Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
hy vọng
Hy vọng tôi may mắn!
forhåbentlig
Forhåbentlig er jeg heldig!
trong khi đó
Trong khi đó, chúng tôi đã kết hôn được 10 năm.
imens
Imens har vi været gift i 10 år.
rất nhiều
Có rất nhiều ong ở đây.
masser af
Der er masser af bier her.