Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
rất nhiều
Có rất nhiều ong ở đây.
大量に
ここには大量の蜜蜂がいる。
sau đó
Khí hậu đang thay đổi. Chuyện gì xảy ra sau đó?
その後
気候が変わっている。その後何が来る?
sau này
Bạn phải dọn dẹp bếp sau này!
後で
後でキッチンを片付けなければならない!