Phrasebook

tl Numbers   »   mr संख्या / आकडे

7 [pito]

Numbers

Numbers

७ [सात]

7 [Sāta]

संख्या / आकडे

[saṅkhyā/ ākaḍē]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Marathi Maglaro higit pa
Magbibilang ako: मी -ोज- --े. म- म-जत आह-. म- म-ज- आ-े- ------------ मी मोजत आहे. 0
m--mō-a-a--hē. mī mōjata āhē. m- m-j-t- ā-ē- -------------- mī mōjata āhē.
isa, dalawa, tatlo एक, -ो-, --न एक, द-न, त-न ए-, द-न- त-न ------------ एक, दोन, तीन 0
Ēk----ō--- t--a Ēka, dōna, tīna Ē-a- d-n-, t-n- --------------- Ēka, dōna, tīna
Magbibilang ako hanggang tatlo. म- ---पर्--- --ज- --े. म- त-नपर-य-त म-जत आह-. म- त-न-र-य-त म-ज- आ-े- ---------------------- मी तीनपर्यंत मोजत आहे. 0
m- t-------ant---ōjata āh-. mī tīnaparyanta mōjata āhē. m- t-n-p-r-a-t- m-j-t- ā-ē- --------------------------- mī tīnaparyanta mōjata āhē.
Patuloy akong magbibilang: म----ढे --जत ---. म- प-ढ- म-जत आह-. म- प-ढ- म-ज- आ-े- ----------------- मी पुढे मोजत आहे. 0
M- p-ḍh- -ō-a-a -hē. Mī puḍhē mōjata āhē. M- p-ḍ-ē m-j-t- ā-ē- -------------------- Mī puḍhē mōjata āhē.
apat, lima, anim, चार, पा-- -ह-, च-र, प-च, सह-, च-र- प-च- स-ा- -------------- चार, पाच, सहा, 0
Cāra- -āca, --hā, Cāra, pāca, sahā, C-r-, p-c-, s-h-, ----------------- Cāra, pāca, sahā,
pito, walo, siyam सात- आठ,--ऊ स-त, आठ, नऊ स-त- आ-, न- ----------- सात, आठ, नऊ 0
s---,-āṭ--- -a-ū sāta, āṭha, na'ū s-t-, ā-h-, n-'- ---------------- sāta, āṭha, na'ū
Magbibilang ako. म---ोजत आ--. म- म-जत आह-. म- म-ज- आ-े- ------------ मी मोजत आहे. 0
m---ōj-ta--h-. mī mōjata āhē. m- m-j-t- ā-ē- -------------- mī mōjata āhē.
Magbibilang ka. तू --जत --े-. त- म-जत आह-स. त- म-ज- आ-े-. ------------- तू मोजत आहेस. 0
Tū-m--at- āhē--. Tū mōjata āhēsa. T- m-j-t- ā-ē-a- ---------------- Tū mōjata āhēsa.
Magbibilang siya. त- मो-त --े. त- म-जत आह-. त- म-ज- आ-े- ------------ तो मोजत आहे. 0
Tō--ōja-a-ā--. Tō mōjata āhē. T- m-j-t- ā-ē- -------------- Tō mōjata āhē.
Isa. Ang una. एक, प---ा / प------ प-ि-े एक, पह-ल- / पह-ल- / पह-ल- ए-, प-ि-ा / प-ि-ी / प-ि-े ------------------------- एक, पहिला / पहिली / पहिले 0
Ēka,------ā/---h--ī/ -a-ilē Ēka, pahilā/ pahilī/ pahilē Ē-a- p-h-l-/ p-h-l-/ p-h-l- --------------------------- Ēka, pahilā/ pahilī/ pahilē
Dalawa. Ang pangalawa. दोन--द-स-ा /-दुस-ी - दु-रे द-न, द-सर- / द-सर- / द-सर- द-न- द-स-ा / द-स-ी / द-स-े -------------------------- दोन, दुसरा / दुसरी / दुसरे 0
d-n-, du---ā/ ----rī------rē dōna, dusarā/ dusarī/ dusarē d-n-, d-s-r-/ d-s-r-/ d-s-r- ---------------------------- dōna, dusarā/ dusarī/ dusarē
Tatlo. Ang pangatlo. त-न. -ि--- / तिस-- / -िस-े त-न. त-सर- / त-सर- / त-सर- त-न- त-स-ा / त-स-ी / त-स-े -------------------------- तीन. तिसरा / तिसरी / तिसरे 0
t---.-T-----/-ti-a-ī/ ----rē tīna. Tisarā/ tisarī/ tisarē t-n-. T-s-r-/ t-s-r-/ t-s-r- ---------------------------- tīna. Tisarā/ tisarī/ tisarē
Apat. Ang pang-apat. चार. च--ा-/-चौथ- / -ौ-े च-र. च-थ- / च-थ- / च-थ- च-र- च-थ- / च-थ- / च-थ- ----------------------- चार. चौथा / चौथी / चौथे 0
c-r-.--a-t--/-c-u-hī- -a---ē cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē c-r-. C-u-h-/ c-u-h-/ c-u-h- ---------------------------- cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē
Lima. Ang panglima. पाच. -ा--ा-/--ा--ी---प---े प-च. प-चव- / प-चव- / प-चव- प-च- प-च-ा / प-च-ी / प-च-े -------------------------- पाच. पाचवा / पाचवी / पाचवे 0
pāca.--āca----pā--v-/-p-c--ē pāca. Pācavā/ pācavī/ pācavē p-c-. P-c-v-/ p-c-v-/ p-c-v- ---------------------------- pāca. Pācavā/ pācavī/ pācavē
Anim. Ang pang-anim. स--,--हा-ा -----वी-/ -ह-वे सह-, सह-व- / सह-व- / सह-व- स-ा- स-ा-ा / स-ा-ी / स-ा-े -------------------------- सहा, सहावा / सहावी / सहावे 0
sah-- sa-āvā/------ī- s--āvē sahā, sahāvā/ sahāvī/ sahāvē s-h-, s-h-v-/ s-h-v-/ s-h-v- ---------------------------- sahā, sahāvā/ sahāvī/ sahāvē
Pito. Ang pangpito सात----त-- / स-तवी - -ा--े स-त. स-तव- / स-तव- / स-तव- स-त- स-त-ा / स-त-ी / स-त-े -------------------------- सात. सातवा / सातवी / सातवे 0
sāt----āta-ā/---ta--/ -ā---ē sāta. Sātavā/ sātavī/ sātavē s-t-. S-t-v-/ s-t-v-/ s-t-v- ---------------------------- sāta. Sātavā/ sātavī/ sātavē
Walo. Ang pangwalo. आ-. आ--ा /-आठ-- / ---े आठ. आठव- / आठव- / आठव- आ-. आ-व- / आ-व- / आ-व- ---------------------- आठ. आठवा / आठवी / आठवे 0
āṭh-.-Āṭh-----āṭh-v-/ āṭh-vē āṭha. Āṭhavā/ āṭhavī/ āṭhavē ā-h-. Ā-h-v-/ ā-h-v-/ ā-h-v- ---------------------------- āṭha. Āṭhavā/ āṭhavī/ āṭhavē
Siyam. Ang pangsiyam. नऊ.--व---/ न--ी-----वे नऊ. नवव- / नवव- / नवव- न-. न-व- / न-व- / न-व- ---------------------- नऊ. नववा / नववी / नववे 0
n-----Na--vā/---v-vī- ----vē na'ū. Navavā/ navavī/ navavē n-'-. N-v-v-/ n-v-v-/ n-v-v- ---------------------------- na'ū. Navavā/ navavī/ navavē

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -