పదబంధం పుస్తకం

te సమయం   »   hr Vrijeme

8 [ఎనిమిది]

సమయం

సమయం

8 [osam]

Vrijeme

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మన్నించండి! O--o-ti-e! O--------- O-r-s-i-e- ---------- Oprostite! 0
సమయం ఎంత అయ్యింది? K----o -- ---i- --lim--a-? K----- j- s---- m---- V--- K-l-k- j- s-t-, m-l-m V-s- -------------------------- Koliko je sati, molim Vas? 0
ధన్యవాదం H--la Va- p-no! H---- V-- p---- H-a-a V-m p-n-! --------------- Hvala Vam puno! 0
ఒంటిగంట అయ్యింది J--a--j- s--. J---- j- s--- J-d-n j- s-t- ------------- Jedan je sat. 0
రెండు [గంటలు] అయ్యింది Dv- s----t-. D-- s- s---- D-a s- s-t-. ------------ Dva su sata. 0
మూడు [గంటలు] అయ్యింది T---s- --t-. T-- s- s---- T-i s- s-t-. ------------ Tri su sata. 0
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది Četi-i-s--s-t-. Č----- s- s---- Č-t-r- s- s-t-. --------------- Četiri su sata. 0
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది Pe- j---ati. P-- j- s---- P-t j- s-t-. ------------ Pet je sati. 0
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది Šest--- s-ti. Š--- j- s---- Š-s- j- s-t-. ------------- Šest je sati. 0
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది Sedam-j- -ati. S---- j- s---- S-d-m j- s-t-. -------------- Sedam je sati. 0
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది O-a- je-sa--. O--- j- s---- O-a- j- s-t-. ------------- Osam je sati. 0
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది D-vet-je---t-. D---- j- s---- D-v-t j- s-t-. -------------- Devet je sati. 0
పది [గంటలు] అయ్యింది D-set je---t-. D---- j- s---- D-s-t j- s-t-. -------------- Deset je sati. 0
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది J---na-st-----at-. J-------- j- s---- J-d-n-e-t j- s-t-. ------------------ Jedanaest je sati. 0
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది D--na-st j------. D------- j- s---- D-a-a-s- j- s-t-. ----------------- Dvanaest je sati. 0
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి J-dn- ------ -m--še----e- sek---i. J---- m----- i-- š------- s------- J-d-a m-n-t- i-a š-z-e-e- s-k-n-i- ---------------------------------- Jedna minuta ima šezdeset sekundi. 0
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి J--a----t---a šez-ese--m--u--. J---- s-- i-- š------- m------ J-d-n s-t i-a š-z-e-e- m-n-t-. ------------------------------ Jedan sat ima šezdeset minuta. 0
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి Jedan-da- ima dv--e-e- --č-ti---sa-a. J---- d-- i-- d------- i č----- s---- J-d-n d-n i-a d-a-e-e- i č-t-r- s-t-. ------------------------------------- Jedan dan ima dvadeset i četiri sata. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -