Phrasebook

en Working   »   pa ਕੰਮ

55 [fifty-five]

Working

Working

55 [ਪਚਵੰਜਾ]

55 [Pacavajā]

ਕੰਮ

[kama]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
What do you do for a living? ਤ-ੰ ਕ- --- ਕ-ਦਾ-/---ਦ--ਹੈ-? ਤ-- ਕ- ਕ-ਮ ਕਰਦ- / ਕਰਦ- ਹ--? ਤ-ੰ ਕ- ਕ-ਮ ਕ-ਦ- / ਕ-ਦ- ਹ-ਂ- --------------------------- ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹੈਂ? 0
t--k- k------r------a-a-ī-h-i-? tū kī kama karadā/ karadī haiṁ? t- k- k-m- k-r-d-/ k-r-d- h-i-? ------------------------------- tū kī kama karadā/ karadī haiṁ?
My husband is a doctor. ਮੇਰੇ---ੀ--ਾਕਟਰ -ਨ। ਮ-ਰ- ਪਤ- ਡ-ਕਟਰ ਹਨ। ਮ-ਰ- ਪ-ੀ ਡ-ਕ-ਰ ਹ-। ------------------ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। 0
M-r- p-tī ḍāka---a -ana. Mērē patī ḍākaṭara hana. M-r- p-t- ḍ-k-ṭ-r- h-n-. ------------------------ Mērē patī ḍākaṭara hana.
I work as a nurse part-time. ਮ---ਅ--- ਦ-ਨ ਨ-ਸ-ਦਾ ਕੰ- ਕ--- -ਾ-। ਮ-- ਅ-ਧ- ਦ-ਨ ਨਰਸ ਦ- ਕ-ਮ ਕਰਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਅ-ਧ- ਦ-ਨ ਨ-ਸ ਦ- ਕ-ਮ ਕ-ਦ- ਹ-ਂ- --------------------------------- ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ-ad-ā d-n---ar-s------am----r----h--. Maiṁ adhā dina narasa dā kama karadī hāṁ. M-i- a-h- d-n- n-r-s- d- k-m- k-r-d- h-ṁ- ----------------------------------------- Maiṁ adhā dina narasa dā kama karadī hāṁ.
We will soon receive our pension. ਜ-ਦ- -ੀ ਅ--- ਪ-----ਲਵਾ-ਗੇ। ਜਲਦ- ਹ- ਅਸ-- ਪ--ਸ਼ਨ ਲਵ--ਗ-। ਜ-ਦ- ਹ- ਅ-ੀ- ਪ-ਂ-ਨ ਲ-ਾ-ਗ-। -------------------------- ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। 0
J---dī hī -s---pain-an- -a-āṅg-. Jaladī hī asīṁ painśana lavāṅgē. J-l-d- h- a-ī- p-i-ś-n- l-v-ṅ-ē- -------------------------------- Jaladī hī asīṁ painśana lavāṅgē.
But taxes are high. ਪਰ -ਰ--ਹ-ਤ -ਿਆ-ਾ -ੈ। ਪਰ ਕਰ ਬਹ-ਤ ਜ਼-ਆਦ- ਹ-। ਪ- ਕ- ਬ-ੁ- ਜ਼-ਆ-ਾ ਹ-। -------------------- ਪਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 0
Para -ara---h-ta -i-ādā ---. Para kara bahuta zi'ādā hai. P-r- k-r- b-h-t- z-'-d- h-i- ---------------------------- Para kara bahuta zi'ādā hai.
And health insurance is expensive. ਅਤੇ --ਮਾ -ਹ-- ਜ਼--ਦਾ-ਹ-। ਅਤ- ਬ-ਮ- ਬਹ-ਤ ਜ਼-ਆਦ- ਹ-। ਅ-ੇ ਬ-ਮ- ਬ-ੁ- ਜ਼-ਆ-ਾ ਹ-। ----------------------- ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 0
A---b-mā-bah--- zi'-dā-h-i. Atē bīmā bahuta zi'ādā hai. A-ē b-m- b-h-t- z-'-d- h-i- --------------------------- Atē bīmā bahuta zi'ādā hai.
What would you like to become some day? ਤੂ--ਕ-----ਾ ਚਾਹੁੰ------ਾਹੁੰ-ੀ ਹੈ-? ਤ-- ਕ- ਬਣਨ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--? ਤ-ੰ ਕ- ਬ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------- ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? 0
T- kī----a-ā --h-d-- cā---ī--a--? Tū kī baṇanā cāhudā/ cāhudī haiṁ? T- k- b-ṇ-n- c-h-d-/ c-h-d- h-i-? --------------------------------- Tū kī baṇanā cāhudā/ cāhudī haiṁ?
I would like to become an engineer. ਮੈ- ---ੀਨੀ-ਰ ਬ----ਚਾ-ੁ--ਾ-/-ਚ---ੰ-ੀ -ਾਂ। ਮ-- ਇ-ਜ-ਨ-ਅਰ ਬਣਨ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਜ-ਨ-ਅ- ਬ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-i-īnī---a-baṇ-nā ---u--/ cā---ī-hā-. Maiṁ ijīnī'ara baṇanā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- i-ī-ī-a-a b-ṇ-n- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------- Maiṁ ijīnī'ara baṇanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I want to go to college. ਮੈਂ-ਵਿ-- --ਵ--ਿਆਲ- ਵ--ਚ-ਪੜ੍-ਨ--ਚ-ਹੁੰਦਾ --ਚ--ੁ--- --ਂ। ਮ-- ਵ-ਸ਼ਵ – ਵ-ਦ-ਆਲ- ਵ--ਚ ਪੜ-ਹਨ- ਚ-ਹ--ਦ- / ਚ-ਹ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਵ-ਸ਼- – ਵ-ਦ-ਆ-ੇ ਵ-ੱ- ਪ-੍-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------------------- ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ – ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i--viśava-–--idi--l- v--- paṛh--ā-cāh-d-/ cāhudī ---. Maiṁ viśava – vidi'ālē vica paṛhanā cāhudā/ cāhudī hāṁ. M-i- v-ś-v- – v-d-'-l- v-c- p-ṛ-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------- Maiṁ viśava – vidi'ālē vica paṛhanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
I am an intern. ਮੈ- --ਕ-ਸ---ਆ-ਥੀ-ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ-ਖ-ਆਰਥ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਖ-ਆ-ਥ- ਹ-ਂ- --------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ---- si--i-ā-at-ī --ṁ. Maiṁ ika sikhi'ārathī hāṁ. M-i- i-a s-k-i-ā-a-h- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ ika sikhi'ārathī hāṁ.
I do not earn much. ਮੈ---ਿਆਦ----ੀਂ ਕ--ਉ-ਦਾ /----ਉ----ਹ--। ਮ-- ਜ਼-ਆਦ- ਨਹ-- ਕਮ-ਉ-ਦ- / ਕਮ-ਉ-ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਜ਼-ਆ-ਾ ਨ-ੀ- ਕ-ਾ-ਂ-ਾ / ਕ-ਾ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ / ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ-zi'ād- -ahīṁ ka-----dā--ka-ā-undī---ṁ. Maiṁ zi'ādā nahīṁ kamā'undā/ kamā'undī hāṁ. M-i- z-'-d- n-h-ṁ k-m-'-n-ā- k-m-'-n-ī h-ṁ- ------------------------------------------- Maiṁ zi'ādā nahīṁ kamā'undā/ kamā'undī hāṁ.
I am doing an internship abroad. ਮ-ਂ ਵ-ਦ-- --ੱ----ਖ-ਾ--ਲ- --ਹਾ /---- -ਾ। ਮ-- ਵ-ਦ-ਸ਼ ਵ--ਚ ਸ-ਖਲ-ਈ ਲ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ-। ਮ-ਂ ਵ-ਦ-ਸ਼ ਵ-ੱ- ਸ-ਖ-ਾ- ਲ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-। --------------------------------------- ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾ। 0
M--- vi-ēśa----a ---h-lā-- ----r---/--ahī-hā. Maiṁ vidēśa vica sikhalā'ī lai rihā/ rahī hā. M-i- v-d-ś- v-c- s-k-a-ā-ī l-i r-h-/ r-h- h-. --------------------------------------------- Maiṁ vidēśa vica sikhalā'ī lai rihā/ rahī hā.
That is my boss. ਉ- -ੇ----ਾਹਿਬ ਹ-। ਉਹ ਮ-ਰ- ਸ-ਹ-ਬ ਹਨ। ਉ- ਮ-ਰ- ਸ-ਹ-ਬ ਹ-। ----------------- ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। 0
U-a-m-rē -āhi-a -a--. Uha mērē sāhiba hana. U-a m-r- s-h-b- h-n-. --------------------- Uha mērē sāhiba hana.
I have nice colleagues. ਮੇਰੇ ਸ--ਕਰ-ੀ-------ਨ। ਮ-ਰ- ਸਹ-ਕਰਮ- ਚ-ਗ- ਹਨ। ਮ-ਰ- ਸ-ਿ-ਰ-ੀ ਚ-ਗ- ਹ-। --------------------- ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। 0
Mērē -a-i--r--- ca---h--a. Mērē sahikaramī cagē hana. M-r- s-h-k-r-m- c-g- h-n-. -------------------------- Mērē sahikaramī cagē hana.
We always go to the cafeteria at noon. ਦੁ-ਹ-ਰ--ੂ--ਅ------ੇਸ਼ਾ- --ਜ-ਾ--ਆ-ਜਾਂ-- --ਂ। ਦ-ਪਹ-ਰ ਨ-- ਅਸ-- ਹਮ-ਸ਼-- ਭ-ਜਨ-ਲ-ਆ ਜ--ਦ- ਹ--। ਦ-ਪ-ਿ- ਨ-ੰ ਅ-ੀ- ਹ-ੇ-ਾ- ਭ-ਜ-ਾ-ਿ- ਜ-ਂ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------------ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੋਜਨਾਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 0
Du-a--r---- asīṁ---m------hōja-ā-i'ā-jānd-----. Dupahira nū asīṁ hamēśāṁ bhōjanāli'ā jāndē hāṁ. D-p-h-r- n- a-ī- h-m-ś-ṁ b-ō-a-ā-i-ā j-n-ē h-ṁ- ----------------------------------------------- Dupahira nū asīṁ hamēśāṁ bhōjanāli'ā jāndē hāṁ.
I am looking for a job. ਮ-- ਨ-ਕਰੀ-ਲ-- ਰਿ-ਾ-/ ਰ-ੀ -ਾ-। ਮ-- ਨ-ਕਰ- ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਨ-ਕ-ੀ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------- ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-----uk-r---ab-a-rih-- ra---h-ṁ. Maiṁ naukarī labha rihā/ rahī hāṁ. M-i- n-u-a-ī l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------- Maiṁ naukarī labha rihā/ rahī hāṁ.
I have already been unemployed for a year. ਮੈਂ -ਿਛ----ਾ- --ਂ ਬੇ---ਗਾ- ਹਾਂ। ਮ-- ਪ-ਛਲ- ਸ-ਲ ਤ-- ਬ-ਰ-ਜ਼ਗ-ਰ ਹ--। ਮ-ਂ ਪ-ਛ-ੇ ਸ-ਲ ਤ-ਂ ਬ-ਰ-ਜ਼-ਾ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। 0
Ma---pichal--sāla tōṁ -ērō--gā-a hāṁ. Maiṁ pichalē sāla tōṁ bērōzagāra hāṁ. M-i- p-c-a-ē s-l- t-ṁ b-r-z-g-r- h-ṁ- ------------------------------------- Maiṁ pichalē sāla tōṁ bērōzagāra hāṁ.
There are too many unemployed people in this country. ਇਸ---ਸ਼--ਿ-ਚ ਬ-ੁ---ਿਆਦ- ਬੇਰ--ਗ-ਰ-ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਦ-ਸ਼ ਵ--ਚ ਬਹ-ਤ ਜ਼-ਆਦ- ਬ-ਰ-ਜ਼ਗ-ਰ ਲ-ਕ ਹਨ। ਇ- ਦ-ਸ਼ ਵ-ੱ- ਬ-ੁ- ਜ਼-ਆ-ਾ ਬ-ਰ-ਜ਼-ਾ- ਲ-ਕ ਹ-। --------------------------------------- ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। 0
Isa -ē-- -ica -a-ut- z-'ā----ēr-z----a---ka-h---. Isa dēśa vica bahuta zi'ādā bērōzagāra lōka hana. I-a d-ś- v-c- b-h-t- z-'-d- b-r-z-g-r- l-k- h-n-. ------------------------------------------------- Isa dēśa vica bahuta zi'ādā bērōzagāra lōka hana.

Memory needs speech

Most people remember their first day of school. However, they no longer recall that which came before. We have almost no memory of our first years of life. But why is that? Why can't we remember the experiences we had as a baby? The reason lies in our development. Speech and memory develop at about the same time. And in order to remember something, a person needs speech. That is, he must have words for that which he experiences. Scientists have conducted various tests with children. In doing so, they made an interesting discovery. As soon as children learn to speak, they forget everything that came before. The beginning of speech is therefore also the beginning of memory. Children learn a great deal in the first three years of their lives. They experience new things every day. They also have many important experiences at this age. Despite this, it all disappears. Psychologists refer to this phenomenon as infantile amnesia. Only the things that children can name remain. The autobiographical memory retains personal experiences. It functions like a journal. Everything that is important in our life is recorded in it. In this way, the autobiographical memory forms our identity. But its development is dependent upon the learning of the native language. And we can only activate our memory through our speech. The things that we learn as a baby are not really gone, of course. They are stored somewhere in our brain. We just can't access them anymore… – that's a shame, isn't it?