Phrasebook

en Sports   »   th กีฬา

49 [forty-nine]

Sports

Sports

49 [สี่สิบเก้า]

sèe-sìp-gâo

กีฬา

[gee-la]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Do you exercise? คุ-ออกกำ--งก-ยไห-? ค-ณออกก-ล-งกายไหม? ค-ณ-อ-ก-ล-ง-า-ไ-ม- ------------------ คุณออกกำลังกายไหม? 0
ko-n-a--k-g----ang-ga--m--i koon-a-wk-gam-lang-gai-ma-i k-o---̀-k-g-m-l-n---a---a-i --------------------------- koon-àwk-gam-lang-gai-mǎi
Yes, I need some exercise. ครั- /-ค-ะ-ผม /-ด--ั- ต้อ---กก--ัง--ย คร-บ / ค-ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องออกก-ล-งกาย ค-ั- / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-อ-ก-ำ-ั-ก-ย ------------------------------------- ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน ต้องออกกำลังกาย 0
kráp-----po-m--ì-c-ǎ-----̂-ng---w------l-n----i kra-p-ka--po-m-di--cha-n-dha-wng-a-wk-gam-lang-gai k-a-p-k-̂-p-̌---i---h-̌---h-̂-n---̀-k-g-m-l-n---a- -------------------------------------------------- kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-dhâwng-àwk-gam-lang-gai
I am a member of a sports club. ผม-- ดิฉ---เ-็นส--ช---อ-ส--ร์----บ ผม / ด-ฉ-น เป-นสมาช-กของสปอร-ตคล-บ ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ส-า-ิ-ข-ง-ป-ร-ต-ล-บ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ 0
p-----i----a-n-bh----à-m----------̌w---s-------t--la-p po-m-di--cha-n-bhen-sa--ma-chi-k-ka-wng-so-p-a-wt-kla-p p-̌---i---h-̌---h-n-s-̀-m---h-́---a-w-g-s-̀---̀-t-k-a-p ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-sà-ma-chík-kǎwng-sòp-àwt-kláp
We play football / soccer (am.). เ---ล่--ุต-อล เราเล-นฟ-ตบอล เ-า-ล-น-ุ-บ-ล ------------- เราเล่นฟุตบอล 0
r---l-̂n--óo---awn rao-le-n-fo-ot-bawn r-o-l-̂---o-o---a-n ------------------- rao-lên-fóot-bawn
We swim sometimes. บ-งค-ั้งเราก็ว่ายน-ำ บางคร--งเราก-ว-ายน-- บ-ง-ร-้-เ-า-็-่-ย-้- -------------------- บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ 0
b-n----án--ra---âw----i----m bang-kra-ng-rao-ga-w-wa-i-na-m b-n---r-́-g-r-o-g-̂---a-i-n-́- ------------------------------ bang-kráng-rao-gâw-wâi-nám
Or we cycle. ห-ือ-ม-------ัก-ย-น หร-อไม-ก-ข--จ-กรยาน ห-ื-ไ-่-็-ี-จ-ก-ย-น ------------------- หรือไม่ก็ขี่จักรยาน 0
rěu-mâi------k--e-jàk-r----an re-u-ma-i-ga-w-ke-e-ja-k-ra--yan r-̌---a-i-g-̂---e-e-j-̀---a---a- -------------------------------- rěu-mâi-gâw-kèe-jàk-rá-yan
There is a football / soccer (am.) stadium in our city. มีส-ามแข่งฟ-ตบ-ล-นเ---ง-อง-รา ม-สนามแข-งฟ-ตบอลในเม-องของเรา ม-ส-า-แ-่-ฟ-ต-อ-ใ-เ-ื-ง-อ-เ-า ----------------------------- มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา 0
mê-t-na-----n-----ot-bawn-nai-meu-ng--a--n----o me-et-nam-kæ-ng-fo-ot-bawn-nai-meuang-ka-wng-rao m-̂-t-n-m-k-̀-g-f-́-t-b-w---a---e-a-g-k-̌-n---a- ------------------------------------------------ mêet-nam-kæ̀ng-fóot-bawn-nai-meuang-kǎwng-rao
There is also a swimming pool with a sauna. แล---็ม---ะว---น้-ก-บ--า-์น--ด้-ย แล-วก-ม-สระว-ายน--ก-บเซาว-น-าด-วย แ-้-ก-ม-ส-ะ-่-ย-้-ก-บ-ซ-ว-น-า-้-ย --------------------------------- แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับเซาว์น่าด้วย 0
l-́o--â---e--t---́--a----á----̀p--a----̂---̂ay læ-o-ga-w-me-et-ra--wa-i-na-m-ga-p-sao-na--du-ay l-́---a-w-m-̂-t-r-́-w-̂---a-m-g-̀---a---a---u-a- ------------------------------------------------ lǽo-gâw-mêet-rá-wâi-nám-gàp-sao-nâ-dûay
And there is a golf course. และม----ม----ฟ และม-สนามกอล-ฟ แ-ะ-ี-น-ม-อ-์- -------------- และมีสนามกอล์ฟ 0
l-́-me----na--gàwf læ--me-et-nam-ga-wf l-́-m-̂-t-n-m-g-̀-f ------------------- lǽ-mêet-nam-gàwf
What is on TV? ใ-ท---ม---ไ-ด-บ---? ในท-ว-ม-อะไรด-บ-าง? ใ-ท-ว-ม-อ-ไ-ด-บ-า-? ------------------- ในทีวีมีอะไรดูบ้าง? 0
na--t-e---------à-r-i-do--ba--g nai-tee-wee-mee-a--rai-doo-ba-ng n-i-t-e-w-e-m-e-a---a---o---a-n- -------------------------------- nai-tee-wee-mee-à-rai-doo-bâng
There is a football / soccer (am.) match on now. ก--ั-ม-----ข่-ฟ--บอล--ตอ-นี้ ก-ล-งม-การแข-งฟ-ตบอลในตอนน-- ก-ล-ง-ี-า-แ-่-ฟ-ต-อ-ใ-ต-น-ี- ---------------------------- กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ 0
g---l-n--me---an--æ-n--fo-o----wn-nai-d--w---e-e gam-lang-mee-gan-kæ-ng-fo-ot-bawn-nai-dhawn-ne-e g-m-l-n---e---a---æ-n---o-o---a-n-n-i-d-a-n-n-́- ------------------------------------------------ gam-lang-mee-gan-kæ̀ng-fóot-bawn-nai-dhawn-née
The German team is playing against the English one. ท--เยอรมันแข----บท----ง-ฤ--ย-่ ท-มเยอรม-นแข-งก-บท-มอ-งกฤษอย-- ท-ม-ย-ร-ั-แ-่-ก-บ-ี-อ-ง-ฤ-อ-ู- ------------------------------ ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ 0
t-----u--n------æ--g--àp-t---------r-̀t----y-̂o teem-yur-n-man-kæ-ng-ga-p-teem-ang-gri-t-a--yo-o t-e---u-̶---a---æ-n---a-p-t-e---n---r-̀---̀-y-̂- ------------------------------------------------ teem-yur̶n-man-kæ̀ng-gàp-teem-ang-grìt-à-yôo
Who is winning? ใค--ำลั--ำ? ใครก-ล-งน-? ใ-ร-ำ-ั-น-? ----------- ใครกำลังนำ? 0
kr---g-m---ng-n-m krai-gam-lang-nam k-a---a---a-g-n-m ----------------- krai-gam-lang-nam
I have no idea. ผม-- -ิ--น -ม่--าบ-ค--- ----ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทราบ คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ร-บ ค-ั- / ค-ะ ----------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ทราบ ครับ / ค่ะ 0
pǒm------hǎn-ma-i-t-́--a-p---á--kâ po-m-di--cha-n-ma-i-ta--ra-p-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-́-r-̂---r-́---a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tá-râp-kráp-kâ
It is currently a tie. ตอ-นี-เ--อ-ัน-ยู่ ตอนน--เสมอก-นอย-- ต-น-ี-เ-ม-ก-น-ย-่ ----------------- ตอนนี้เสมอกันอยู่ 0
d---n-née---̌---à-gan-à--ôo dhawn-ne-e-sa-ym-a--gan-a--yo-o d-a-n-n-́---a-y---̀-g-n-a---o-o ------------------------------- dhawn-née-sǎym-à-gan-à-yôo
The referee is from Belgium. ผู---ดส--ม--า-เ--เย-่ยม ผ--ต-ดส-นมาจากเบลเย--ยม ผ-้-ั-ส-น-า-า-เ-ล-ย-่-ม ----------------------- ผู้ตัดสินมาจากเบลเยี่ยม 0
po-o-dhà---ǐ-------̀-------yi-am po-o-dha-t-si-n-ma-ja-k-bayn-yi-am p-̂---h-̀---i-n-m---a-k-b-y---i-a- ---------------------------------- pôo-dhàt-sǐn-ma-jàk-bayn-yîam
Now there is a penalty. ต---ี--ำล-งย--ล-ก-ทษ ตอนน--ก-ล-งย-งล-กโทษ ต-น-ี-ก-ล-ง-ิ-ล-ก-ท- -------------------- ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ 0
dha-n-n-́e-ga--la----in--l-̂ok--ôt dhawn-ne-e-gam-lang-ying-lo-ok-to-t d-a-n-n-́---a---a-g-y-n---o-o---o-t ----------------------------------- dhawn-née-gam-lang-ying-lôok-tôt
Goal! One – zero! เ---ป-ะ--แล-ว!--นึ---่-ศูนย์ เข-าประต-แล-ว! หน--งต-อศ-นย- เ-้-ป-ะ-ู-ล-ว- ห-ึ-ง-่-ศ-น-์ ---------------------------- เข้าประตูแล้ว! หนึ่งต่อศูนย์ 0
ka-o-bh-----h-o---́--n---ng---a-w-s---n ka-o-bhra--dhoo-læ-o-ne-ung-dha-w-so-on k-̂---h-a---h-o-l-́---e-u-g-d-a-w-s-̌-n --------------------------------------- kâo-bhrà-dhoo-lǽo-nèung-dhàw-sǒon

Only strong words survive!

Rarely used words change more often than words that are used often. That could be due to the laws of evolution. Common genes change less in the course of time. They are more stable in their form. And apparently the same is true for words! English verbs were evaluated for a study. In it, current forms of the verbs were compared to old forms. In English, the ten most common verbs are irregular. Most other verbs are regular. But in the Middle Ages, most verbs were still irregular. So irregular verbs that were rarely used became regular verbs. In 300 years, English will have hardly any remaining irregular verbs. Other studies also show that languages are selected like genes. Researchers compared common words from different languages. In the process they chose similar words that mean the same thing. An example of this are the words: water, Wasser, vatten . These words have the same root and therefore closely resemble one another. Since they are essential words, they are used frequently in all languages. In this way, they are able to maintain their form – and remain similar today. Less essential words change much faster. Rather, they are replaced by other words. Rarely used words differentiate themselves in this way in different languages. Why rarely used words change remains unclear. It's possible that they are often used incorrectly or are mispronounced. This is due to the fact that speakers aren't familiar with them. But it could be that essential words must always be the same. Because only then can they be understood correctly. And words are there to be understood…
Did you know?
Ukrainian is counted among the East Slavic languages. It is closely related to Russian and Belarusian. More than 40 million people speak Ukrainian. It is the third most-spoken Slavic language after Russian and Polish. Ukrainian developed around the end of the 18th century out of the vernacular. A distinct written language emerged at that time, and with it came literature. Today there are a number of dialects that are divided into three main groups. Vocabulary, syntax, and articulation are evocative of other Slavic languages. That is because the Slavic languages started differentiating themselves relatively late. Due to the geographical situation of Ukraine, there are many Polish and Russian influences. The grammar contains seven cases. Ukrainian adjectives define relationships to people or things very clearly. A speaker is able to demonstrate his attitude or mindset depending on which form of a word he chooses. Another hallmark of Ukrainian is its highly melodic sound. If you like languages that sound melodious, you should learn Ukrainian!