Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
làm cho
Họ muốn làm gì đó cho sức khỏe của họ.
gøre for
De vil gøre noget for deres sundhed.
giống
Các cặp sinh đôi giống nhau rất nhiều.
ligne
Tvillingerne ligner meget hinanden.
yêu mến
Anh ấy yêu mến vợ mình.
tilbede
Han tilbeder sin kone.