Phrasebook

tl Numbers   »   pa ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [ਸੱਤ]

7 [Sata]

ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

[sakhi'ānvāṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Magbibilang ako: ਮ-ਂ ਗਿਣ-- /--ਿ-ਦੀ-ਹਾ-। ਮ-- ਗ-ਣਦ- / ਗ-ਣਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਗ-ਣ-ਾ / ਗ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------- ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ। 0
maiṁ ----dā/-gi-a-ī h-ṁ. maiṁ giṇadā/ giṇadī hāṁ. m-i- g-ṇ-d-/ g-ṇ-d- h-ṁ- ------------------------ maiṁ giṇadā/ giṇadī hāṁ.
isa, dalawa, tatlo ਇੱ--ਦ---ਿ-ਨ ਇ-ਕ,ਦ-,ਤ--ਨ ਇ-ਕ-ਦ-,-ਿ-ਨ ----------- ਇੱਕ,ਦੋ,ਤਿੰਨ 0
I----ō--ina Ika,dō,tina I-a-d-,-i-a ----------- Ika,dō,tina
Magbibilang ako hanggang tatlo. ਮੈਂ-ਗ-ਣ-----ਗਿਣਦੀ-ਹ--। ਮ-- ਗ-ਣਦ- / ਗ-ਣਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਗ-ਣ-ਾ / ਗ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------- ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ। 0
ma---g-ṇ-dā- g---dī hā-. maiṁ giṇadā/ giṇadī hāṁ. m-i- g-ṇ-d-/ g-ṇ-d- h-ṁ- ------------------------ maiṁ giṇadā/ giṇadī hāṁ.
Patuloy akong magbibilang: ਮ-ਂ--ੱ-- -ਿ--ਾ - ਗ-ਣਦੀ ---। ਮ-- ਅ-ਗ- ਗ-ਣਦ- / ਗ-ਣਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਅ-ਗ- ਗ-ਣ-ਾ / ਗ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------- ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ। 0
M------- -i---ā--gi--d- ---. Maiṁ agē giṇadā/ giṇadī hāṁ. M-i- a-ē g-ṇ-d-/ g-ṇ-d- h-ṁ- ---------------------------- Maiṁ agē giṇadā/ giṇadī hāṁ.
apat, lima, anim, ਚਾ--ਪ-ਜ,-ੇ ਚ-ਰ,ਪ-ਜ,ਛ- ਚ-ਰ-ਪ-ਜ-ਛ- ---------- ਚਾਰ,ਪੰਜ,ਛੇ 0
Cā----aj-,c-ē Cāra,paja,chē C-r-,-a-a-c-ē ------------- Cāra,paja,chē
pito, walo, siyam ਸ--,--ਠ--ੌਂ ਸ-ਤ,ਅ-ਠ,ਨ-- ਸ-ਤ-ਅ-ਠ-ਨ-ਂ ----------- ਸੱਤ,ਅੱਠ,ਨੌਂ 0
s----aṭ--,nauṁ sata,aṭha,nauṁ s-t-,-ṭ-a-n-u- -------------- sata,aṭha,nauṁ
Magbibilang ako. ਮ-- --ਣ-----ਗ-ਣਦੀ ਹ-ਂ। ਮ-- ਗ-ਣਦ- / ਗ-ਣਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਗ-ਣ-ਾ / ਗ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------- ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ। 0
m-iṁ g-ṇadā----ṇa---hā-. maiṁ giṇadā/ giṇadī hāṁ. m-i- g-ṇ-d-/ g-ṇ-d- h-ṁ- ------------------------ maiṁ giṇadā/ giṇadī hāṁ.
Magbibilang ka. ਤੂ---ਿ--- / ਗ--ਦੀ--ੈਂ। ਤ-- ਗ-ਣਦ- / ਗ-ਣਦ- ਹ--। ਤ-ੰ ਗ-ਣ-ਾ / ਗ-ਣ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------- ਤੂੰ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹੈਂ। 0
Tū----ad-/ --ṇ------iṁ. Tū giṇadā/ giṇadī haiṁ. T- g-ṇ-d-/ g-ṇ-d- h-i-. ----------------------- Tū giṇadā/ giṇadī haiṁ.
Magbibilang siya. ਉ----------। ਉਹ ਗ-ਣਦ- ਹ-। ਉ- ਗ-ਣ-ਾ ਹ-। ------------ ਉਹ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। 0
U-a-----dā --i. Uha giṇadā hai. U-a g-ṇ-d- h-i- --------------- Uha giṇadā hai.
Isa. Ang una. ਇ-ਕ।-ਪਹਿਲਾ / -ਹਿ-ੀ - -ਹਿਲੇ। ਇ-ਕ। ਪਹ-ਲ- / ਪਹ-ਲ- / ਪਹ-ਲ-। ਇ-ਕ- ਪ-ਿ-ਾ / ਪ-ਿ-ੀ / ਪ-ਿ-ੇ- --------------------------- ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾ / ਪਹਿਲੀ / ਪਹਿਲੇ। 0
I--- --h-l-/-p-h---/ -a---ē. Ika. Pahilā/ pahilī/ pahilē. I-a- P-h-l-/ p-h-l-/ p-h-l-. ---------------------------- Ika. Pahilā/ pahilī/ pahilē.
Dalawa. Ang pangalawa. ਦ-- --ਜ- ----ਜੀ ---ੂਜ-। ਦ-। ਦ-ਜ- / ਦ-ਜ- / ਦ-ਜ-। ਦ-। ਦ-ਜ- / ਦ-ਜ- / ਦ-ਜ-। ----------------------- ਦੋ। ਦੂਜਾ / ਦੂਜੀ / ਦੂਜੇ। 0
D-- -ūjā/ -ūj-- -ū-ē. Dō. Dūjā/ dūjī/ dūjē. D-. D-j-/ d-j-/ d-j-. --------------------- Dō. Dūjā/ dūjī/ dūjē.
Tatlo. Ang pangatlo. ਤ--ਨ- ਤੀਜਾ / ---ੀ-/-ਤ-ਜੇ। ਤ--ਨ। ਤ-ਜ- / ਤ-ਜ- / ਤ-ਜ-। ਤ-ੰ-। ਤ-ਜ- / ਤ-ਜ- / ਤ-ਜ-। ------------------------- ਤਿੰਨ। ਤੀਜਾ / ਤੀਜੀ / ਤੀਜੇ। 0
T-n----īj-/-tījī- t---. Tina. Tījā/ tījī/ tījē. T-n-. T-j-/ t-j-/ t-j-. ----------------------- Tina. Tījā/ tījī/ tījē.
Apat. Ang pang-apat. ਚ--- --ਥਾ / -ੌ-- / ਚ---। ਚ-ਰ। ਚ-ਥ- / ਚ-ਥ- / ਚ-ਥ-। ਚ-ਰ- ਚ-ਥ- / ਚ-ਥ- / ਚ-ਥ-। ------------------------ ਚਾਰ। ਚੌਥਾ / ਚੌਥੀ / ਚੌਥੇ। 0
Cāra---au--ā- ca-t-ī- ---thē. Cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē. C-r-. C-u-h-/ c-u-h-/ c-u-h-. ----------------------------- Cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē.
Lima. Ang panglima. ਪ-ਜ----ਜਵ-ਂ /-ਪੰ-ਵ-ਂ --ਪੰ--ੇ-। ਪ-ਜ। ਪ-ਜਵ-- / ਪ-ਜਵ-- / ਪ-ਜਵ--। ਪ-ਜ- ਪ-ਜ-ਾ- / ਪ-ਜ-ੀ- / ਪ-ਜ-ੇ-। ------------------------------ ਪੰਜ। ਪੰਜਵਾਂ / ਪੰਜਵੀਂ / ਪੰਜਵੇਂ। 0
Pa-a. ---a---/ paj-v--- -aj-vē-. Paja. Pajavāṁ/ pajavīṁ/ pajavēṁ. P-j-. P-j-v-ṁ- p-j-v-ṁ- p-j-v-ṁ- -------------------------------- Paja. Pajavāṁ/ pajavīṁ/ pajavēṁ.
Anim. Ang pang-anim. ਛੇ- ਛ--ਾ- - ਛੇਵ---- -ੇ--ਂ ਛ-। ਛ-ਵ-- / ਛ-ਵ-- / ਛ-ਵ-- ਛ-। ਛ-ਵ-ਂ / ਛ-ਵ-ਂ / ਛ-ਵ-ਂ ------------------------- ਛੇ। ਛੇਵਾਂ / ਛੇਵੀਂ / ਛੇਵੇਂ 0
C--. ---vā---c-ēv--/ c-ēv-ṁ Chē. Chēvāṁ/ chēvīṁ/ chēvēṁ C-ē- C-ē-ā-/ c-ē-ī-/ c-ē-ē- --------------------------- Chē. Chēvāṁ/ chēvīṁ/ chēvēṁ
Pito. Ang pangpito ਸੱਤ। ਸੱ--ਾ--/ -ੱ-ਵੀ- ----ਤ-ੇ-। ਸ-ਤ। ਸ-ਤਵ-- / ਸ-ਤਵ-- / ਸ-ਤਵ--। ਸ-ਤ- ਸ-ਤ-ਾ- / ਸ-ਤ-ੀ- / ਸ-ਤ-ੇ-। ------------------------------ ਸੱਤ। ਸੱਤਵਾਂ / ਸੱਤਵੀਂ / ਸੱਤਵੇਂ। 0
sata-----av-----at-v-ṁ/----a-ē-. sata. Satavāṁ/ satavīṁ/ satavēṁ. s-t-. S-t-v-ṁ- s-t-v-ṁ- s-t-v-ṁ- -------------------------------- sata. Satavāṁ/ satavīṁ/ satavēṁ.
Walo. Ang pangwalo. ਅ-------ਵਾ--/ ਅੱਠ-ੀਂ-/ ਅੱਠ---। ਅ-ਠ। ਅ-ਠਵ-- / ਅ-ਠਵ-- / ਅ-ਠਵ--। ਅ-ਠ- ਅ-ਠ-ਾ- / ਅ-ਠ-ੀ- / ਅ-ਠ-ੇ-। ------------------------------ ਅੱਠ। ਅੱਠਵਾਂ / ਅੱਠਵੀਂ / ਅੱਠਵੇਂ। 0
Aṭh-. Aṭha-āṁ------vī-/ aṭ-a---. Aṭha. Aṭhavāṁ/ aṭhavīṁ/ aṭhavēṁ. A-h-. A-h-v-ṁ- a-h-v-ṁ- a-h-v-ṁ- -------------------------------- Aṭha. Aṭhavāṁ/ aṭhavīṁ/ aṭhavēṁ.
Siyam. Ang pangsiyam. ਨ-----ੌ--ਾਂ-- ਨੌਂਵ---/ ਨੌਂ-ੇਂ। ਨ--। ਨ--ਵ-- / ਨ--ਵ-- / ਨ--ਵ--। ਨ-ਂ- ਨ-ਂ-ਾ- / ਨ-ਂ-ੀ- / ਨ-ਂ-ੇ-। ------------------------------ ਨੌਂ। ਨੌਂਵਾਂ / ਨੌਂਵੀਂ / ਨੌਂਵੇਂ। 0
Nau-----un--ṁ- na-nvīṁ---aunv-ṁ. Nauṁ. Naunvāṁ/ naunvīṁ/ naunvēṁ. N-u-. N-u-v-ṁ- n-u-v-ṁ- n-u-v-ṁ- -------------------------------- Nauṁ. Naunvāṁ/ naunvīṁ/ naunvēṁ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -