Parlør

no Adjektiv 3   »   te విశేషణాలు 3

80 [åtti]

Adjektiv 3

Adjektiv 3

80 [ఎనభై]

80 [Enabhai]

విశేషణాలు 3

[Viśēṣaṇālu 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
Hun har en hund. ఆమ- వద్- -- -ుక-- ఉంది ఆమ- వద-ద ఒక క-క-క ఉ-ద- ఆ-ె వ-్- ఒ- క-క-క ఉ-ద- ---------------------- ఆమె వద్ద ఒక కుక్క ఉంది 0
Āme--a--- --- --kka-undi Āme vadda oka kukka undi Ā-e v-d-a o-a k-k-a u-d- ------------------------ Āme vadda oka kukka undi
Hunden er stor. ఆ--ుక-క---ద--ది ఆ క-క-క ప-ద-దద- ఆ క-క-క ప-ద-ద-ి --------------- ఆ కుక్క పెద్దది 0
Ā k--ka -e-dadi Ā kukka peddadi Ā k-k-a p-d-a-i --------------- Ā kukka peddadi
Hun har en stor hund. ఆమె--ద్--ఒ--ప-----క-క్క --ది ఆమ- వద-ద ఒక ప-ద-ద క-క-క ఉ-ద- ఆ-ె వ-్- ఒ- ప-ద-ద క-క-క ఉ-ద- ---------------------------- ఆమె వద్ద ఒక పెద్ద కుక్క ఉంది 0
Āme--adda o------da k-kk- un-i Āme vadda oka pedda kukka undi Ā-e v-d-a o-a p-d-a k-k-a u-d- ------------------------------ Āme vadda oka pedda kukka undi
Hun har et hus. ఆమె-ి-ఒ- --్-- ఉంది ఆమ-క- ఒక ఇల-ల- ఉ-ద- ఆ-ె-ి ఒ- ఇ-్-ు ఉ-ద- ------------------- ఆమెకి ఒక ఇల్లు ఉంది 0
Ā-e----ka------u--i Āmeki oka illu undi Ā-e-i o-a i-l- u-d- ------------------- Āmeki oka illu undi
Huset er lite. ఆ-------------ి ఆ ఇల-ల- చ-న-నద- ఆ ఇ-్-ు చ-న-న-ి --------------- ఆ ఇల్లు చిన్నది 0
Ā ill--cinnadi Ā illu cinnadi Ā i-l- c-n-a-i -------------- Ā illu cinnadi
Hun har et lite hus. ఆ--క--ఒ------- ఇల్-ు----ి ఆమ-క- ఒక చ-న-న ఇల-ల- ఉ-ద- ఆ-ె-ి ఒ- చ-న-న ఇ-్-ు ఉ-ద- ------------------------- ఆమెకి ఒక చిన్న ఇల్లు ఉంది 0
Āme-- o-- c--n--il----n-i Āmeki oka cinna illu undi Ā-e-i o-a c-n-a i-l- u-d- ------------------------- Āmeki oka cinna illu undi
Han bor på hotell. ఆయ--ఒ----ట--్ -ో ---ున-న-రు ఆయన ఒక హ-ట-ల- ల- ఉ-ట-న-న-ర- ఆ-న ఒ- హ-ట-ల- ల- ఉ-ట-న-న-ర- --------------------------- ఆయన ఒక హోటెల్ లో ఉంటున్నారు 0
Ā-an- ok- h-ṭ---l----ṭ-nnā-u Āyana oka hōṭel lō uṇṭunnāru Ā-a-a o-a h-ṭ-l l- u-ṭ-n-ā-u ---------------------------- Āyana oka hōṭel lō uṇṭunnāru
Hotellet er billig. ఆ--ో---్ --కది ఆ హ-ట-ల- చవకద- ఆ హ-ట-ల- చ-క-ి -------------- ఆ హోటెల్ చవకది 0
Ā hōṭ-- -------i Ā hōṭel cavakadi Ā h-ṭ-l c-v-k-d- ---------------- Ā hōṭel cavakadi
Han bor på et billig hotell. ఆయన -- -------ె----- ఉంట--్న--ు ఆయన ఒక చవక హ-ట-ల- ల- ఉ-ట-న-న-ర- ఆ-న ఒ- చ-క హ-ట-ల- ల- ఉ-ట-న-న-ర- ------------------------------- ఆయన ఒక చవక హోటెల్ లో ఉంటున్నారు 0
Āya----k- ca-a-a-hō--l--ō--ṇṭ-n-āru Āyana oka cavaka hōṭel lō uṇṭunnāru Ā-a-a o-a c-v-k- h-ṭ-l l- u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Āyana oka cavaka hōṭel lō uṇṭunnāru
Han har bil. ఆ---ి----క--ు ఉంది ఆయనక- ఒక క-ర- ఉ-ద- ఆ-న-ి ఒ- క-ర- ఉ-ద- ------------------ ఆయనకి ఒక కారు ఉంది 0
Ā-a--k--oka--ā-u-u--i Āyanaki oka kāru undi Ā-a-a-i o-a k-r- u-d- --------------------- Āyanaki oka kāru undi
Bilen er dyr. ఆ --ు ఖ------ి ఆ కర- ఖర-ద-నద- ఆ క-ు ఖ-ీ-ై-ద- -------------- ఆ కరు ఖరీదైనది 0
Ā-k-ru-k-arīda-nadi Ā karu kharīdainadi Ā k-r- k-a-ī-a-n-d- ------------------- Ā karu kharīdainadi
Han har en dyr bil. ఆయ-కి--- ఖరీదైన-కా-- ఉ-ది ఆయనక- ఒక ఖర-ద-న క-ర- ఉ-ద- ఆ-న-ి ఒ- ఖ-ీ-ై- క-ర- ఉ-ద- ------------------------- ఆయనకి ఒక ఖరీదైన కారు ఉంది 0
Āya--ki-oka--harī-a--- ---u-undi Āyanaki oka kharīdaina kāru undi Ā-a-a-i o-a k-a-ī-a-n- k-r- u-d- -------------------------------- Āyanaki oka kharīdaina kāru undi
Han leser en roman. ఆ-న-----వల చ-ు-ుత-న్నా-ు ఆయన ఒక నవల చద-వ-త-న-న-ర- ఆ-న ఒ- న-ల చ-ు-ు-ు-్-ా-ు ------------------------ ఆయన ఒక నవల చదువుతున్నారు 0
Ā---a --- -aval----d-----n-ā-u Āyana oka navala caduvutunnāru Ā-a-a o-a n-v-l- c-d-v-t-n-ā-u ------------------------------ Āyana oka navala caduvutunnāru
Romanen er kjedelig. ఆ---ల-వి-ు-్-- -ంది ఆ నవల వ-స-గ-గ- ఉ-ద- ఆ న-ల వ-స-గ-గ- ఉ-ద- ------------------- ఆ నవల విసుగ్గా ఉంది 0
Ā -av--a v--u--ā -ndi Ā navala visuggā undi Ā n-v-l- v-s-g-ā u-d- --------------------- Ā navala visuggā undi
Han leser en kjedelig roman. ఆ-న-వ-స----- --్న--- నవ- చద--ుతున---రు ఆయన వ-స-గ-గ- ఉన-న ఒక నవల చద-వ-త-న-న-ర- ఆ-న వ-స-గ-గ- ఉ-్- ఒ- న-ల చ-ు-ు-ు-్-ా-ు -------------------------------------- ఆయన విసుగ్గా ఉన్న ఒక నవల చదువుతున్నారు 0
Āyana v-s-g---u------a -av--- c-du--tun---u Āyana visuggā unna oka navala caduvutunnāru Ā-a-a v-s-g-ā u-n- o-a n-v-l- c-d-v-t-n-ā-u ------------------------------------------- Āyana visuggā unna oka navala caduvutunnāru
Hun ser på en film. ఆ-ె-ఒక-సి-ిమా ---్----ి ఆమ- ఒక స-న-మ- చ-స-త--ద- ఆ-ె ఒ- స-న-మ- చ-స-త-ం-ి ----------------------- ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది 0
Ā-e --a --nimā--ūst--di Āme oka sinimā cūstōndi Ā-e o-a s-n-m- c-s-ō-d- ----------------------- Āme oka sinimā cūstōndi
Filmen er spennende. ఆ---న--- -త్స-హ--ం-ా ---ి ఆ స-న-మ- ఉత-స-హకర-గ- ఉ-ద- ఆ స-న-మ- ఉ-్-ా-క-ం-ా ఉ-ద- ------------------------- ఆ సినిమా ఉత్సాహకరంగా ఉంది 0
Ā sin--ā-utsāh--a-a-----ndi Ā sinimā utsāhakaraṅgā undi Ā s-n-m- u-s-h-k-r-ṅ-ā u-d- --------------------------- Ā sinimā utsāhakaraṅgā undi
Hun ser på en spennende film. ఆ---ఉత్సా-క---న ఒక స-నిమ- --స----ది ఆమ- ఉత-స-హకరమ-న ఒక స-న-మ- చ-స-త--ద- ఆ-ె ఉ-్-ా-క-మ-న ఒ- స-న-మ- చ-స-త-ం-ి ----------------------------------- ఆమె ఉత్సాహకరమైన ఒక సినిమా చూస్తోంది 0
Ā-e---s---k-rama--- o-a-s--i-----s-ō--i Āme utsāhakaramaina oka sinimā cūstōndi Ā-e u-s-h-k-r-m-i-a o-a s-n-m- c-s-ō-d- --------------------------------------- Āme utsāhakaramaina oka sinimā cūstōndi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -