Parlør

no Fortid 3   »   te భూత కాలం 3

83 [åttitre]

Fortid 3

Fortid 3

83 [ఎనభై మూడు]

83 [Enabhai mūḍu]

భూత కాలం 3

[Bhūta kālaṁ 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
ringe ట----ో-----యడం ట-ల-ఫ-న- చ-యడ- ట-ల-ఫ-న- చ-య-ం -------------- టెలిఫోన్ చేయడం 0
Ṭeli-hō- ----ḍaṁ Ṭeliphōn cēyaḍaṁ Ṭ-l-p-ō- c-y-ḍ-ṁ ---------------- Ṭeliphōn cēyaḍaṁ
Jeg har ringt. నేను ట-ల---న్-చే-ాను న-న- ట-ల-ఫ-న- చ-స-న- న-న- ట-ల-ఫ-న- చ-స-న- -------------------- నేను టెలిఫోన్ చేసాను 0
Nēn- -eli---n--ēsānu Nēnu ṭeliphōn cēsānu N-n- ṭ-l-p-ō- c-s-n- -------------------- Nēnu ṭeliphōn cēsānu
Jeg har ringt hele tiden. నే---ఎ----డ- ఫో----ో మ--్---ుతూనే ఉ-్---ు న-న- ఎప-ప-డ- ఫ-న- ల- మ-ట-ల-డ-త-న- ఉన-న-న- న-న- ఎ-్-ు-ూ ఫ-న- ల- మ-ట-ల-డ-త-న- ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------- నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను 0
Nēn- epp----phōn-------l-ḍ----ē--nnānu Nēnu eppuḍū phōn lō māṭlāḍutūnē unnānu N-n- e-p-ḍ- p-ō- l- m-ṭ-ā-u-ū-ē u-n-n- -------------------------------------- Nēnu eppuḍū phōn lō māṭlāḍutūnē unnānu
spørre అడ-టం అడగట- అ-గ-ం ----- అడగటం 0
Aḍaga--ṁ Aḍagaṭaṁ A-a-a-a- -------- Aḍagaṭaṁ
Jeg har spurt. నేను----గాను న-న- అడ-గ-న- న-న- అ-ి-ా-ు ------------ నేను అడిగాను 0
N-nu aḍigānu Nēnu aḍigānu N-n- a-i-ā-u ------------ Nēnu aḍigānu
Jeg har alltid spurt. న--- --్-----అడ-----న- ఉ-్--ను న-న- ఎప-ప-డ- అడ-గ-త-న- ఉన-న-న- న-న- ఎ-్-ు-ూ అ-ి-ు-ూ-ే ఉ-్-ా-ు ------------------------------ నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను 0
N-nu ep-u-ū-a---utū-- -nnā-u Nēnu eppuḍū aḍigutūnē unnānu N-n- e-p-ḍ- a-i-u-ū-ē u-n-n- ---------------------------- Nēnu eppuḍū aḍigutūnē unnānu
fortelle చెప--ుట చ-ప-ప-ట చ-ప-ప-ట ------- చెప్పుట 0
Ce-p--a Ceppuṭa C-p-u-a ------- Ceppuṭa
Jeg har fortalt det. నే----ెప-ప--ు న-న- చ-ప-ప-న- న-న- చ-ప-ప-న- ------------- నేను చెప్పాను 0
Nēn- -e-pā-u Nēnu ceppānu N-n- c-p-ā-u ------------ Nēnu ceppānu
Jeg har fortalt hele historien. న------త్తం కధని చెప్--ను న-న- మ-త-త- కధన- చ-ప-ప-న- న-న- మ-త-త- క-న- చ-ప-ప-న- ------------------------- నేను మొత్తం కధని చెప్పాను 0
Nē-----t----k--h-ni -ep--nu Nēnu mottaṁ kadhani ceppānu N-n- m-t-a- k-d-a-i c-p-ā-u --------------------------- Nēnu mottaṁ kadhani ceppānu
lære / lese చ-ు-ుట చద-వ-ట చ-ు-ు- ------ చదువుట 0
C--uv--a Caduvuṭa C-d-v-ṭ- -------- Caduvuṭa
Jeg har lært / lest. న-న- -దివ--ు న-న- చద-వ-న- న-న- చ-ి-ా-ు ------------ నేను చదివాను 0
N--u--a-ivānu Nēnu cadivānu N-n- c-d-v-n- ------------- Nēnu cadivānu
Jeg har lært / lest hele kvelden. నేను-స-యంత్-- మ--్---చ---ా-ు న-న- స-య-త-ర- మ-త-త- చద-వ-న- న-న- స-య-త-ర- మ-త-త- చ-ి-ా-ు ---------------------------- నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను 0
N-nu sāyan-r---m-t--ṁ---di--nu Nēnu sāyantraṁ mottaṁ cadivānu N-n- s-y-n-r-ṁ m-t-a- c-d-v-n- ------------------------------ Nēnu sāyantraṁ mottaṁ cadivānu
jobbe పన- చ-యుట పన- చ-య-ట ప-ి చ-య-ట --------- పని చేయుట 0
P--i ----ṭa Pani cēyuṭa P-n- c-y-ṭ- ----------- Pani cēyuṭa
Jeg har jobbet. న-న---న--చేస-ను న-న- పన- చ-స-న- న-న- ప-ి చ-స-న- --------------- నేను పని చేసాను 0
N--u-pani--ēsānu Nēnu pani cēsānu N-n- p-n- c-s-n- ---------------- Nēnu pani cēsānu
Jeg har jobbet hele dagen. ర--ం-ా-నే-ు -ని చ---ను ర-జ-త- న-న- పన- చ-స-న- ర-జ-త- న-న- ప-ి చ-స-న- ---------------------- రోజంతా నేను పని చేసాను 0
R-j--t- -----p-----ē-ānu Rōjantā nēnu pani cēsānu R-j-n-ā n-n- p-n- c-s-n- ------------------------ Rōjantā nēnu pani cēsānu
spise త-నుట త-న-ట త-న-ట ----- తినుట 0
T--u-a Tinuṭa T-n-ṭ- ------ Tinuṭa
Jeg har spist. న-ను-తి-్-ా-ు న-న- త-న-న-న- న-న- త-న-న-న- ------------- నేను తిన్నాను 0
Nēn- tin-ānu Nēnu tinnānu N-n- t-n-ā-u ------------ Nēnu tinnānu
Jeg har spist opp. న--ు -న్నం-మ-త్తం--ిన్న-ను న-న- అన-న- మ-త-త- త-న-న-న- న-న- అ-్-ం మ-త-త- త-న-న-న- -------------------------- నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను 0
Nē-u--n--ṁ -o---- -innā-u Nēnu annaṁ mottaṁ tinnānu N-n- a-n-ṁ m-t-a- t-n-ā-u ------------------------- Nēnu annaṁ mottaṁ tinnānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -