Phrasebook

tl Numbers   »   ja

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [七]

7 [Nana]

[kazu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Hapon Maglaro higit pa
Magbibilang ako: 数えます: 数えます: 数えます: 数えます: 数えます: 0
ka-oe-a--: kazoemasu: k-z-e-a-u- ---------- kazoemasu:
isa, dalawa, tatlo いち、に、さん いち、に、さん いち、に、さん いち、に、さん いち、に、さん 0
ic--- ----san ichi, ni,-san i-h-, n-,-s-n ------------- ichi, ni,-san
Magbibilang ako hanggang tatlo. 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 三まで 数えます 。 0
sa--------a-oemas-. san made kazoemasu. s-n m-d- k-z-e-a-u- ------------------- san made kazoemasu.
Patuloy akong magbibilang: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 引き続き 数えます: 0
hi-it----uki -------su: hikitsudzuki kazoemasu: h-k-t-u-z-k- k-z-e-a-u- ----------------------- hikitsudzuki kazoemasu:
apat, lima, anim, し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 し、ご、ろく、 0
s--- g-- -o ku, shi, go, ro ku, s-i- g-, r- k-, --------------- shi, go, ro ku,
pito, walo, siyam しち、はち、く しち、はち、く しち、はち、く しち、はち、く しち、はち、く 0
s---chi- w- ---- ku shi chi, wa chi, ku s-i c-i- w- c-i- k- ------------------- shi chi, wa chi, ku
Magbibilang ako. 私は 数えます 。 私は 数えます 。 私は 数えます 。 私は 数えます 。 私は 数えます 。 0
wa---hi-w- --z-e-asu. watashi wa kazoemasu. w-t-s-i w- k-z-e-a-u- --------------------- watashi wa kazoemasu.
Magbibilang ka. あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 あなたは 数えます 。 0
a--t--wa -a-o---su. anata wa kazoemasu. a-a-a w- k-z-e-a-u- ------------------- anata wa kazoemasu.
Magbibilang siya. 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 彼は 数えます 。 0
kare w--ka--e-as-. kare wa kazoemasu. k-r- w- k-z-e-a-u- ------------------ kare wa kazoemasu.
Isa. Ang una. いち 。第一 いち 。第一 いち 。第一 いち 。第一 いち 。第一 0
ic-i- Da--c-i ichi. Daiichi i-h-. D-i-c-i ------------- ichi. Daiichi
Dalawa. Ang pangalawa. に 。第二 に 。第二 に 。第二 に 。第二 に 。第二 0
n---Daini ni. Daini n-. D-i-i --------- ni. Daini
Tatlo. Ang pangatlo. さん 。第三 さん 。第三 さん 。第三 さん 。第三 さん 。第三 0
s-n. D--san san. Daisan s-n- D-i-a- ----------- san. Daisan
Apat. Ang pang-apat. し 。第四 し 。第四 し 。第四 し 。第四 し 。第四 0
sh-.---is-i shi. Daishi s-i- D-i-h- ----------- shi. Daishi
Lima. Ang panglima. ご 。第五 ご 。第五 ご 。第五 ご 。第五 ご 。第五 0
g---D--go go. Daigo g-. D-i-o --------- go. Daigo
Anim. Ang pang-anim. ろく 。第六 ろく 。第六 ろく 。第六 ろく 。第六 ろく 。第六 0
ro -u.-Da-r-ku ro ku. Dairoku r- k-. D-i-o-u -------------- ro ku. Dairoku
Pito. Ang pangpito しち 。第七 しち 。第七 しち 。第七 しち 。第七 しち 。第七 0
shi -hi. -a---na shi chi. Dainana s-i c-i- D-i-a-a ---------------- shi chi. Dainana
Walo. Ang pangwalo. はち 。第八 はち 。第八 はち 。第八 はち 。第八 はち 。第八 0
wa -hi. --i---hi wa chi. Daihachi w- c-i- D-i-a-h- ---------------- wa chi. Daihachi
Siyam. Ang pangsiyam. く 。第九 く 。第九 く 。第九 く 。第九 く 。第九 0
ku- -aiku ku. Daiku k-. D-i-u --------- ku. Daiku

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -