Phrasebook

tl Days of the week   »   ka კვირის დღეები

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

9 [ცხრა]

9 [tskhra]

კვირის დღეები

[k'viris dgheebi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Georgia Maglaro higit pa
Lunes ო-შაბ-თი ორშაბათი ო-შ-ბ-თ- -------- ორშაბათი 0
o-sh-b-ti orshabati o-s-a-a-i --------- orshabati
Martes სამ---ა-ი სამშაბათი ს-მ-ა-ა-ი --------- სამშაბათი 0
s--s--ba-i samshabati s-m-h-b-t- ---------- samshabati
Miyerkules ო-ხ---ა-ი ოთხშაბათი ო-ხ-ა-ა-ი --------- ოთხშაბათი 0
ot-hs--b--i otkhshabati o-k-s-a-a-i ----------- otkhshabati
Huwebes ხუ-----თი ხუთშაბათი ხ-თ-ა-ა-ი --------- ხუთშაბათი 0
k-u-s--b--i khutshabati k-u-s-a-a-i ----------- khutshabati
Biyernes პა--ს--ვი პარასკევი პ-რ-ს-ე-ი --------- პარასკევი 0
p--r-sk-evi p'arask'evi p-a-a-k-e-i ----------- p'arask'evi
Sabado შაბათი შაბათი შ-ბ-თ- ------ შაბათი 0
sh--a-i shabati s-a-a-i ------- shabati
Linggo კ-----დღ-) კვირა(დღე) კ-ი-ა-დ-ე- ---------- კვირა(დღე) 0
k'--r--dg-e) k'vira(dghe) k-v-r-(-g-e- ------------ k'vira(dghe)
ang linggo კ-ი-ა კვირა კ-ი-ა ----- კვირა 0
k----a k'vira k-v-r- ------ k'vira
mula Lunes hanggang Linggo ო----ა--დან კ-ი-ა-დე ორშაბათიდან კვირამდე ო-შ-ბ-თ-დ-ნ კ-ი-ა-დ- -------------------- ორშაბათიდან კვირამდე 0
orsha--t-dan --vi-a-de orshabatidan k'viramde o-s-a-a-i-a- k-v-r-m-e ---------------------- orshabatidan k'viramde
Ang unang araw ay Lunes. პირ-ელ--დღე -რშ-ბათი-. პირველი დღე ორშაბათია. პ-რ-ე-ი დ-ე ო-შ-ბ-თ-ა- ---------------------- პირველი დღე ორშაბათია. 0
p-i-v-l- dg-e --sh---t--. p'irveli dghe orshabatia. p-i-v-l- d-h- o-s-a-a-i-. ------------------------- p'irveli dghe orshabatia.
Ang pangalawang araw ay Martes. მეორე -ღე--ამშა-ა---. მეორე დღე სამშაბათია. მ-ო-ე დ-ე ს-მ-ა-ა-ი-. --------------------- მეორე დღე სამშაბათია. 0
m-o-e dg-e-samshaba-i-. meore dghe samshabatia. m-o-e d-h- s-m-h-b-t-a- ----------------------- meore dghe samshabatia.
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. მ-ს--ე დღე-----ა-ათ-ა. მესამე დღე ოთხშაბათია. მ-ს-მ- დ-ე ო-ხ-ა-ა-ი-. ---------------------- მესამე დღე ოთხშაბათია. 0
m-s--e-dg---o--hsha--t--. mesame dghe otkhshabatia. m-s-m- d-h- o-k-s-a-a-i-. ------------------------- mesame dghe otkhshabatia.
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. მ--თხ-------უ-შ-ბ-თ-ა. მეოთხე დღე ხუთშაბათია. მ-ო-ხ- დ-ე ხ-თ-ა-ა-ი-. ---------------------- მეოთხე დღე ხუთშაბათია. 0
m--t-he d--e-k-ut-habati-. meotkhe dghe khutshabatia. m-o-k-e d-h- k-u-s-a-a-i-. -------------------------- meotkhe dghe khutshabatia.
Ang panglimang araw ay Biyernes. მ---თე-დღე---რ-ს-----. მეხუთე დღე პარასკევია. მ-ხ-თ- დ-ე პ-რ-ს-ე-ი-. ---------------------- მეხუთე დღე პარასკევია. 0
me--ut- -g-e ---r--k'ev--. mekhute dghe p'arask'evia. m-k-u-e d-h- p-a-a-k-e-i-. -------------------------- mekhute dghe p'arask'evia.
Ang pang-anim na araw ay Sabado. მე--ვსე-დ-----ბ-თი-. მეექვსე დღე შაბათია. მ-ე-ვ-ე დ-ე შ-ბ-თ-ა- -------------------- მეექვსე დღე შაბათია. 0
me-kvs- --h---h--ati-. meekvse dghe shabatia. m-e-v-e d-h- s-a-a-i-. ---------------------- meekvse dghe shabatia.
Ang pangpitong araw ay Linggo. მე----- ----არი--კვირ-. მეშვიდე დღე არის კვირა. მ-შ-ი-ე დ-ე ა-ი- კ-ი-ა- ----------------------- მეშვიდე დღე არის კვირა. 0
m-shvi-e ---e--r-- -'vir-. meshvide dghe aris k'vira. m-s-v-d- d-h- a-i- k-v-r-. -------------------------- meshvide dghe aris k'vira.
Ang linggo ay may pitong araw. კვი-აშ------ შვ-დ- დღე. კვირაში არის შვიდი დღე. კ-ი-ა-ი ა-ი- შ-ი-ი დ-ე- ----------------------- კვირაში არის შვიდი დღე. 0
k'----s-- ---s s--idi-d-h-. k'virashi aris shvidi dghe. k-v-r-s-i a-i- s-v-d- d-h-. --------------------------- k'virashi aris shvidi dghe.
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. ჩვე- -ხ-----ხ-თ--დ-ე------ო--. ჩვენ მხოლოდ ხუთი დღე ვმუშაობთ. ჩ-ე- მ-ო-ო- ხ-თ- დ-ე ვ-უ-ა-ბ-. ------------------------------ ჩვენ მხოლოდ ხუთი დღე ვმუშაობთ. 0
c--e- ----------uti -g---vm-----b-. chven mkholod khuti dghe vmushaobt. c-v-n m-h-l-d k-u-i d-h- v-u-h-o-t- ----------------------------------- chven mkholod khuti dghe vmushaobt.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -