Phrasebook

en Possessive pronouns 1   »   pa ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 1

66 [sixty-six]

Possessive pronouns 1

Possessive pronouns 1

66 [ਛਿਆਹਠ]

66 [Chi\'āhaṭha]

ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 1

[sabadhavācaka paṛanānva 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I – my ਮੈਂ---ਮ----/---ਰ- --ਮ-ਰੇ ਮ-- – ਮ-ਰ- / ਮ-ਰ- / ਮ-ਰ- ਮ-ਂ – ਮ-ਰ- / ਮ-ਰ- / ਮ-ਰ- ------------------------ ਮੈਂ – ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ / ਮੇਰੇ 0
m-iṁ----ē-ā/---rī- --rē maiṁ – mērā/ mērī/ mērē m-i- – m-r-/ m-r-/ m-r- ----------------------- maiṁ – mērā/ mērī/ mērē
I can’t find my key. ਮੈ-ੂ---ਪ-- ਚ-ਬੀ ਨ--ਂ-ਮਿਲ ਰ---ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਆਪਣ- ਚ-ਬ- ਨਹ-- ਮ-ਲ ਰਹ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ- ਚ-ਬ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ ਰ-ੀ ਹ-। -------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 0
mai-ū -pa-- cābī---hī--m-la---hī---i. mainū āpaṇī cābī nahīṁ mila rahī hai. m-i-ū ā-a-ī c-b- n-h-ṁ m-l- r-h- h-i- ------------------------------------- mainū āpaṇī cābī nahīṁ mila rahī hai.
I can’t find my ticket. ਮ---- ਆ-ਣ- ---ਟ -ਹੀ---ਿ- ਰ--। ਮ-ਨ-- ਆਪਣ- ਟ-ਕਟ ਨਹ-- ਮ-ਲ ਰਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ- ਟ-ਕ- ਨ-ੀ- ਮ-ਲ ਰ-ੀ- ----------------------------- ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 0
Mainū āpa-- ṭ-k-ṭa na-īṁ--i-- --hī. Mainū āpaṇī ṭikaṭa nahīṁ mila rahī. M-i-ū ā-a-ī ṭ-k-ṭ- n-h-ṁ m-l- r-h-. ----------------------------------- Mainū āpaṇī ṭikaṭa nahīṁ mila rahī.
you – your ਤੂੰ----ੇਰ--- ਤੇਰੀ-/-ਤ--ੇ ਤ-- – ਤ-ਰ- / ਤ-ਰ- / ਤ-ਰ- ਤ-ੰ – ਤ-ਰ- / ਤ-ਰ- / ਤ-ਰ- ------------------------ ਤੂੰ – ਤੇਰਾ / ਤੇਰੀ / ਤੇਰੇ 0
T--–---rā--tē-ī- t-rē Tū – tērā/ tērī/ tērē T- – t-r-/ t-r-/ t-r- --------------------- Tū – tērā/ tērī/ tērē
Have you found your key? ਕੀ---ਨੂ-----ੀ-ਚਾ-- -ਿ- -----? ਕ- ਤ-ਨ-- ਆਪਣ- ਚ-ਬ- ਮ-ਲ ਗਈ ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ- ਚ-ਬ- ਮ-ਲ ਗ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? 0
kī-t---ū--pa---cābī-m--- ga----a-? kī tainū āpaṇī cābī mila ga'ī hai? k- t-i-ū ā-a-ī c-b- m-l- g-'- h-i- ---------------------------------- kī tainū āpaṇī cābī mila ga'ī hai?
Have you found your ticket? ਕ--ਤ---ੰ ਆ-ਣ- --ਕਟ-ਮ-ਲ-ਗ- --? ਕ- ਤ-ਨ-- ਆਪਣ- ਟ-ਕਟ ਮ-ਲ ਗਈ ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ- ਟ-ਕ- ਮ-ਲ ਗ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? 0
Kī--ai-ū---aṇī ṭ-k--a -il- ---- h--? Kī tainū āpaṇī ṭikaṭa mila ga'ī hai? K- t-i-ū ā-a-ī ṭ-k-ṭ- m-l- g-'- h-i- ------------------------------------ Kī tainū āpaṇī ṭikaṭa mila ga'ī hai?
he – his ਉਹ --ਉ--------ਦ- /-ਉਸ-ੇ ਉਹ – ਉਸਦ- / ਉਸਦ- / ਉਸਦ- ਉ- – ਉ-ਦ- / ਉ-ਦ- / ਉ-ਦ- ----------------------- ਉਹ – ਉਸਦਾ / ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ 0
Uha-–------/---a-ī/-u---ē Uha – usadā/ usadī/ usadē U-a – u-a-ā- u-a-ī- u-a-ē ------------------------- Uha – usadā/ usadī/ usadē
Do you know where his key is? ਕੀ---ਨੂੰ---- ਹੈ---ਸ----ਾਬੀ ਕਿੱ----ੈ? ਕ- ਤ-ਨ-- ਪਤ- ਹ-, ਉਸਦ- ਚ-ਬ- ਕ--ਥ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਹ-, ਉ-ਦ- ਚ-ਬ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ------------------------------------ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
k---ainū p--ā-ha-- us-d- cā-- -it-- hai? kī tainū patā hai, usadī cābī kithē hai? k- t-i-ū p-t- h-i- u-a-ī c-b- k-t-ē h-i- ---------------------------------------- kī tainū patā hai, usadī cābī kithē hai?
Do you know where his ticket is? ਕ--ਤ-ਨੂ- ----ਹ-- ਉਸ-- --ਕਟ -ਿ-ਥ- -ੈ? ਕ- ਤ-ਨ-- ਪਤ- ਹ-, ਉਸਦ- ਟ-ਕਟ ਕ--ਥ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਪ-ਾ ਹ-, ਉ-ਦ- ਟ-ਕ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ------------------------------------ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
K- ---nū--a----ai,---a---ṭikaṭ---ithē --i? Kī tainū patā hai, usadī ṭikaṭa kithē hai? K- t-i-ū p-t- h-i- u-a-ī ṭ-k-ṭ- k-t-ē h-i- ------------------------------------------ Kī tainū patā hai, usadī ṭikaṭa kithē hai?
she – her ਉ----ਉਸਦ--/--ਸ-ੀ - ---ੇ ਉਹ – ਉਸਦ- / ਉਸਦ- / ਉਸਦ- ਉ- – ਉ-ਦ- / ਉ-ਦ- / ਉ-ਦ- ----------------------- ਉਹ – ਉਸਦਾ / ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ 0
Uha-– ---d-/-usad-/ u--dē Uha – usadā/ usadī/ usadē U-a – u-a-ā- u-a-ī- u-a-ē ------------------------- Uha – usadā/ usadī/ usadē
Her money is gone. ਉ--ੇ -ੈ-- ਚੋਰੀ--- -- --। ਉਸਦ- ਪ-ਸ- ਚ-ਰ- ਹ- ਗਏ ਹਨ। ਉ-ਦ- ਪ-ਸ- ਚ-ਰ- ਹ- ਗ- ਹ-। ------------------------ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 0
us-d- pai-ē--ō-- -ō ga'- h-n-. usadē paisē cōrī hō ga'ē hana. u-a-ē p-i-ē c-r- h- g-'- h-n-. ------------------------------ usadē paisē cōrī hō ga'ē hana.
And her credit card is also gone. ਅਤੇ ਉਸ-ਾ -੍----ਟ---ਰ- ਵੀ-ਚ-ਰ- ---ਗਿਆ --। ਅਤ- ਉਸਦ- ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰਡ ਵ- ਚ-ਰ- ਹ- ਗ-ਆ ਹ-। ਅ-ੇ ਉ-ਦ- ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰ- ਵ- ਚ-ਰ- ਹ- ਗ-ਆ ਹ-। ---------------------------------------- ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 0
A-ē-u-a-ā k-ai---- k--aḍ-------rī -ō-gi'ā---i. Atē usadā kraiḍiṭa kāraḍa vī cōrī hō gi'ā hai. A-ē u-a-ā k-a-ḍ-ṭ- k-r-ḍ- v- c-r- h- g-'- h-i- ---------------------------------------------- Atē usadā kraiḍiṭa kāraḍa vī cōrī hō gi'ā hai.
we – our ਅਸੀ- – ਸ--ਾ-- -ਾ-- -----ੇ ਅਸ-- – ਸ-ਡ- / ਸ-ਡ- / ਸ-ਡ- ਅ-ੀ- – ਸ-ਡ- / ਸ-ਡ- / ਸ-ਡ- ------------------------- ਅਸੀਂ – ਸਾਡਾ / ਸਾਡੀ / ਸਾਡੇ 0
A--ṁ –-sā--- s--ī--sāḍē Asīṁ – sāḍā/ sāḍī/ sāḍē A-ī- – s-ḍ-/ s-ḍ-/ s-ḍ- ----------------------- Asīṁ – sāḍā/ sāḍī/ sāḍē
Our grandfather is ill. ਸ--ੇ ਦਾ-ਾ-ਜੀ-ਬ--ਾਰ --। ਸ-ਡ- ਦ-ਦ- ਜ- ਬ-ਮ-ਰ ਹਨ। ਸ-ਡ- ਦ-ਦ- ਜ- ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ---------------------- ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। 0
s----dā-ā jī -----a -ana. sāḍē dādā jī bīmāra hana. s-ḍ- d-d- j- b-m-r- h-n-. ------------------------- sāḍē dādā jī bīmāra hana.
Our grandmother is healthy. ਸਾ-ੀ---ਦ- -ੀ-ਸਿਹਤ-ਚ-ਗੀ-ਹ-। ਸ-ਡ- ਦ-ਦ- ਦ- ਸ-ਹਤ ਚ-ਗ- ਹ-। ਸ-ਡ- ਦ-ਦ- ਦ- ਸ-ਹ- ਚ-ਗ- ਹ-। -------------------------- ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। 0
S-ḍ---ā-- d--si---a---g--ha-. Sāḍī dādī dī sihata cagī hai. S-ḍ- d-d- d- s-h-t- c-g- h-i- ----------------------------- Sāḍī dādī dī sihata cagī hai.
you – your ਤ--ੀਂ ਸ-ਰ- - ---ਾ-ਾ --ਤ-ਹਾ-ੀ-----ਹਾਡੇ ਤ-ਸ-- ਸ-ਰ- – ਤ-ਹ-ਡ- / ਤ-ਹ-ਡ- / ਤ-ਹ-ਡ- ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ਰ- – ਤ-ਹ-ਡ- / ਤ-ਹ-ਡ- / ਤ-ਹ-ਡ- ------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ – ਤੁਹਾਡਾ / ਤੁਹਾਡੀ / ਤੁਹਾਡੇ 0
Tusīṁ---r--–---h-ḍā/ tu-ā--/-tuhāḍē Tusīṁ sārē – tuhāḍā/ tuhāḍī/ tuhāḍē T-s-ṁ s-r- – t-h-ḍ-/ t-h-ḍ-/ t-h-ḍ- ----------------------------------- Tusīṁ sārē – tuhāḍā/ tuhāḍī/ tuhāḍē
Children, where is your father? ਬ---ਓ,----ਾ-ੇ ਪਿ-- ਜ----ੱਥ- ਹਨ? ਬ-ਚ-ਓ, ਤ-ਹ-ਡ- ਪ-ਤ- ਜ- ਕ--ਥ- ਹਨ? ਬ-ਚ-ਓ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪ-ਤ- ਜ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ------------------------------- ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 0
ba-i--, t---ḍ- pitā-jī----h- han-? baci'ō, tuhāḍē pitā jī kithē hana? b-c-'-, t-h-ḍ- p-t- j- k-t-ē h-n-? ---------------------------------- baci'ō, tuhāḍē pitā jī kithē hana?
Children, where is your mother? ਬ--ਿ-, ਤ---ਡੇ-ਮਾ-ਾ-----ਿੱਥੇ-ਹ-? ਬ-ਚ-ਓ, ਤ-ਹ-ਡ- ਮ-ਤ- ਜ- ਕ--ਥ- ਹਨ? ਬ-ਚ-ਓ- ਤ-ਹ-ਡ- ਮ-ਤ- ਜ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ------------------------------- ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 0
B-ci--- tu-āḍ- mā-ā-jī--i--- -a--? Baci'ō, tuhāḍē mātā jī kithē hana? B-c-'-, t-h-ḍ- m-t- j- k-t-ē h-n-? ---------------------------------- Baci'ō, tuhāḍē mātā jī kithē hana?

Creative Language

Today, creativity is an important feature. Everyone wants to be creative. Because creative people are considered intelligent. Our language should be creative as well. Previously, people tried to speak as correctly as possible. Today a person should speak as creatively as possible. Advertising and new media are examples of this. They demonstrate how one can play with language. For the last 50 years the significance of creativity has increased greatly. Even research is concerned with the phenomenon. Psychologists, educators and philosophers examine creative processes. Creativity is defined as the ability to create something new. So a creative speaker produces new linguistic forms. They could be words or grammatical structures. By studying creative language, linguists can identify how language changes. But not everyone understands new linguistic elements. In order to understand creative language, you need knowledge. One must know how language functions. And one must be familiar with the world in which the speakers live. Only then can one understand what they want to say. Teenage slang is an example of this. Kids and young people are always inventing new terms. Adults often do not understand these words. Now, dictionaries have been published that explain teenage slang. But they are usually already outdated after just one generation! However, creative language can be learned. Trainers offer several courses in it. The most important rule is always: activate your inner voice!