Phrasebook

en Asking questions 1   »   pa ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1

62 [sixty-two]

Asking questions 1

Asking questions 1

62 [ਬਾਹਠ]

62 [bāhaṭha]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1

[praśana puchaṇā 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
to learn ਸ--ਖਣਾ ਸ--ਖਣ- ਸ-ੱ-ਣ- ------ ਸਿੱਖਣਾ 0
si--aṇā sikhaṇā s-k-a-ā ------- sikhaṇā
Do the students learn a lot? ਕੀ--ਿਦ-ਆ--- --ੁਤ -ਿ---ਰਹੇ-ਹਨ? ਕ- ਵ-ਦ-ਆਰਥ- ਬਹ-ਤ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹਨ? ਕ- ਵ-ਦ-ਆ-ਥ- ਬ-ੁ- ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? 0
k---id--ār-t-- ---ut- s--ha-ra-- ha-a? kī vidi'ārathī bahuta sikha rahē hana? k- v-d-'-r-t-ī b-h-t- s-k-a r-h- h-n-? -------------------------------------- kī vidi'ārathī bahuta sikha rahē hana?
No, they learn a little. ਨਹੀਂ--ਹ --ਟ -ਿ-- -ਹ--ਹ-। ਨਹ--,ਉਹ ਘ-ਟ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹਨ। ਨ-ੀ-,-ਹ ਘ-ਟ ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-। ------------------------ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 0
N--ī--u-a--haṭ- --kha--a-ē ---a. Nahīṁ,uha ghaṭa sikha rahē hana. N-h-ṁ-u-a g-a-a s-k-a r-h- h-n-. -------------------------------- Nahīṁ,uha ghaṭa sikha rahē hana.
to ask ਪ--ਸ਼--ਪ--ਛ-ਾ ਪ-ਰਸ਼ਨ ਪ--ਛਣ- ਪ-ਰ-ਨ ਪ-ੱ-ਣ- ------------ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ 0
P--ś--a---c---ā Praśana puchaṇā P-a-a-a p-c-a-ā --------------- Praśana puchaṇā
Do you often ask the teacher questions? ਕੀ--ੁ--- ਬਾਰ – ਬਾਰ--ਪ-ੇ-ਅਧ--ਪ--ਪ---- --ਰ-ਨ -ੁੱਛ-- -ੋ? ਕ- ਤ-ਸ-- ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਆਪਣ- ਅਧ-ਆਪਕ ਪ-ਸ-- ਪ-ਰਸ਼ਨ ਪ--ਛਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਆ-ਣ- ਅ-ਿ-ਪ- ਪ-ਸ-ਂ ਪ-ਰ-ਨ ਪ-ੱ-ਦ- ਹ-? ----------------------------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? 0
k- tu--- bā-a --b--a -pa-ē---h----a-- p--ōṁ-pr---na puc---ē-h-? kī tusīṁ bāra – bāra āpaṇē adhi'āpaka pāsōṁ praśana puchadē hō? k- t-s-ṁ b-r- – b-r- ā-a-ē a-h-'-p-k- p-s-ṁ p-a-a-a p-c-a-ē h-? --------------------------------------------------------------- kī tusīṁ bāra – bāra āpaṇē adhi'āpaka pāsōṁ praśana puchadē hō?
No, I don’t ask him questions often. ਨ--ਂ--ਮ-ਂ--ਹ-ਾ- --ਂ------ ਬ-ਰ--ਹ-- ਪ--ਛਦਾ-/ ਪੁ----। ਨਹ--, ਮ-- ਉਹਨ-- ਤ-- ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਨਹ-- ਪ--ਛਦ- / ਪ--ਛਦ-। ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਤ-ਂ ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਨ-ੀ- ਪ-ੱ-ਦ- / ਪ-ੱ-ਦ-। --------------------------------------------------- ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ / ਪੁੱਛਦੀ। 0
Nah--- ma-- ----ā--tō- b-ra-- b-ra n-----p----d-/-puchad-. Nahīṁ, maiṁ uhanāṁ tōṁ bāra – bāra nahīṁ puchadā/ puchadī. N-h-ṁ- m-i- u-a-ā- t-ṁ b-r- – b-r- n-h-ṁ p-c-a-ā- p-c-a-ī- ---------------------------------------------------------- Nahīṁ, maiṁ uhanāṁ tōṁ bāra – bāra nahīṁ puchadā/ puchadī.
to reply ਉ-ਤਰ ਦੇਣਾ ਉ-ਤਰ ਦ-ਣ- ਉ-ਤ- ਦ-ਣ- --------- ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ 0
U--ra----ā Utara dēṇā U-a-a d-ṇ- ---------- Utara dēṇā
Please reply. ਕਿ----ਕਰ-- ਉ-ਤ---ਿ-। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਉ-ਤਰ ਦ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਉ-ਤ- ਦ-ਓ- -------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 0
k-r--------k- -ta-a ---ō. kirapā karakē utara di'ō. k-r-p- k-r-k- u-a-a d-'-. ------------------------- kirapā karakē utara di'ō.
I reply. ਮੈ---ੱ-ਰ-ਦਿ-ਦਾ-- --ੰਦੀ -ਾਂ। ਮ-- ਉ-ਤਰ ਦ--ਦ- / ਦ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਉ-ਤ- ਦ-ੰ-ਾ / ਦ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------- ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ / ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--- ---r----d-- -idī hā-. Maiṁ utara didā/ didī hāṁ. M-i- u-a-a d-d-/ d-d- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ utara didā/ didī hāṁ.
to work ਕ-ਮ-ਕਰ-ਾ ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ- -------- ਕੰਮ ਕਰਨਾ 0
K-m- k-r--ā Kama karanā K-m- k-r-n- ----------- Kama karanā
Is he working right now? ਕ---ਹ -- ਸ--ਂ--ੰਮ-ਕਰ --ਹ- -ੈ? ਕ- ਉਹ ਇਸ ਸਮ-- ਕ-ਮ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ-? ਕ- ਉ- ਇ- ਸ-ੇ- ਕ-ਮ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
kī--h- --- s-m---k-ma kara-ri-ā --i? kī uha isa samēṁ kama kara rihā hai? k- u-a i-a s-m-ṁ k-m- k-r- r-h- h-i- ------------------------------------ kī uha isa samēṁ kama kara rihā hai?
Yes, he is working right now. ਜੀ-ਹ-ਂ,-ਇ--ਸਮ-- -ਹ---ਮ-ਕ- ---- ਹ-। ਜ- ਹ--, ਇਸ ਸਮ-- ਉਹ ਕ-ਮ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ-। ਜ- ਹ-ਂ- ਇ- ਸ-ੇ- ਉ- ਕ-ਮ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Jī -ā-, isa s--ēṁ-u-a-------a-- ---ā----. Jī hāṁ, isa samēṁ uha kama kara rihā hai. J- h-ṁ- i-a s-m-ṁ u-a k-m- k-r- r-h- h-i- ----------------------------------------- Jī hāṁ, isa samēṁ uha kama kara rihā hai.
to come ਆਉ-ਾ ਆਉਣ- ਆ-ਣ- ---- ਆਉਣਾ 0
Ā'u-ā Ā'uṇā Ā-u-ā ----- Ā'uṇā
Are you coming? ਕੀ----ੀ- --ਰ-ੇ---? ਕ- ਤ-ਸ-- ਆ ਰਹ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ ਰ-ੇ ਹ-? ------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 0
kī -u-īṁ --ra---h-? kī tusīṁ ā rahē hō? k- t-s-ṁ ā r-h- h-? ------------------- kī tusīṁ ā rahē hō?
Yes, we are coming soon. ਜ- ਹਾਂ, -------ਦੀ-ਆ -ਹ- -ਾਂ। ਜ- ਹ--, ਅਸ-- ਜਲਦ- ਆ ਰਹ- ਹ--। ਜ- ਹ-ਂ- ਅ-ੀ- ਜ-ਦ- ਆ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
J--hā---as-ṁ---l-d--ā r-hē-h-ṁ. Jī hāṁ, asīṁ jaladī ā rahē hāṁ. J- h-ṁ- a-ī- j-l-d- ā r-h- h-ṁ- ------------------------------- Jī hāṁ, asīṁ jaladī ā rahē hāṁ.
to live ਰਹਿਣਾ ਰਹ-ਣ- ਰ-ਿ-ਾ ----- ਰਹਿਣਾ 0
Ra---ā Rahiṇā R-h-ṇ- ------ Rahiṇā
Do you live in Berlin? ਕ- ਤ-ੰ-ਬ-----ਵ-ੱ--ਰਹ-----/---ਿੰ---ਹ-ਂ? ਕ- ਤ-- ਬਰਲ-ਨ ਵ--ਚ ਰਹ--ਦ- / ਰਹ--ਦ- ਹ--? ਕ- ਤ-ੰ ਬ-ਲ-ਨ ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਦ- / ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------------- ਕੀ ਤੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ / ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ? 0
kī-t- ba--l--a v-c--r-hidā/ ra-i---h-iṁ? kī tū baralina vica rahidā/ rahidī haiṁ? k- t- b-r-l-n- v-c- r-h-d-/ r-h-d- h-i-? ---------------------------------------- kī tū baralina vica rahidā/ rahidī haiṁ?
Yes, I live in Berlin. ਜ- -ਾਂ- ਮੈਂ ਬ--ਿਨ -ਿੱ--ਰ-ਿ-ਦ--- -ਹਿ-ਦ--ਹ-ਂ। ਜ- ਹ--, ਮ-- ਬਰਲ-ਨ ਵ--ਚ ਰਹ--ਦ- / ਰਹ--ਦ- ਹ--। ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਬ-ਲ-ਨ ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਦ- / ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ / ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
J- --ṁ- -a-ṁ--------- -i---ra---ā/-r------h-ṁ. Jī hāṁ, maiṁ baralina vica rahidā/ rahidī hāṁ. J- h-ṁ- m-i- b-r-l-n- v-c- r-h-d-/ r-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ baralina vica rahidā/ rahidī hāṁ.

He who wants to speak must write!

Learning foreign languages is not always easy. Language students often find speaking particularly difficult in the beginning. Many do not have the courage to say sentences in the new language. They are too afraid of making mistakes. For students like this, writing can be a solution. For he who wants to learn to speak well should write as much as possible! Writing helps us to adapt to a new language. There are many reasons for this. Writing is different to speaking. It is a much more complex process. When writing, we take more time to consider which words to use. In doing so, our brain works with the new language more intensively. We are also much more relaxed when writing. There is no one there waiting for an answer. So we slowly lose the fear of the language. Furthermore, writing promotes creativity. We feel freer and play with the new language more. Writing also allows us more time than speaking. And it supports our memory! But the biggest advantage of writing is the impersonal form. Meaning, we can closely examine the outcome of our wording. We see everything clearly in front of us. This way we can fix our mistakes ourselves and learn in the process. What you write in the new language is theoretically not important. What's important is formulating written sentences on a regular basis. If you want to practice you could look for a pen pal overseas. Then you should meet in person sometime. You will see: Speaking is now much easier!