Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ngẫu nhiên
Cô ấy không thể làm việc ngẫu nhiên.
부수입으로
그녀는 부수입으로 일할 수 없습니다.
trên đó
Anh ấy leo lên mái nhà và ngồi trên đó.
위에
그는 지붕에 올라가서 그 위에 앉습니다.
hiện nay
Lễ hội Oktoberfest đang diễn ra.
현재
현재 옥토버페스트가 진행 중입니다.