Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đặt lại
Sắp tới chúng ta sẽ phải đặt lại đồng hồ.
atrasar
Logo teremos que atrasar o relógio novamente.
truyền
Bác sĩ truyền một liều vắc-xin cho đứa trẻ.
administrar
O médico administra uma vacinação à criança.
tìm lại
Tôi không thể tìm lại hộ chiếu của mình sau khi chuyển nhà.
reencontrar
Não consegui encontrar meu passaporte depois da mudança.