Phrasebook

tl Numbers   »   th ตัวเลข

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [เจ็ด]

jèt

ตัวเลข

[dhua-lâyk]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Magbibilang ako: ผม--- -ิฉัน♀--ับ: ผม♂ / ด-ฉ-น♀ น-บ: ผ-♂ / ด-ฉ-น- น-บ- ----------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: 0
pǒ--dì-ch----náp po-m-di--cha-n-na-p p-̌---i---h-̌---a-p ------------------- pǒm-dì-chǎn-náp
isa, dalawa, tatlo หนึ่-------าม หน--ง สอง สาม ห-ึ-ง ส-ง ส-ม ------------- หนึ่ง สอง สาม 0
n--un---a-----s--m ne-ung-sa-wng-sa-m n-̀-n---a-w-g-s-̌- ------------------ nèung-sǎwng-sǎm
Magbibilang ako hanggang tatlo. ผม--/--ิฉ--♀----ถ-ง-าม ผม♂ / ด-ฉ-น♀ น-บถ-งสาม ผ-♂ / ด-ฉ-น- น-บ-ึ-ส-ม ---------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม 0
po-----̀---a-----́p-těu---s-̌m po-m-di--cha-n-na-p-te-ung-sa-m p-̌---i---h-̌---a-p-t-̌-n---a-m ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-náp-těung-sǎm
Patuloy akong magbibilang: ผม- / -ิฉัน- น------ป: ผม♂ / ด-ฉ-น♀ น-บต-อไป: ผ-♂ / ด-ฉ-น- น-บ-่-ไ-: ---------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: 0
p-̌m---̀---a---n-́--dhàw--h-i po-m-di--cha-n-na-p-dha-w-bhai p-̌---i---h-̌---a-p-d-a-w-b-a- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-náp-dhàw-bhai
apat, lima, anim, ส-่---า -ก ส-- ห-า หก ส-่ ห-า ห- ---------- สี่ ห้า หก 0
se---hâ----k se-e-ha--ho-k s-̀---a---o-k ------------- sèe-hâ-hòk
pito, walo, siyam เจ----ปด-เ-้า เจ-ด แปด เก-า เ-็- แ-ด เ-้- ------------- เจ็ด แปด เก้า 0
j--t---æ̀--gâo je-t-bhæ-t-ga-o j-̀---h-̀---a-o --------------- jèt-bhæ̀t-gâo
Magbibilang ako. ผม♂ /--ิฉ-น♀ น-บ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ น-บ ผ-♂ / ด-ฉ-น- น-บ ---------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ 0
p--m--i----ǎn-n--p po-m-di--cha-n-na-p p-̌---i---h-̌---a-p ------------------- pǒm-dì-chǎn-náp
Magbibilang ka. ค-ณ --บ ค-ณ น-บ ค-ณ น-บ ------- คุณ นับ 0
koo-----p koon-na-p k-o---a-p --------- koon-náp
Magbibilang siya. เ-านับ เขาน-บ เ-า-ั- ------ เขานับ 0
k--o-n--p ka-o-na-p k-̌---a-p --------- kǎo-náp
Isa. Ang una. ห---- ท--ห--่ง หน--ง ท--หน--ง ห-ึ-ง ท-่-น-่- -------------- หนึ่ง ที่หนึ่ง 0
nè-ng------n---ng ne-ung-te-e-ne-ung n-̀-n---e-e-n-̀-n- ------------------ nèung-têe-nèung
Dalawa. Ang pangalawa. สอง ที่--ง สอง ท--สอง ส-ง ท-่-อ- ---------- สอง ที่สอง 0
s--wng----e-sǎwng sa-wng-te-e-sa-wng s-̌-n---e-e-s-̌-n- ------------------ sǎwng-têe-sǎwng
Tatlo. Ang pangatlo. สา--ที่ส-ม สาม ท--สาม ส-ม ท-่-า- ---------- สาม ที่สาม 0
s--m-te-e----m sa-m-te-e-sa-m s-̌---e-e-s-̌- -------------- sǎm-têe-sǎm
Apat. Ang pang-apat. ส-่ -ี-ส-่ ส-- ท--ส-- ส-่ ท-่-ี- ---------- สี่ ที่สี่ 0
s-̀e--e-e-sèe se-e-te-e-se-e s-̀---e-e-s-̀- -------------- sèe-têe-sèe
Lima. Ang panglima. ห้า ท-่-้า ห-า ท--ห-า ห-า ท-่-้- ---------- ห้า ที่ห้า 0
hâ----e---̂ ha--te-e-ha- h-̂-t-̂---a- ------------ hâ-têe-hâ
Anim. Ang pang-anim. ห- --่หก หก ท--หก ห- ท-่-ก -------- หก ที่หก 0
ho-----̂--hòk ho-k-te-e-ho-k h-̀---e-e-h-̀- -------------- hòk-têe-hòk
Pito. Ang pangpito เจ-ด--ี-เจ-ด เจ-ด ท--เจ-ด เ-็- ท-่-จ-ด ------------ เจ็ด ที่เจ็ด 0
je-t--e-e-j--t je-t-te-e-je-t j-̀---e-e-j-̀- -------------- jèt-têe-jèt
Walo. Ang pangwalo. แ-ด-ที---ด แปด ท--แปด แ-ด ท-่-ป- ---------- แปด ที่แปด 0
bh--t-t-̂e-bhæ-t bhæ-t-te-e-bhæ-t b-æ-t-t-̂---h-̀- ---------------- bhæ̀t-têe-bhæ̀t
Siyam. Ang pangsiyam. เก-- -ี่เ--า เก-า ท--เก-า เ-้- ท-่-ก-า ------------ เก้า ที่เก้า 0
ga-o-t--e--a-o ga-o-te-e-ga-o g-̂---e-e-g-̂- -------------- gâo-têe-gâo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -