Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
có khả năng
Anh ấy không có khả năng làm việc.
capaz
Ele não é capaz de trabalhar.
lần này
Lần này, tôi may mắn!
desta vez
Desta vez, eu tive sorte!
đúng
Từ này không được viết đúng.
corretamente
A palavra não está escrita corretamente.