Parlør

no I huset   »   te ఇంటి చుట్టూ

17 [sytten]

I huset

I huset

17 [పదిహేడు]

17 [Padihēḍu]

ఇంటి చుట్టూ

[Iṇṭi cuṭṭū]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
Dette er huset vårt. మ--ఇ-్లు-----డ-ఉంది మ- ఇల-ల- ఇక-కడ ఉ-ద- మ- ఇ-్-ు ఇ-్-డ ఉ-ద- ------------------- మా ఇల్లు ఇక్కడ ఉంది 0
Mā -l-u-----ḍa u-di Mā illu ikkaḍa undi M- i-l- i-k-ḍ- u-d- ------------------- Mā illu ikkaḍa undi
Taket er øverst. క---ు ప------ి కప-ప- ప-న ఉ-ద- క-్-ు ప-న ఉ-ద- -------------- కప్పు పైన ఉంది 0
K--p- -a--a u-di Kappu paina undi K-p-u p-i-a u-d- ---------------- Kappu paina undi
Kjelleren er nede. అ-ు---మట్టము-కి-- ఉం-ి అడ-గ- మట-టమ- క--ద ఉ-ద- అ-ు-ు మ-్-మ- క-ం- ఉ-ద- ---------------------- అడుగు మట్టము కింద ఉంది 0
A-ugu-m-ṭ-am- ki--a-u-di Aḍugu maṭṭamu kinda undi A-u-u m-ṭ-a-u k-n-a u-d- ------------------------ Aḍugu maṭṭamu kinda undi
Bak huset er det en hage. ఇ--- ----క--- --ట-ఉ-ది ఇ-ట- వ-న-క ఒక త-ట ఉ-ద- ఇ-ట- వ-న-క ఒ- త-ట ఉ-ద- ---------------------- ఇంటి వెనుక ఒక తోట ఉంది 0
I-ṭi------- -ka-t-----n-i Iṇṭi venuka oka tōṭa undi I-ṭ- v-n-k- o-a t-ṭ- u-d- ------------------------- Iṇṭi venuka oka tōṭa undi
Foran huset er det ingen gate. ఇ-టి -ు--ు వీ---ల--ు ఇ-ట- మ--ద- వ-ధ- ల-ద- ఇ-ట- మ-ం-ు వ-ధ- ల-ద- -------------------- ఇంటి ముందు వీధీ లేదు 0
I--i-mu-d- v-dh--lēdu Iṇṭi mundu vīdhī lēdu I-ṭ- m-n-u v-d-ī l-d- --------------------- Iṇṭi mundu vīdhī lēdu
Ved siden av huset står det trær. ఇంట--ప-్కన---ట-లు-ఉ-్నా-ి ఇ-ట- పక-కన చ-ట-ల- ఉన-న-య- ఇ-ట- ప-్-న చ-ట-ల- ఉ-్-ా-ి ------------------------- ఇంటి పక్కన చెట్లు ఉన్నాయి 0
I--i -a-ka-a-c-ṭ-u --nāyi Iṇṭi pakkana ceṭlu unnāyi I-ṭ- p-k-a-a c-ṭ-u u-n-y- ------------------------- Iṇṭi pakkana ceṭlu unnāyi
Dette er leiligheten min. నా-అపార--- మ-ం-- --్క- ఉ-ది న- అప-ర-ట- మ--ట- ఇక-కడ ఉ-ద- న- అ-ా-్-్ మ-ం-్ ఇ-్-డ ఉ-ద- --------------------------- నా అపార్ట్ మెంట్ ఇక్కడ ఉంది 0
Nā-ap--ṭ -eṇṭ--k---a-u-di Nā apārṭ meṇṭ ikkaḍa undi N- a-ā-ṭ m-ṇ- i-k-ḍ- u-d- ------------------------- Nā apārṭ meṇṭ ikkaḍa undi
Her er kjøkkenet og badet. వ--గ-- మరియు--్---ాల-ద- -క్క------ా-ి వ-టగద- మర-య- స-న-న-లగద- ఇక-కడ ఉన-న-య- వ-ట-ద- మ-ి-ు స-న-న-ల-ద- ఇ-్-డ ఉ-్-ా-ి ------------------------------------- వంటగది మరియు స్నానాలగది ఇక్కడ ఉన్నాయి 0
Vaṇṭaga-i-mariyu-s---ā-aga-- --kaḍa un-ā-i Vaṇṭagadi mariyu snānālagadi ikkaḍa unnāyi V-ṇ-a-a-i m-r-y- s-ā-ā-a-a-i i-k-ḍ- u-n-y- ------------------------------------------ Vaṇṭagadi mariyu snānālagadi ikkaḍa unnāyi
Der er stua og soverommet. లివి--్--ూ-- మరి-- -డ-ట- ----- అ-్క----్---ి ల-వ--గ- ర-మ- మర-య- పడకట- ఇల-ల- అక-కడ ఉన-న-య- ల-వ-ం-్ ర-మ- మ-ి-ు ప-క-ి ఇ-్-ు అ-్-డ ఉ-్-ా-ి -------------------------------------------- లివింగ్ రూమ్ మరియు పడకటి ఇల్లు అక్కడ ఉన్నాయి 0
Li------ū--m-r-y- paḍ-kaṭi---lu---k--a--nnāyi Liviṅg rūm mariyu paḍakaṭi illu akkaḍa unnāyi L-v-ṅ- r-m m-r-y- p-ḍ-k-ṭ- i-l- a-k-ḍ- u-n-y- --------------------------------------------- Liviṅg rūm mariyu paḍakaṭi illu akkaḍa unnāyi
Inngangsdøren er låst. ము--- తలు---మ--ి-ఉ-ది మ--ద- తల-ప- మ-స- ఉ-ద- మ-ం-ు త-ు-ు మ-స- ఉ-ద- --------------------- ముందు తలుపు మూసి ఉంది 0
Mu-d----lup- -ūs- undi Mundu talupu mūsi undi M-n-u t-l-p- m-s- u-d- ---------------------- Mundu talupu mūsi undi
Men vinduene er åpne. క-----ిటికీ-ు--ె-ిచ- -న్నాయి క-న- క-ట-క-ల- త-ర-చ- ఉన-న-య- క-న- క-ట-క-ల- త-ర-చ- ఉ-్-ా-ి ---------------------------- కానీ కిటికీలు తెరిచి ఉన్నాయి 0
Kānī--iṭi-īlu-te-i--------i Kānī kiṭikīlu terici unnāyi K-n- k-ṭ-k-l- t-r-c- u-n-y- --------------------------- Kānī kiṭikīlu terici unnāyi
Det er varmt i dag. ఈర--ు---డ--ా ఉ--ి ఈర-జ- వ-డ-గ- ఉ-ద- ఈ-ో-ు వ-డ-గ- ఉ-ద- ----------------- ఈరోజు వేడిగా ఉంది 0
Ī--ju---ḍi-----di Īrōju vēḍigā undi Ī-ō-u v-ḍ-g- u-d- ----------------- Īrōju vēḍigā undi
Vi går inn i stua. మ-మ----వింగ్-ర-మ్--ి -ె---ు--నా-ు మ-మ- ల-వ--గ- ర-మ- క- వ-ళ-త-న-న-మ- మ-మ- ల-వ-ం-్ ర-మ- క- వ-ళ-త-న-న-మ- --------------------------------- మేము లివింగ్ రూమ్ కి వెళ్తున్నాము 0
Mē---l------rūm-ki------nn-mu Mēmu liviṅg rūm ki veḷtunnāmu M-m- l-v-ṅ- r-m k- v-ḷ-u-n-m- ----------------------------- Mēmu liviṅg rūm ki veḷtunnāmu
Der er det en sofa og en lenestol. అ---డ-ఒక సోఫా--రి---ఒ---ుర్-ీ--న---యి అక-కడ ఒక స-ఫ- మర-య- ఒక క-ర-చ- ఉన-న-య- అ-్-డ ఒ- స-ఫ- మ-ి-ు ఒ- క-ర-చ- ఉ-్-ా-ి ------------------------------------- అక్కడ ఒక సోఫా మరియు ఒక కుర్చీ ఉన్నాయి 0
A-k--a--k- s---- mari-- o-a -u--- u-n--i Akkaḍa oka sōphā mariyu oka kurcī unnāyi A-k-ḍ- o-a s-p-ā m-r-y- o-a k-r-ī u-n-y- ---------------------------------------- Akkaḍa oka sōphā mariyu oka kurcī unnāyi
Værsågod, sett deg! ద-చ-స--కూ---ో-డ-! దయచ-స- క-ర-చ--డ-! ద-చ-స- క-ర-చ-ం-ి- ----------------- దయచేసి కూర్చోండి! 0
D--a---i----cō-ḍi! Dayacēsi kūrcōṇḍi! D-y-c-s- k-r-ō-ḍ-! ------------------ Dayacēsi kūrcōṇḍi!
Der står datamaskinen min. అ-్-డ-న--క-ప-య-ట-్ -ం-ి అక-కడ న- క-ప-య-టర- ఉ-ద- అ-్-డ న- క-ప-య-ట-్ ఉ-ద- ----------------------- అక్కడ నా కంప్యూటర్ ఉంది 0
Akka-a--- k-mp--ṭar-u--i Akkaḍa nā kampyūṭar undi A-k-ḍ- n- k-m-y-ṭ-r u-d- ------------------------ Akkaḍa nā kampyūṭar undi
Der står stereoanlegget mitt. అ---- ---స---రియో ఉ-ది అక-కడ న- స-ట-ర-య- ఉ-ద- అ-్-డ న- స-ట-ర-య- ఉ-ద- ---------------------- అక్కడ నా స్టీరియో ఉంది 0
Akkaḍa-n- sṭī-i-ō-un-i Akkaḍa nā sṭīriyō undi A-k-ḍ- n- s-ī-i-ō u-d- ---------------------- Akkaḍa nā sṭīriyō undi
TVen er ganske ny. ట--ీ-సెట్---ి--ొ----ి ట-వ- స-ట- సర- క-త-తద- ట-వ- స-ట- స-ి క-త-త-ి --------------------- టీవీ సెట్ సరి కొత్తది 0
Ṭī-ī---- ---i ko-ta-i Ṭīvī seṭ sari kottadi Ṭ-v- s-ṭ s-r- k-t-a-i --------------------- Ṭīvī seṭ sari kottadi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Hebraisk er et Afro-Asiatisk språk. Det er nært knyttet til Arabisk og Arameisk. Hebraisk er morsmål for 5 millioner mennesker. Moderne Hebraisk er et kunstig skapt språk. Det er basert på lang-utdødd gammel hebraisk. Vokabular og grammatikk ble delvis lånt fra andre språk. På denne måten ble gammel hebraisk bevisst omgjort til et moderne standard språk. Denne planlagte språkendringen er unik på verdensbasis. Det hebraiske semiotiske system består av et konsonant alfabet. Dette betyr at vokaler ikke er skrevet, det er en regel. De har ikke sine egne bokstaver. Hebraiske tekster er lest fra høyre mot venstre. Symbolene stammer fra en 3000 år gammel tradisjon. Den som lærer Hebraisk lærer en del av kultur historien på samme tid. Gi det en sjanse!