Phrasebook

en Past tense 1   »   pa ਭੂਤਕਾਲ 1

81 [eighty-one]

Past tense 1

Past tense 1

81 [ਇਕਿਆਸੀ]

81 [Iki\'āsī]

ਭੂਤਕਾਲ 1

[bhūtakāla 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
to write ਲ-ਖ-ਾ ਲਿ__ ਲ-ਖ-ਾ ----- ਲਿਖਣਾ 0
l--haṇā l______ l-k-a-ā ------- likhaṇā
He wrote a letter. ਉ-ਨ----ਕ ਚਿੱ-- --ਖ-। ਉ__ ਇੱ_ ਚਿੱ_ ਲਿ__ ਉ-ਨ- ਇ-ਕ ਚ-ੱ-ੀ ਲ-ਖ-। -------------------- ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। 0
usan- ika--i-h- l---ī. u____ i__ c____ l_____ u-a-ē i-a c-ṭ-ī l-k-ī- ---------------------- usanē ika ciṭhī likhī.
And she wrote a card. ਉ-ਨ--ਇ-ਕ-ਕ-ਰ-----ਿਆ। ਉ__ ਇੱ_ ਕਾ__ ਲਿ___ ਉ-ਨ- ਇ-ਕ ਕ-ਰ- ਲ-ਖ-ਆ- -------------------- ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ। 0
U--n----a--āra----ik--'-. U____ i__ k_____ l_______ U-a-ē i-a k-r-ḍ- l-k-i-ā- ------------------------- Usanē ika kāraḍa likhi'ā.
to read ਪ--ਹਨਾ ਪ___ ਪ-੍-ਨ- ------ ਪੜ੍ਹਨਾ 0
P-ṛh--ā P______ P-ṛ-a-ā ------- Paṛhanā
He read a magazine. ਉ--ੇ------ਸਾਲ- ਪੜ--ਿਆ। ਉ__ ਇੱ_ ਰ__ ਪ____ ਉ-ਨ- ਇ-ਕ ਰ-ਾ-ਾ ਪ-੍-ਿ-। ---------------------- ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। 0
usa-ē--ka-r---------h---. u____ i__ r_____ p_______ u-a-ē i-a r-s-l- p-ṛ-i-ā- ------------------------- usanē ika rasālā paṛhi'ā.
And she read a book. ਅ---ਉਸ-ੇ--ੱਕ --ਤਾ- ਪ--ਹੀ। ਅ_ ਉ__ ਇੱ_ ਕਿ__ ਪ___ ਅ-ੇ ਉ-ਨ- ਇ-ਕ ਕ-ਤ-ਬ ਪ-੍-ੀ- ------------------------- ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। 0
A-- -sa-ē-i-a --t--a p---ī. A__ u____ i__ k_____ p_____ A-ē u-a-ē i-a k-t-b- p-ṛ-ī- --------------------------- Atē usanē ika kitāba paṛhī.
to take ਲ-ਣਾ ਲੈ_ ਲ-ਣ- ---- ਲੈਣਾ 0
Laiṇā L____ L-i-ā ----- Laiṇā
He took a cigarette. ਉ--- ਇ-ਕ -ਿਗਰਟ --। ਉ__ ਇੱ_ ਸਿ___ ਲ__ ਉ-ਨ- ਇ-ਕ ਸ-ਗ-ਟ ਲ-। ------------------ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲਈ। 0
u---ē i-a s--a--ṭ- la'-. u____ i__ s_______ l____ u-a-ē i-a s-g-r-ṭ- l-'-. ------------------------ usanē ika sigaraṭa la'ī.
She took a piece of chocolate. ਉਸਨੇ-ਚ--ਲੇ- -- ਇ---ਟੁਕੜਾ---ਆ। ਉ__ ਚਾ___ ਦਾ ਇੱ_ ਟੁ__ ਲਿ__ ਉ-ਨ- ਚ-ਕ-ੇ- ਦ- ਇ-ਕ ਟ-ਕ-ਾ ਲ-ਆ- ----------------------------- ਉਸਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ। 0
U-a-- -ākalē-a -ā-i-a ṭ-ka-- li'-. U____ c_______ d_ i__ ṭ_____ l____ U-a-ē c-k-l-ṭ- d- i-a ṭ-k-ṛ- l-'-. ---------------------------------- Usanē cākalēṭa dā ika ṭukaṛā li'ā.
He was disloyal, but she was loyal. ਉ- ਬੇਵਫਾ --,----ਉ- ਲ-ਕ- --ਾਦਾਰ ਸੀ। ਉ_ ਬੇ__ ਸੀ_ ਪ_ ਉ_ ਲ__ ਵ___ ਸੀ_ ਉ- ਬ-ਵ-ਾ ਸ-, ਪ- ਉ- ਲ-ਕ- ਵ-ਾ-ਾ- ਸ-। ---------------------------------- ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। 0
Uha -ē--p-ā sī--pa---uha--a-akī --ph-dār--s-. U__ b______ s__ p___ u__ l_____ v________ s__ U-a b-v-p-ā s-, p-r- u-a l-ṛ-k- v-p-ā-ā-a s-. --------------------------------------------- Uha bēvaphā sī, para uha laṛakī vaphādāra sī.
He was lazy, but she was hard-working. ਉਹ ਆ--ੀ--ੀ -ਰ ਉਹ ਲ---,-ਮਿ-ਨ-- --। ਉ_ ਆ__ ਸੀ ਪ_ ਉ_ ਲ___ ਮਿ___ ਸੀ_ ਉ- ਆ-ਸ- ਸ- ਪ- ਉ- ਲ-ਕ-, ਮ-ਹ-ਤ- ਸ-। --------------------------------- ਉਹ ਆਲਸੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। 0
Āh--ā-asī----p-r- uha-laṛakī,-m-ha--t---ī. Ā__ ā____ s_ p___ u__ l______ m_______ s__ Ā-a ā-a-ī s- p-r- u-a l-ṛ-k-, m-h-n-t- s-. ------------------------------------------ Āha ālasī sī para uha laṛakī, mihanatī sī.
He was poor, but she was rich. ਉਹ-ਗ--ਬ--ੀ--ਪ---ਹ ---ੀ-ਧਨਵਾਨ--ੀ। ਉ_ ਗ__ ਸੀ_ ਪ_ ਉ_ ਲ__ ਧ___ ਸੀ_ ਉ- ਗ-ੀ- ਸ-, ਪ- ਉ- ਲ-ਕ- ਧ-ਵ-ਨ ਸ-। -------------------------------- ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਧਨਵਾਨ ਸੀ। 0
U-- --rība sī,---ra u--------ī--hana--n--s-. U__ g_____ s__ p___ u__ l_____ d________ s__ U-a g-r-b- s-, p-r- u-a l-ṛ-k- d-a-a-ā-a s-. -------------------------------------------- Uha garība sī, para uha laṛakī dhanavāna sī.
He had no money, only debts. ਉ----ਲ --ਸੇ -ਹ-----,-ਸ-ੋਂ ---ਦੇ -ਿ- -ਰ-ਾ-ਸੀ। ਉ_ ਕੋ_ ਪੈ_ ਨ_ ਸ__ ਸ_ ਉ_ ਦੇ ਸਿ_ ਕ__ ਸੀ_ ਉ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਸ-, ਸ-ੋ- ਉ- ਦ- ਸ-ਰ ਕ-ਜ਼- ਸ-। -------------------------------------------- ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 0
U-- k--a-pais---ahī- sana, s-gōṁ-u-a -ē -ir--kar-----ī. U__ k___ p____ n____ s____ s____ u__ d_ s___ k_____ s__ U-a k-l- p-i-ē n-h-ṁ s-n-, s-g-ṁ u-a d- s-r- k-r-z- s-. ------------------------------------------------------- Usa kōla paisē nahīṁ sana, sagōṁ usa dē sira karazā sī.
He had no luck, only bad luck. ਉ--ੀ ----- ਨ-ੀਂ --,----ਂ-ਬ--ਿਸ--ੀ---। ਉ__ ਕਿ___ ਨ_ ਸੀ_ ਸ_ ਬ_____ ਸੀ_ ਉ-ਦ- ਕ-ਸ-ਤ ਨ-ੀ- ਸ-, ਸ-ੋ- ਬ-ਕ-ਸ-ਤ- ਸ-। ------------------------------------- ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ। 0
U-ad--k-sam--- n--ī----- ---ō---a-------atī sī. U____ k_______ n____ s__ s____ b___________ s__ U-a-ī k-s-m-t- n-h-ṁ s-, s-g-ṁ b-d-k-s-m-t- s-. ----------------------------------------------- Usadī kisamata nahīṁ sī, sagōṁ badakisamatī sī.
He had no success, only failure. ਉ-ਦੇ --- ਸ--ਤਾ ---ਂ---, -ਗੋ- --ਫਲ-ਾ -ੀ। ਉ__ ਕੋ_ ਸ___ ਨ_ ਸੀ_ ਸ_ ਅ____ ਸੀ_ ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਸ-ਲ-ਾ ਨ-ੀ- ਸ-, ਸ-ੋ- ਅ-ਫ-ਤ- ਸ-। --------------------------------------- ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। 0
Us----kōl--s---a---- --h-ṁ---, sa-ōṁ --apha-at- -ī. U____ k___ s________ n____ s__ s____ a_________ s__ U-a-ē k-l- s-p-a-a-ā n-h-ṁ s-, s-g-ṁ a-a-h-l-t- s-. --------------------------------------------------- Usadē kōla saphalatā nahīṁ sī, sagōṁ asaphalatā sī.
He was not satisfied, but dissatisfied. ਉਹ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ----- -ੀ,--ਗ-ਂ ਅਸ-ਤੁ---ਸ-। ਉ_ ਸੰ___ ਨ_ ਸੀ_ ਸ_ ਅ____ ਸੀ_ ਉ- ਸ-ਤ-ਸ਼- ਨ-ੀ- ਸ-, ਸ-ੋ- ਅ-ੰ-ੁ-ਟ ਸ-। ----------------------------------- ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। 0
Uha-s-tuśa-a-n---ṁ -ī,-s------sa-u-------. U__ s_______ n____ s__ s____ a________ s__ U-a s-t-ś-ṭ- n-h-ṁ s-, s-g-ṁ a-a-u-a-a s-. ------------------------------------------ Uha satuśaṭa nahīṁ sī, sagōṁ asatuśaṭa sī.
He was not happy, but sad. ਉਹ-ਖ-ਸ਼--ਹ-ਂ ਸੀ- -ਗੋਂ --ਖੀ ਸੀ। ਉ_ ਖੁ_ ਨ_ ਸੀ_ ਸ_ ਦੁ_ ਸੀ_ ਉ- ਖ-ਸ਼ ਨ-ੀ- ਸ-, ਸ-ੋ- ਦ-ਖ- ਸ-। ----------------------------- ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। 0
U---------na------,-sa----d-k-ī --. U__ k____ n____ s__ s____ d____ s__ U-a k-u-a n-h-ṁ s-, s-g-ṁ d-k-ī s-. ----------------------------------- Uha khuśa nahīṁ sī, sagōṁ dukhī sī.
He was not friendly, but unfriendly. ਉਹ -ਿਲਾ----ਨਹ-ਂ ਸ-,--ਗ-ਂ --ੱ-- --। ਉ_ ਮਿ___ ਨ_ ਸੀ_ ਸ_ ਰੁੱ_ ਸੀ_ ਉ- ਮ-ਲ-ਪ-ਾ ਨ-ੀ- ਸ-, ਸ-ੋ- ਰ-ੱ-ਾ ਸ-। ---------------------------------- ਉਹ ਮਿਲਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੁੱਖਾ ਸੀ। 0
U-a-m--ā-a-- -ahī- -ī, --g----uk---s-. U__ m_______ n____ s__ s____ r____ s__ U-a m-l-p-ṛ- n-h-ṁ s-, s-g-ṁ r-k-ā s-. -------------------------------------- Uha milāpaṛā nahīṁ sī, sagōṁ rukhā sī.

How children learn to speak properly

As soon as a person is born, he communicates with others. Babies cry when they want something. They can already say a few simple words at a few months of age. With two years, they can say sentences of about three words. You can't influence when children begin to speak. But you can influence how well children learn their native language! For that, however, you have to consider a few things. Above all, it's important that the child is always motivated when learning. He must recognize that he's succeeding in something when he speaks. Babies like a smile as positive feedback. Older children look for dialogue with their environment. They orient themselves towards the language of the people around them. Therefore the language skills of their parents and educators are important. Children must also learn that language is valuable! However, they should always have fun in the process. Reading aloud to them shows children how exciting language can be. Parents should also do as much as possible with their child. When a child experiences many things, he wants to talk about them. Children growing up bilingual need firm rules. They have to know which language should be spoken with whom. This way their brain can learn to differentiate between the two languages. When children start going to school, their language changes. They learn a new colloquial language. Then it's important that the parents pay attention to how their child speaks. Studies show that the first language is stamped on the brain forever. What we learn as children accompanies us for the rest of our lives. He who learns his native language properly as a child will profit from it later. He learns new things faster and better – not only foreign languages…