Phrasebook

en Small Talk 2   »   pa ਬਾਤਚੀਤ 2

21 [twenty-one]

Small Talk 2

Small Talk 2

21 [ਇੱਕੀ]

21 [Ikī]

ਬਾਤਚੀਤ 2

[bātacīta 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Where do you come from? ਤੁ----ਕ-ੱਥੋਂ -- -ੋ? ਤ-ਸ-- ਕ--ਥ-- ਆਏ ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੋ- ਆ- ਹ-? ------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? 0
t--ī--kit-ō--ā-- --? tusīṁ kithōṁ ā'ē hō? t-s-ṁ k-t-ō- ā-ē h-? -------------------- tusīṁ kithōṁ ā'ē hō?
From Basel. ਬ-ਸਲ----। ਬ-ਸਲ ਤ--। ਬ-ਸ- ਤ-ਂ- --------- ਬੇਸਲ ਤੋਂ। 0
Bē-a-a -ōṁ. Bēsala tōṁ. B-s-l- t-ṁ- ----------- Bēsala tōṁ.
Basel is in Switzerland. ਬ-ਸਲ-ਸਵ-ਟਜ਼-ਲ-ਂ----ੱ- -ੈ। ਬ-ਸਲ ਸਵ-ਟਜ਼ਰਲ--ਡ ਵ--ਚ ਹ-। ਬ-ਸ- ਸ-ਿ-ਜ਼-ਲ-ਂ- ਵ-ੱ- ਹ-। ------------------------ ਬੇਸਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
B----- s----aza-ala-ṇ---vi-- ---. Bēsala saviṭazaralaiṇḍa vica hai. B-s-l- s-v-ṭ-z-r-l-i-ḍ- v-c- h-i- --------------------------------- Bēsala saviṭazaralaiṇḍa vica hai.
May I introduce Mr. Miller? ਮੈ- --ਹ---ੰ ---- -ੁ-ੱਰ ਨਾ--ਮ---ਉ-ਾ-ਚਾ-ੁ-ਦਾ-- ਚਾ-ੁੰ----ਾ-। ਮ-- ਤ-ਹ-ਨ-- ਸ਼-ਰ- ਭ-ਲ-ਰ ਨ-ਲ ਮ-ਲ-ਉਣ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਸ਼-ਰ- ਭ-ਲ-ਰ ਨ-ਲ ਮ-ਲ-ਉ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਲੱਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i--tuhānū --------ar----la-mi--'u-ā--āh-d-/ --h-----ā-. Maiṁ tuhānū śrī bhulara nāla milā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- t-h-n- ś-ī b-u-a-a n-l- m-l-'-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------- Maiṁ tuhānū śrī bhulara nāla milā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
He is a foreigner. ਇ- ਵਿ-ੇ---ਹ-। ਇਹ ਵ-ਦ-ਸ਼- ਹਨ। ਇ- ਵ-ਦ-ਸ਼- ਹ-। ------------- ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। 0
Iha v--ē---hana. Iha vidēśī hana. I-a v-d-ś- h-n-. ---------------- Iha vidēśī hana.
He speaks several languages. ਇ--ਕ- -ਾ-ਾਂ-ਾਂ --ਲ -ਕਦ- --। ਇਹ ਕਈ ਭ-ਸ਼--ਵ-- ਬ-ਲ ਸਕਦ- ਹਨ। ਇ- ਕ- ਭ-ਸ਼-ਂ-ਾ- ਬ-ਲ ਸ-ਦ- ਹ-। --------------------------- ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 0
Iha-k-'- b-āśā-vāṁ-b-la--aka-- han-. Iha ka'ī bhāśānvāṁ bōla sakadē hana. I-a k-'- b-ā-ā-v-ṁ b-l- s-k-d- h-n-. ------------------------------------ Iha ka'ī bhāśānvāṁ bōla sakadē hana.
Are you here for the first time? ਕੀ--ੁ-ੀਂ-------ਹਿਲ--ਵ----ਏ---। ਕ- ਤ-ਸ-- ਇ-ਥ- ਪਹ-ਲ- ਵ-ਰ ਆਏ ਹ-। ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਥ- ਪ-ਿ-ੀ ਵ-ਰ ਆ- ਹ-। ------------------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। 0
Kī---sī- -t-- p-hil- v-ra---ē-h-. Kī tusīṁ ithē pahilī vāra ā'ē hō. K- t-s-ṁ i-h- p-h-l- v-r- ā-ē h-. --------------------------------- Kī tusīṁ ithē pahilī vāra ā'ē hō.
No, I was here once last year. ਜ- ਨਹੀਂ,---ਂ---ਥੇ ਪਿਛ-----ਲ-ਆ-- - ਆਈ---। ਜ- ਨਹ--, ਮ-- ਇ-ਥ- ਪ-ਛਲ- ਸ-ਲ ਆਇਆ / ਆਈ ਸ-। ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਇ-ਥ- ਪ-ਛ-ੇ ਸ-ਲ ਆ-ਆ / ਆ- ਸ-। ---------------------------------------- ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ / ਆਈ ਸੀ। 0
Jī-na---, -ai-----ē -i----ē----a--'-'-/ ā-ī --. Jī nahīṁ, maiṁ ithē pichalē sāla ā'i'ā/ ā'ī sī. J- n-h-ṁ- m-i- i-h- p-c-a-ē s-l- ā-i-ā- ā-ī s-. ----------------------------------------------- Jī nahīṁ, maiṁ ithē pichalē sāla ā'i'ā/ ā'ī sī.
Only for a week, though. ਪਰ-ਕੇਵਲ --ਕ-ਹ-ਤੇ --। ਪਰ ਕ-ਵਲ ਇ-ਕ ਹਫਤ- ਲਈ। ਪ- ਕ-ਵ- ਇ-ਕ ਹ-ਤ- ਲ-। -------------------- ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ। 0
Pa-a k-v--- --a-hap-at----'-. Para kēvala ika haphatē la'ī. P-r- k-v-l- i-a h-p-a-ē l-'-. ----------------------------- Para kēvala ika haphatē la'ī.
How do you like it here? ਕ- --ਹਾਨੂ- ਇਹ ਚ--ਾ--ੱਗਦਾ---? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਇਹ ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਇ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-? ---------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 0
Kī-tu-ān- -ha-cag- la--dā-h--? Kī tuhānū iha cagā lagadā hai? K- t-h-n- i-a c-g- l-g-d- h-i- ------------------------------ Kī tuhānū iha cagā lagadā hai?
A lot. The people are nice. ਬਹੁ- ਵਧੀਆ--ਲੋਕ--ਹੁਤ ਚ--ੇ -ਨ। ਬਹ-ਤ ਵਧ-ਆ, ਲ-ਕ ਬਹ-ਤ ਚ-ਗ- ਹਨ। ਬ-ੁ- ਵ-ੀ-, ਲ-ਕ ਬ-ੁ- ਚ-ਗ- ਹ-। ---------------------------- ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। 0
B-h--a ------ā-----a-bah-ta -ag- --n-. Bahuta vadhī'ā, lōka bahuta cagē hana. B-h-t- v-d-ī-ā- l-k- b-h-t- c-g- h-n-. -------------------------------------- Bahuta vadhī'ā, lōka bahuta cagē hana.
And I like the scenery, too. ਮੈਨ-ੰ ਇੱਥੋ- ਦਾ ----ਾ -ੀ ---ਤ--ਧੀ--ਲ-----ਹ-। ਮ-ਨ-- ਇ-ਥ-- ਦ- ਨਜ਼-ਰ- ਵ- ਬਹ-ਤ ਵਧ-ਆ ਲ-ਗਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਥ-ਂ ਦ- ਨ-ਾ-ਾ ਵ- ਬ-ੁ- ਵ-ੀ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-। ------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0
M------t----dā-n-z-rā vī -ah-t--------- ----dā---i. Mainū ithōṁ dā nazārā vī bahuta vadhī'ā lagadā hai. M-i-ū i-h-ṁ d- n-z-r- v- b-h-t- v-d-ī-ā l-g-d- h-i- --------------------------------------------------- Mainū ithōṁ dā nazārā vī bahuta vadhī'ā lagadā hai.
What is your profession? ਤੁ-ੀ--ਕੀ-ਕਰ-ੇ -ੋ? ਤ-ਸ-- ਕ- ਕਰਦ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਕ-ਦ- ਹ-? ----------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 0
Tusī- kī -ar-d---ō? Tusīṁ kī karadē hō? T-s-ṁ k- k-r-d- h-? ------------------- Tusīṁ kī karadē hō?
I am a translator. ਮੈਂ ਇਕ ਅ---ਾਦ---ਾ-। ਮ-- ਇਕ ਅਨ-ਵ-ਦਕ ਹ--। ਮ-ਂ ਇ- ਅ-ੁ-ਾ-ਕ ਹ-ਂ- ------------------- ਮੈਂ ਇਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹਾਂ। 0
Ma----k----u-ā-a---h-ṁ. Maiṁ ika anuvādaka hāṁ. M-i- i-a a-u-ā-a-a h-ṁ- ----------------------- Maiṁ ika anuvādaka hāṁ.
I translate books. ਮੈਂ--ੁ--ਕ---ਦਾ ਅਨ-ਵ----ਰਦਾ-- --ਦ--ਹਾ-। ਮ-- ਪ-ਸਤਕ-- ਦ- ਅਨ-ਵ-ਦ ਕਰਦ- / ਕਰਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਪ-ਸ-ਕ-ਂ ਦ- ਅ-ੁ-ਾ- ਕ-ਦ- / ਕ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------------- ਮੈਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ--u-at-k-ṁ -- an----a---r-----k-rad--h-ṁ. Maiṁ pusatakāṁ dā anuvāda karadā/ karadī hāṁ. M-i- p-s-t-k-ṁ d- a-u-ā-a k-r-d-/ k-r-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ pusatakāṁ dā anuvāda karadā/ karadī hāṁ.
Are you alone here? ਕ- ਤ---- ਇੱ---ਇਕ-ਲੇ ਆ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-- ਇ-ਥ- ਇਕ-ਲ- ਆਏ ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਇ-ਥ- ਇ-ੱ-ੇ ਆ- ਹ-? -------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? 0
Kī-------i--- --al- -'ē---? Kī tusīṁ ithē ikalē ā'ē hō? K- t-s-ṁ i-h- i-a-ē ā-ē h-? --------------------------- Kī tusīṁ ithē ikalē ā'ē hō?
No, my wife / my husband is also here. ਜੀ ਨਹ-------ੇ ਪ-- ----------- ---ਇੱਥ- --। ਜ- ਨਹ--, ਮ-ਰ- ਪਤ- / ਮ-ਰ- ਪਤਨ- ਵ- ਇ-ਥ- ਹ-। ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਰ- ਪ-ੀ / ਮ-ਰ- ਪ-ਨ- ਵ- ਇ-ਥ- ਹ-। ----------------------------------------- ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ / ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। 0
Jī n-hī-- m-rē -atī/ m-r--pat-n- vī-i-h- ha-. Jī nahīṁ, mērē patī/ mērī patanī vī ithē hai. J- n-h-ṁ- m-r- p-t-/ m-r- p-t-n- v- i-h- h-i- --------------------------------------------- Jī nahīṁ, mērē patī/ mērī patanī vī ithē hai.
And those are my two children. ਅਤ--ਮੇਰੇ----ੇਂ -ੱਚ- --ੇ -ਨ। ਅਤ- ਮ-ਰ- ਦ-ਵ-- ਬ-ਚ- ਓਥ- ਹਨ। ਅ-ੇ ਮ-ਰ- ਦ-ਵ-ਂ ਬ-ਚ- ਓ-ੇ ਹ-। --------------------------- ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਓਥੇ ਹਨ। 0
At- --rē-----ṁ---cē-ō-----a--. Atē mērē dōvēṁ bacē ōthē hana. A-ē m-r- d-v-ṁ b-c- ō-h- h-n-. ------------------------------ Atē mērē dōvēṁ bacē ōthē hana.

Romance Languages

700 million people speak a Romance language as their native tongue. Thus the Romance language group ranks among the most significant worldwide. Romance languages belong to the Indo-European language family. All Romance languages date back to Latin. This means they are descendants of the language of Rome. The basis of all Romance languages was Vulgar Latin. By which is meant the Latin spoken in late ancient times. Vulgar Latin was spread throughout Europe through Roman conquests. Out of it there then developed the Romance languages and dialects. Latin itself is an Italian language. There are in total about 15 Romance languages. The exact number is difficult to determine. It is often unclear whether independent languages or only dialects exist. A few Romance languages have died out over the years. But new languages based on Romance languages have also developed. They are Creole languages. Today, Spanish is the largest Romance language worldwide. It belongs to the world languages with more than 380 million speakers. Romance languages are very interesting for scientists. Because the history of this linguistic group is well-documented. Latin or Roman texts have existed for 2,500 years. Linguists use them to examine the evolution of the individual languages. Thus, the rules from which language develops can be researched. Many of these results can be transferred to other languages. The grammar of Romance languages is similarly constructed. Above all, however, the vocabulary of the languages is similar. If a person speaks one Romance language, he can easily learn another one. Thank you, Latin!
Did you know?
The Japanese language is surely one of the most fascinating. Many people find the writing system especially interesting. It is comprised of Chinese symbols and two syllabaries. Another characteristic of Japanese is that it has many dialects. These differ from one another significantly in some cases. Thus it is possible that two speakers from different regions do not understand each other. Japanese has a melodic accent. If a word needs to be emphasized it is not spoken louder. The pitches of the sounds are varied. Approximately 130 million people speak Japanese. Naturally, the majority of those live in Japan. There are also large groups of Japanese speakers in Brazil and North America. They are the descendants of Japanese emigrants. There are relatively few true second language speakers. That is exactly what should motivate us to learn this exciting language!