పదబంధం పుస్తకం

te నిరాకరణ 1   »   hr Negacija 1

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

నిరాకరణ 1

64 [šezdeset i četiri]

Negacija 1

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు Ne-ra-um-jem r----. Ne razumijem riječ. N- r-z-m-j-m r-j-č- ------------------- Ne razumijem riječ. 0
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు N- ra--mi-e- re--n--u. Ne razumijem rečenicu. N- r-z-m-j-m r-č-n-c-. ---------------------- Ne razumijem rečenicu. 0
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు N- r--u-ijem-z--če---. Ne razumijem značenje. N- r-z-m-j-m z-a-e-j-. ---------------------- Ne razumijem značenje. 0
అధ్యాపకుడు uči-e-j učitelj u-i-e-j ------- učitelj 0
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Ra-u-i--t- li u--t--j-? Razumijete li učitelja? R-z-m-j-t- l- u-i-e-j-? ----------------------- Razumijete li učitelja? 0
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది D---r-------m-g--d-b-o. Da, razumijem ga dobro. D-, r-z-m-j-m g- d-b-o- ----------------------- Da, razumijem ga dobro. 0
అధ్యాపకురాలు uč-te--i-a učiteljica u-i-e-j-c- ---------- učiteljica 0
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? R--umij--- -i -či----i--? Razumijete li učiteljicu? R-z-m-j-t- l- u-i-e-j-c-? ------------------------- Razumijete li učiteljicu? 0
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది D-, r----i-em---------. Da, razumijem je dobro. D-, r-z-m-j-m j- d-b-o- ----------------------- Da, razumijem je dobro. 0
మనుషులు l--di ljudi l-u-i ----- ljudi 0
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? Raz--ijet- li--jude? Razumijete li ljude? R-z-m-j-t- l- l-u-e- -------------------- Razumijete li ljude? 0
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు N---n--r--u-ij-m ih-tak- --br-. Ne, ne razumijem ih tako dobro. N-, n- r-z-m-j-m i- t-k- d-b-o- ------------------------------- Ne, ne razumijem ih tako dobro. 0
స్నేహితురాలు p--j-t--j-ca prijateljica p-i-a-e-j-c- ------------ prijateljica 0
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? I---- li---ija--lj--u? Imate li prijateljicu? I-a-e l- p-i-a-e-j-c-? ---------------------- Imate li prijateljicu? 0
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది D-,--m-m j--n-. Da, imam jednu. D-, i-a- j-d-u- --------------- Da, imam jednu. 0
కూతురు k-e--a kćerka k-e-k- ------ kćerka 0
మీకు కూతురు ఉన్నదా? I-a-e--i k-e--u? Imate li kćerku? I-a-e l- k-e-k-? ---------------- Imate li kćerku? 0
లేదు, నాకు కూతురు లేదు Ne,-ne--m. Ne, nemam. N-, n-m-m- ---------- Ne, nemam. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -