Parlør

no Butikker   »   te దుకాణాలు

53 [femtitre]

Butikker

Butikker

53 [యాభై మూడు]

53 [Yābhai mūḍu]

దుకాణాలు

[Dukāṇālu]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
Vi leter etter en sportsforretning. మ-మ- --వ---ువ--ు -మ--- ఒక--ుకా-ం---ర--- -ెతు--త-న----ు మ-మ- ఆటవస-త-వ-ల- అమ-మ- ఒక ద-క-ణ- క-ర-క- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- ఆ-వ-్-ు-ు-ు అ-్-ే ఒ- ద-క-ణ- క-ర-క- వ-త-క-త-న-న-మ- ------------------------------------------------------ మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము 0
Mēm- āṭa--st--u-- am--ē --a-----ṇ-- kor-k---etu----n---u Mēmu āṭavastuvulu am'mē oka dukāṇaṁ koruku vetukutunnāmu M-m- ā-a-a-t-v-l- a-'-ē o-a d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u -------------------------------------------------------- Mēmu āṭavastuvulu am'mē oka dukāṇaṁ koruku vetukutunnāmu
Vi leter etter en kjøttforretning. మేము ఒక మ-ం----ొట--- కోస---ెత---తు--న-ము మ-మ- ఒక మ--స- క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- ఒ- మ-ం-ం క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
Mē-- --a -ā---ṁ-koṭ-- kōs-ṁ---t--u-u-nāmu Mēmu oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- o-a m-n-a- k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Vi leter etter et apotek. మే-ు--- మ-దుల క--్ట- -ో-ం -ెతుకుత-----ము మ-మ- ఒక మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- ఒ- మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M-m- -k- -and--a--oṭ-- k--aṁ--etu--t--n--u Mēmu oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- o-a m-n-u-a k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------ Mēmu oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Vi skal nemlig kjøpe en fotball. మేము ఒక--ుట- బ-ల--క--దా-ని ---కు--ున-నాము మ-మ- ఒక ఫ-ట- బ-ల- క--ద-మన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ----------------------------------------- మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
Mē---o-a phu--bā--k-n-ām--i-a-uk--ṭu-n--u Mēmu oka phuṭ bāl kondāmani anukuṇṭunnāmu M-m- o-a p-u- b-l k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu oka phuṭ bāl kondāmani anukuṇṭunnāmu
Vi skal nemlig kjøpe salami. మ-ము-సల-మ- క-ం--మ---అ-ు---టు-్న--ు మ-మ- సల-మ- క--ద-మన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- స-ా-ీ క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ---------------------------------- మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
Mēmu salā-ī ---d-m--- --uku-ṭunnā-u Mēmu salāmī kondāmani anukuṇṭunnāmu M-m- s-l-m- k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Mēmu salāmī kondāmani anukuṇṭunnāmu
Vi skal nemlig kjøpe medikamenter. మే-ు మ-ద--- -ొ-ద-మన- అను-ుం--న-నాము మ-మ- మ-ద-ల- క--ద-మన- అన-క--ట-న-న-మ- మ-మ- మ-ద-ల- క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ----------------------------------- మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
Mēmu mandu-- kondām----a--k---u----u Mēmu mandulu kondāmani anukuṇṭunnāmu M-m- m-n-u-u k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------ Mēmu mandulu kondāmani anukuṇṭunnāmu
Vi leter etter en sportsforretning for å kjøpe en fotball. ఫ--్ బా-- -ొ-ు--- ---ు ఆటవస-తువుల--ుక--ా-ి-ి---ళ్-ా--- -ం-ి ఫ-ట- బ-ల- క-న-టక- న-క- ఆటవస-త-వ-ల ద-క-న-న-క- వ-ళ-ళ-లన- ఉ-ద- ఫ-ట- బ-ల- క-న-ట-ు న-క- ఆ-వ-్-ు-ు- ద-క-న-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------------------------------- ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
Phu- b-- -on-ṭa---nāk--āṭav----v-la -ukān-niki v---āla-- --di Phuṭ bāl konuṭaku nāku āṭavastuvula dukānāniki veḷḷālani undi P-u- b-l k-n-ṭ-k- n-k- ā-a-a-t-v-l- d-k-n-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ------------------------------------------------------------- Phuṭ bāl konuṭaku nāku āṭavastuvula dukānāniki veḷḷālani undi
Vi leter etter en kjøttforretning for å kjøpe salami. మే-ు-సలా-ీ---న--నిక--ఒ---ాం-ం-క-ట్ట- క-స--వ-తుక-తు--నా-ు మ-మ- సల-మ- క-నడ-న-క- ఒక మ--స- క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- స-ా-ీ క-న-ా-ి-ి ఒ- మ-ం-ం క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- -------------------------------------------------------- మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M----sal-m------ḍ-n--- o-a --nsaṁ --ṭṭu kōs---v-tuk--un--mu Mēmu salāmī konaḍāniki oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- s-l-m- k-n-ḍ-n-k- o-a m-n-a- k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ----------------------------------------------------------- Mēmu salāmī konaḍāniki oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Vi leter etter et apotek for å kjøpe medikamenter. మ-ము--ం-ు-- -ొ-డ-న----ఒక--ం-ు--క--్టు---సం-వ-తు--తున్-ా-ు మ-మ- మ-ద-ల- క-నడ-న-క- ఒక మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- మ-మ- మ-ద-ల- క-న-ా-ి-ి ఒ- మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- --------------------------------------------------------- మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
Mēmu--andul---ona-āni-i oka-m----la--o--- ----ṁ-ve--------āmu Mēmu mandulu konaḍāniki oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu M-m- m-n-u-u k-n-ḍ-n-k- o-a m-n-u-a k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Mēmu mandulu konaḍāniki oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Jeg leter etter en gullsmed. నే-ు ---నగ---ర్తకుడిక- వ-తుకు-ున---ను న-న- ఒక నగల వర-తక-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- న-ల వ-్-క-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------- నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను 0
N--- oka---g----var-a------- ve--k-t-nnānu Nēnu oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu N-n- o-a n-g-l- v-r-a-u-i-a- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------ Nēnu oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu
Jeg leter etter en fotoforretning. న-న---ొ-ో-కు ---లిసిన-పరి---ల- --్-ే--క------- -ొ--ు వెతుక-తున-నాను న-న- ఫ-ట-లక- క-వల-స-న పర-కర-ల- అమ-మ- ఒక ద-క-ణ- క-రక- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఫ-ట-ల-ు క-వ-ి-ి- ప-ి-ర-ల- అ-్-ే ఒ- ద-క-ణ- క-ర-ు వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------------------------------------- నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను 0
Nēn--p-oṭ--a----ā-----in--pa-i-ar-l- a--mē ok---u--ṇaṁ---r--u-ve--k-tun---u Nēnu phoṭōlaku kāvalisina parikarālu am'mē oka dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu N-n- p-o-ō-a-u k-v-l-s-n- p-r-k-r-l- a-'-ē o-a d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u --------------------------------------------------------------------------- Nēnu phoṭōlaku kāvalisina parikarālu am'mē oka dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu
Jeg leter etter et konditori. న-న- -క-కన----్ష-రీ -ుకాణం--ొర----ూ-----్-ా-ు న-న- ఒక కన-ఫ-క-షనర- ద-క-ణ- క-రక- చ-స-త-న-న-న- న-న- ఒ- క-్-ె-్-న-ీ ద-క-ణ- క-ర-ు చ-స-త-న-న-న- --------------------------------------------- నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను 0
N--u -ka--anphekṣa--r---u-ā-a--kor-----ūstu-n--u Nēnu oka kanphekṣanarī dukāṇaṁ koraku cūstunnānu N-n- o-a k-n-h-k-a-a-ī d-k-ṇ-ṁ k-r-k- c-s-u-n-n- ------------------------------------------------ Nēnu oka kanphekṣanarī dukāṇaṁ koraku cūstunnānu
Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en ring. న----చె--పాలం-ే--ేన- ఒ--ఉ----ం క-న-లని-అన---ం--న్--ను న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒక ఉ-గర-- క-న-లన- అన-క--ట-న-న-న- న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- ఉ-గ-ా- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ----------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
N-ja- --pp--a-tē-n--u-oka------ā- -on--a-i -nu---ṭ---ā-u Nijaṁ ceppālantē nēnu oka uṅgarāṁ konālani anukuṇṭunnānu N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a u-g-r-ṁ k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u -------------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka uṅgarāṁ konālani anukuṇṭunnānu
Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en film. న--ం -ెప్పాలం---న-ను-ఒక--ిల--్-రోల----నాలని అను--ం--న్-ాను న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒక ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-లన- అన-క--ట-న-న-న- న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ---------------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
N-ja--ceppāl-nt- -ē----ka--hi-m--ōl -o--l--- -n-k---u-n--u Nijaṁ ceppālantē nēnu oka philm rōl konālani anukuṇṭunnānu N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a p-i-m r-l k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ---------------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka philm rōl konālani anukuṇṭunnānu
Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en bløtkake. న--- -ె---ా--త-----ు ఒక -ేకు-కొ-ా----అ-ుకు-ట----ా-ు న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒక క-క- క-న-లన- అన-క--ట-న-న-న- న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- క-క- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- --------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
Nij-ṁ----p-l-nt- --nu ok---ēk---onā--ni anu-uṇ--nn-nu Nijaṁ ceppālantē nēnu oka kēku konālani anukuṇṭunnānu N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a k-k- k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka kēku konālani anukuṇṭunnānu
Jeg leter etter en gullsmed for å kjøpe en ring. న--ు -క రి-----ొ-ా--ి -క-న-- వర-త-ు---ై వె-ుక-త-న-నా-ు న-న- ఒక ర--గ- క-న-లన- ఒక నగల వర-తక-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- ర-ం-్ క-న-ల-ి ఒ- న-ల వ-్-క-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------------------------ నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను 0
N--u-ok----ṅg k-n---ni o-a-n----a-v-----u-i-ai--etu-utunn--u Nēnu oka riṅg konālani oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu N-n- o-a r-ṅ- k-n-l-n- o-a n-g-l- v-r-a-u-i-a- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------ Nēnu oka riṅg konālani oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu
Jeg leter etter en fotoforretning for å kjøpe en film. న-న--ఒ---ి--మ్-ర--్ క-న---- -క ఫొ-- ద----ం--ొ--ు -ెత-కు--న్న--ు న-న- ఒక ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-లన- ఒక ఫ-ట- ద-క-ణ- క-రక- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-ల-ి ఒ- ఫ-ట- ద-క-ణ- క-ర-ు వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------------------------------------- నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను 0
Nē-- ----p-i-- r-l-k----a-- ok----o---du-ā-aṁ--ora-- -e--ku---n--u Nēnu oka philm rōl konālani oka phoṭō dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu N-n- o-a p-i-m r-l k-n-l-n- o-a p-o-ō d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------------ Nēnu oka philm rōl konālani oka phoṭō dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu
Jeg leter etter et konditori for å kjøpe en bløtkake. నే-- -- కేక- కొన----క--ఒక -న-ఫ---ష--- కో-- -ెత---త----ా-ు న-న- ఒక క-క- క-నడ-న-క- ఒక కన-ఫ-క-షనర- క-స- వ-త-క-త-న-న-న- న-న- ఒ- క-క- క-న-ా-ి-ి ఒ- క-్-ె-్-న-ీ క-స- వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------------------------------- నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను 0
Nēn--oka-k-k --n-ḍ--i-i --a---nph-k-a-a-ī -ō-aṁ-ve---u-unnānu Nēnu oka kēk konaḍāniki oka kanphekṣanarī kōsaṁ vetukutunnānu N-n- o-a k-k k-n-ḍ-n-k- o-a k-n-h-k-a-a-ī k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Nēnu oka kēk konaḍāniki oka kanphekṣanarī kōsaṁ vetukutunnānu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Hviterussisk er et av de Østslaviske språk. Det er morsmål for omtrent 8 millioner mennesker. Disse lever alle i Hviterussland. Det er også folk i Polen som snakker Hviterussisk også. Det er nært beslektet til Russisk og Ukrainsk. Dette betyr at disse språkene er veldig like. De har utviklet seg fra felles stamfar, Rus. Likevel er det noen viktige forskjeller. Den hviterussiske rettskriving er for eksempel veldig fonetisk. Dette betyr at uttalen av ord bestemmer hvordan det skrives. Denne funksjonen deler det Hviterussiske fra sine to slektninger. Det er også funnet mange ord i det Hviterussiske som kommer fra Polsk. Dette er ikke tilfelle i Russisk. Den Hviterussiske grammatikken er svært lik grammatikken i andre slaviske språk. Hvis du liker denne språkfamilien, bør du gi Hviterussisk en sjanse!