Phrasebook

tl Numbers   »   te అంకెలు

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [ఏడు]

7 [Ēḍu]

అంకెలు

[Aṅkelu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Magbibilang ako: నేన- -ె--క-ెడ-ా-ు న-న- ల-క-కప-డత-న- న-న- ల-క-క-ె-త-న- ----------------- నేను లెక్కపెడతాను 0
N--u-l--kap--atānu Nēnu lekkapeḍatānu N-n- l-k-a-e-a-ā-u ------------------ Nēnu lekkapeḍatānu
isa, dalawa, tatlo ఒ--ి--రె-డ------ు ఒకట-, ర--డ-, మ-డ- ఒ-ట-, ర-ం-ు- మ-డ- ----------------- ఒకటి, రెండు, మూడు 0
Ok-ṭi- -e--u- -ūḍu Okaṭi, reṇḍu, mūḍu O-a-i- r-ṇ-u- m-ḍ- ------------------ Okaṭi, reṇḍu, mūḍu
Magbibilang ako hanggang tatlo. న--ు----ు----ు -ెక--పె-త-ను న-న- మ-డ- వరక- ల-క-కప-డత-న- న-న- మ-డ- వ-క- ల-క-క-ె-త-న- --------------------------- నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను 0
Nēn--m----v------l---ap----ā-u Nēnu mūḍu varaku lekkapeḍatānu N-n- m-ḍ- v-r-k- l-k-a-e-a-ā-u ------------------------------ Nēnu mūḍu varaku lekkapeḍatānu
Patuloy akong magbibilang: నే---దా-- -రు-ా-ద- లె--కప-డ----: న-న- ద-న- తర-వ-తద- ల-క-కప-డత-న-: న-న- ద-న- త-ు-ా-ద- ల-క-క-ె-త-న-: -------------------------------- నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: 0
N-n- dān---aruv-t--i-l-k-a-e-at-nu: Nēnu dāni taruvātadi lekkapeḍatānu: N-n- d-n- t-r-v-t-d- l-k-a-e-a-ā-u- ----------------------------------- Nēnu dāni taruvātadi lekkapeḍatānu:
apat, lima, anim, నాల--ు,----- -ర-, న-ల-గ-, ఐద-, ఆర-, న-ల-గ-, ఐ-ు- ఆ-ు- ----------------- నాలుగు, ఐదు, ఆరు, 0
N---g-,--id---ā--, Nālugu, aidu, āru, N-l-g-, a-d-, ā-u- ------------------ Nālugu, aidu, āru,
pito, walo, siyam ఏ-ు, --ి-ి----త-మ్---ి ఏడ-, ఎన-మ-ద-, త-మ-మ-ద- ఏ-ు- ఎ-ి-ి-ి- త-మ-మ-ద- ---------------------- ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది 0
Ē--, enim-di- -o-'---i Ēḍu, enimidi, tom'midi Ē-u- e-i-i-i- t-m-m-d- ---------------------- Ēḍu, enimidi, tom'midi
Magbibilang ako. నేను -ె-్క-ె-తా-ు న-న- ల-క-కప-డత-న- న-న- ల-క-క-ె-త-న- ----------------- నేను లెక్కపెడతాను 0
Nēnu--ekk-p-ḍ-tānu Nēnu lekkapeḍatānu N-n- l-k-a-e-a-ā-u ------------------ Nēnu lekkapeḍatānu
Magbibilang ka. న-వ్వు -ె--క-----ు న-వ-వ- ల-క-కప-ట-ట- న-వ-వ- ల-క-క-ె-్-ు ------------------ నువ్వు లెక్కపెట్టు 0
N-vvu l-k-a--ṭ-u Nuvvu lekkapeṭṭu N-v-u l-k-a-e-ṭ- ---------------- Nuvvu lekkapeṭṭu
Magbibilang siya. అ-----ెక--ప-డ---ు అతన- ల-క-కప-డత-డ- అ-న- ల-క-క-ె-త-డ- ----------------- అతను లెక్కపెడతాడు 0
Atan-------p-ḍatā-u Atanu lekkapeḍatāḍu A-a-u l-k-a-e-a-ā-u ------------------- Atanu lekkapeḍatāḍu
Isa. Ang una. ఒ-టి.---దటిది ఒకట-. మ-దట-ద- ఒ-ట-. మ-ద-ి-ి ------------- ఒకటి. మొదటిది 0
O---i. Mo-aṭi-i Okaṭi. Modaṭidi O-a-i- M-d-ṭ-d- --------------- Okaṭi. Modaṭidi
Dalawa. Ang pangalawa. రె-డ-- ర-ం--ది ర--డ-. ర--డవద- ర-ం-ు- ర-ం-వ-ి -------------- రెండు. రెండవది 0
Reṇ-u--Reṇ--va-i Reṇḍu. Reṇḍavadi R-ṇ-u- R-ṇ-a-a-i ---------------- Reṇḍu. Reṇḍavadi
Tatlo. Ang pangatlo. మూ--.-మ--వ-ి మ-డ-. మ-డవద- మ-డ-. మ-డ-ద- ------------ మూడు. మూడవది 0
M-ḍ-. -ū--va-i Mūḍu. Mūḍavadi M-ḍ-. M-ḍ-v-d- -------------- Mūḍu. Mūḍavadi
Apat. Ang pang-apat. నా----- ---్గవ-ి న-ల-గ-. న-ల-గవద- న-ల-గ-. న-ల-గ-ద- ---------------- నాలుగు. నాల్గవది 0
N---g-------a-a-i Nālugu. Nālgavadi N-l-g-. N-l-a-a-i ----------------- Nālugu. Nālgavadi
Lima. Ang panglima. ఐద-.-ఐ---ి ఐద-. ఐదవద- ఐ-ు- ఐ-వ-ి ---------- ఐదు. ఐదవది 0
Aid-. Aidavadi Aidu. Aidavadi A-d-. A-d-v-d- -------------- Aidu. Aidavadi
Anim. Ang pang-anim. ఆ--- ఆ---ి ఆర-. ఆరవద- ఆ-ు- ఆ-వ-ి ---------- ఆరు. ఆరవది 0
Ār-. -r---di Āru. Āravadi Ā-u- Ā-a-a-i ------------ Āru. Āravadi
Pito. Ang pangpito ఏడు.---వ-ి ఏడ-. ఏడవద- ఏ-ు- ఏ-వ-ి ---------- ఏడు. ఏడవది 0
Ēḍu.--ḍ-v-di Ēḍu. Ēḍavadi Ē-u- Ē-a-a-i ------------ Ēḍu. Ēḍavadi
Walo. Ang pangwalo. ఎ----ది. ---మిదవది ఎన-మ-ద-. ఎన-మ-దవద- ఎ-ి-ి-ి- ఎ-ి-ి-వ-ి ------------------ ఎనిమిది. ఎనిమిదవది 0
E-im-----E--mi---adi Enimidi. Enimidavadi E-i-i-i- E-i-i-a-a-i -------------------- Enimidi. Enimidavadi
Siyam. Ang pangsiyam. తొ-----ి--త-మ--ిదవది త-మ-మ-ద-. త-మ-మ-దవద- త-మ-మ-ద-. త-మ-మ-ద-ద- -------------------- తొమ్మిది. తొమ్మిదవది 0
T-m'm--i- -o--m-d-v-di Tom'midi. Tom'midavadi T-m-m-d-. T-m-m-d-v-d- ---------------------- Tom'midi. Tom'midavadi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -