Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
có khả năng
Anh ấy không có khả năng làm việc.
ικανός
Δεν είναι ικανός να δουλέψει.
ở một nơi khác
Chúng tôi muốn sống ở một nơi khác, không phải ở đây.
αλλού
Θέλουμε να ζήσουμε αλλού, όχι εδώ.
nếu không
Đi thẳng, nếu không sẽ mất thời gian lâu hơn.
αλλιώς
Πηγαίνετε ευθεία, αλλιώς θα πάρει περισσότερο χρόνο.