Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
dựa vào
Bạn có thể dựa vào kiến thức cũ từ sách.
uijihada
chaeg-eul tonghae olaedoen jisig-e uijonhal su issda.
làm quen
Những con chó lạ muốn làm quen với nhau.
al-aboda
saengsohan gaedeul-eun seololeul al-abogo sip-eohanda.
đặt trước
Chúng tôi đã đặt trước một phòng khách sạn ở đây.
yeyaghada
ulineun yeogie hotel bang-eul yeyaghaessda.