Parlør

no Småprat 3   »   te చిన్న సంభాషణ 3

22 [tjueto]

Småprat 3

Småprat 3

22 [ఇరవై రెండు]

22 [Iravai reṇḍu]

చిన్న సంభాషణ 3

[Cinna sambhāṣaṇa 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
Røyker du? మ--ు---గ త్రా-ు-ారా? మ-ర- ప-గ త-ర-గ-త-ర-? మ-ర- ప-గ త-ర-గ-త-ర-? -------------------- మీరు పొగ త్రాగుతారా? 0
M----po-a--rā-u--rā? Mīru poga trāgutārā? M-r- p-g- t-ā-u-ā-ā- -------------------- Mīru poga trāgutārā?
Jeg gjorde det før. అ-ు--,-ఒ-ప్పుడ- త-----వా--న--/-త-ర--ే--న--ి అవ-న-, ఒకప-ప-డ- త-ర-గ-వ-డ-న- / త-ర-గ-ద-న-న- అ-ు-ు- ఒ-ప-ప-డ- త-ర-గ-వ-డ-న- / త-ర-గ-ద-న-న- ------------------------------------------- అవును, ఒకప్పుడు త్రాగేవాడిని / త్రాగేదాన్ని 0
A-u-----k-p--ḍu t-----āḍi--/-trāg---nni Avunu, okappuḍu trāgēvāḍini/ trāgēdānni A-u-u- o-a-p-ḍ- t-ā-ē-ā-i-i- t-ā-ē-ā-n- --------------------------------------- Avunu, okappuḍu trāgēvāḍini/ trāgēdānni
Men jeg røyker ikke nå lenger. క-న-- ---పుడు న-ను అస-స-ు------ట---దు క-న-, ఇప-ప-డ- న-న- అస-సల- త-ర-గట-ల-ద- క-న-, ఇ-్-ు-ు న-న- అ-్-ల- త-ర-గ-ం-ే-ు ------------------------------------- కానీ, ఇప్పుడు నేను అస్సలు త్రాగటంలేదు 0
K-nī- --pu---nē-u a----lu t--g-ṭa-lē-u Kānī, ippuḍu nēnu as'salu trāgaṭanlēdu K-n-, i-p-ḍ- n-n- a-'-a-u t-ā-a-a-l-d- -------------------------------------- Kānī, ippuḍu nēnu as'salu trāgaṭanlēdu
Forstyrrer det deg at jeg røyker? నేన-------్ర--ిత--మ--ు-ఎమ--ా-ఇబ-----? న-న- ప-గ త-ర-గ-త- మ-క- ఎమ-న- ఇబ-బ-ద-? న-న- ప-గ త-ర-గ-త- మ-క- ఎ-ై-ా ఇ-్-ం-ా- ------------------------------------- నేను పొగ త్రాగితే మీకు ఎమైనా ఇబ్బందా? 0
Nēnu---ga-t--g--- mī-u emainā ib----ā? Nēnu poga trāgitē mīku emainā ibbandā? N-n- p-g- t-ā-i-ē m-k- e-a-n- i-b-n-ā- -------------------------------------- Nēnu poga trāgitē mīku emainā ibbandā?
Nei da, ikke i det hele tatt. ల-దు,-అ--------దు ల-ద-, అస-సల- ల-ద- ల-ద-, అ-్-ల- ల-ద- ----------------- లేదు, అస్సలు లేదు 0
Lēdu- a-'sal--lēdu Lēdu, as'salu lēdu L-d-, a-'-a-u l-d- ------------------ Lēdu, as'salu lēdu
Det forstyrrer meg ikke. అ-- న-క--ఇ-్---ి-క-ిగ-ంచదు అద- న-క- ఇబ-బ-ద- కల-గ--చద- అ-ి న-క- ఇ-్-ం-ి క-ి-ి-చ-ు -------------------------- అది నాకు ఇబ్బంది కలిగించదు 0
Adi nā-- ------i---l-gin----u Adi nāku ibbandi kaligin-cadu A-i n-k- i-b-n-i k-l-g-n-c-d- ----------------------------- Adi nāku ibbandi kaligin̄cadu
Skal du drikke noe? మీరు ఎమై-- ---ాగ-తార-? మ-ర- ఎమ-న- త-ర-గ-త-ర-? మ-ర- ఎ-ై-ా త-ర-గ-త-ర-? ---------------------- మీరు ఎమైనా త్రాగుతారా? 0
M--u----i-ā tr--utārā? Mīru emainā trāgutārā? M-r- e-a-n- t-ā-u-ā-ā- ---------------------- Mīru emainā trāgutārā?
En konjakk? ఒ- బ్ర---ీ? ఒక బ-ర--ద-? ఒ- బ-ర-ం-ీ- ----------- ఒక బ్రాందీ? 0
O-a----ndī? Oka brāndī? O-a b-ā-d-? ----------- Oka brāndī?
Nei, jeg tar heller en øl. వ-్--- -ేల--ే -క-బీ-్ వద-ద-, వ-ల-త- ఒక బ-ర- వ-్-ు- వ-ల-త- ఒ- బ-ర- --------------------- వద్దు, వేలైతే ఒక బీర్ 0
V----, vē-a--- ----b-r Vaddu, vēlaitē oka bīr V-d-u- v-l-i-ē o-a b-r ---------------------- Vaddu, vēlaitē oka bīr
Reiser du mye? మ-రు ఎ-్-ు----ప్----ి-్త---? మ-ర- ఎక-క-వగ- ప-రయ-ణ-స-త-ర-? మ-ర- ఎ-్-ు-గ- ప-ర-ా-ి-్-ా-ా- ---------------------------- మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తారా? 0
M-ru ----vag- -r----i-tārā? Mīru ekkuvagā prayāṇistārā? M-r- e-k-v-g- p-a-ā-i-t-r-? --------------------------- Mīru ekkuvagā prayāṇistārā?
Ja, det er mest forretningsreiser. అ--న-- ఎక్క----------ా---మిత్తం అవ-న-, ఎక-క-వగ- వ-య-ప-రన-మ-త-త- అ-ు-ు- ఎ-్-ు-గ- వ-య-ప-ర-ి-ి-్-ం ------------------------------- అవును, ఎక్కువగా వ్యాపారనిమిత్తం 0
Avu-u, --k-v-gā --āpār--i-i--aṁ Avunu, ekkuvagā vyāpāranimittaṁ A-u-u- e-k-v-g- v-ā-ā-a-i-i-t-ṁ ------------------------------- Avunu, ekkuvagā vyāpāranimittaṁ
Men nå er vi på ferie. కా-ీ,--ప్-ు-ు మేమ- సె-వల-ల--ఉ-్న-ము క-న-, ఇప-ప-డ- మ-మ- స-లవల-ల- ఉన-న-మ- క-న-, ఇ-్-ు-ు మ-మ- స-ల-ల-ల- ఉ-్-ా-ు ----------------------------------- కానీ, ఇప్పుడు మేము సెలవల్లో ఉన్నాము 0
K-n---i----- -ē-u--ela-a--ō---nā-u Kānī, ippuḍu mēmu selavallō unnāmu K-n-, i-p-ḍ- m-m- s-l-v-l-ō u-n-m- ---------------------------------- Kānī, ippuḍu mēmu selavallō unnāmu
Så varmt det var! ఎం-------- -ం-ి! ఎ-త వ-డ-గ- ఉ-ద-! ఎ-త వ-డ-గ- ఉ-ద-! ---------------- ఎంత వేడిగా ఉంది! 0
En-a--ē-ig- --d-! Enta vēḍigā undi! E-t- v-ḍ-g- u-d-! ----------------- Enta vēḍigā undi!
Ja, i dag er det virkelig varmt. అవున-,-ఈరో---చ--- --డి---ఉం-ి అవ-న-, ఈర-జ- చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- అ-ు-ు- ఈ-ో-ు చ-ల- వ-డ-గ- ఉ-ద- ----------------------------- అవును, ఈరోజు చాలా వేడిగా ఉంది 0
A---u- -rō-----l- -ēḍi-ā-u--i Avunu, īrōju cālā vēḍigā undi A-u-u- ī-ō-u c-l- v-ḍ-g- u-d- ----------------------------- Avunu, īrōju cālā vēḍigā undi
La oss gå ut på balkongen. పదం-ి, వ----ల--కి వ-ళ--ా-ు పద-డ-, వస-ర-ల- క- వ-ళ-ద-మ- ప-ం-ి- వ-ా-ా-ో క- వ-ళ-ద-మ- -------------------------- పదండి, వసారాలో కి వెళ్దాము 0
Pad-ṇḍ-- --sā-ālō k- --ḷdāmu Padaṇḍi, vasārālō ki veḷdāmu P-d-ṇ-i- v-s-r-l- k- v-ḷ-ā-u ---------------------------- Padaṇḍi, vasārālō ki veḷdāmu
I morgen er det fest her. రే-ు --్-- ఒ- ప-ర్టీ ---ి ర-ప- ఇక-కడ ఒక ప-ర-ట- ఉ-ద- ర-ప- ఇ-్-డ ఒ- ప-ర-ట- ఉ-ద- ------------------------- రేపు ఇక్కడ ఒక పార్టీ ఉంది 0
R--- ikk--- -k------ī undi Rēpu ikkaḍa oka pārṭī undi R-p- i-k-ḍ- o-a p-r-ī u-d- -------------------------- Rēpu ikkaḍa oka pārṭī undi
Kommer dere også? మీర--కూడ--వస-త---నార-? మ-ర- క-డ- వస-త-న-న-ర-? మ-ర- క-డ- వ-్-ు-్-ా-ా- ---------------------- మీరు కూడా వస్తున్నారా? 0
Mī-- k-ḍā va-t--nā-ā? Mīru kūḍā vastunnārā? M-r- k-ḍ- v-s-u-n-r-? --------------------- Mīru kūḍā vastunnārā?
Ja, vi er invitert, vi også . అవ-ను,--మ-మ-్----ూ-ా---్-ానిం--రు అవ-న-, మమ-మల-న- క-డ- ఆహ-వ-న--చ-ర- అ-ు-ు- మ-్-ల-న- క-డ- ఆ-్-ా-ి-చ-ర- --------------------------------- అవును, మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించారు 0
A-u----ma-'---ni kūḍā---v--in--ā-u Avunu, mam'malni kūḍā āhvānin-cāru A-u-u- m-m-m-l-i k-ḍ- ā-v-n-n-c-r- ---------------------------------- Avunu, mam'malni kūḍā āhvānin̄cāru

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Kannada er et Dravidisk språk. Disse språkene snakkes hovedsakelig i Sør-India. Kannada er ikke i slekt med Indoariske språk som brukes i Nord-India. Kannada er morsmål for ca. 40 millioner mennesker. Det er kjent som et av de 22 nasjonale språk i India. Kannada er et agglutinerende språk. Det vil si at grammatiske funksjoner er uttrykt av endelser. Språket er delt opp i fire regionale dialekt grupper. Dialektene indikerer hvor en person kommer fra. I tillegg kan man se hvilken sosial klasse de tilhører. Muntlig og skriftlig Kannada er veldig forskjellig. Og som mange andre Indiske språk har Kannada sitt eget skriftsystem. Det er et hybrid av alfabet og språkform. Det består av mange runde tegn, noe som er kjent i Sør-Indiske skriftformer. Det veldig mye morsomt ved å lære dette språket, mange vakre bokstaver.