Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ít nhất
Bạn cần ít nhất ba thứ này.
по крайней мере
Вам нужно по крайней мере эти три вещи.
ra
Cô ấy đang ra khỏi nước.
из
Она выходит из воды.
đủ
Cô ấy muốn ngủ và đã mệt mỏi vì tiếng ồn.
достаточно
Она хочет спать и ей достаточно шума.