Phrasebook

en Preparing a trip   »   pa ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

47 [forty-seven]

Preparing a trip

Preparing a trip

47 [ਸੰਤਾਲੀ]

47 [Satālī]

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

[yātarā dī ti'ārī]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
You have to pack our suitcase! ਤ-----ਸਾ-ਾ-ਸੂਟਕੇਸ-ਤਿ-ਰ--ਰਨ- -ਾਹੀ-ਾ ਹੈ! ਤ-ਨ-- ਸ-ਡ- ਸ-ਟਕ-ਸ ਤ-ਆਰ ਕਰਨ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-! ਤ-ਨ-ੰ ਸ-ਡ- ਸ-ਟ-ੇ- ਤ-ਆ- ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-! -------------------------------------- ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੂਟਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 0
tainū-sāḍ- ---akē-a --'āra karanā-cāh-d- h--! tainū sāḍā sūṭakēsa ti'āra karanā cāhīdā hai! t-i-ū s-ḍ- s-ṭ-k-s- t-'-r- k-r-n- c-h-d- h-i- --------------------------------------------- tainū sāḍā sūṭakēsa ti'āra karanā cāhīdā hai!
Don’t forget anything! ਤੈ-ੂ------ਵੀ ---ਣ- ਨਹੀਂ ਚ--ੀਦ-! ਤ-ਨ-- ਕ-ਝ ਵ- ਭ-ਲਣ- ਨਹ-- ਚ-ਹ-ਦ-! ਤ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਵ- ਭ-ਲ-ਾ ਨ-ੀ- ਚ-ਹ-ਦ-! ------------------------------- ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ! 0
Ta-n- kuj-- v- -h--aṇā na--------dā! Tainū kujha vī bhulaṇā nahīṁ cāhīdā! T-i-ū k-j-a v- b-u-a-ā n-h-ṁ c-h-d-! ------------------------------------ Tainū kujha vī bhulaṇā nahīṁ cāhīdā!
You need a big suitcase! ਤੈ-ੂੰ---ਡ--ਸ--ਕੇ- ------ ਹੈ! ਤ-ਨ-- ਵ-ਡ- ਸ-ਟਕ-ਸ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-! ਤ-ਨ-ੰ ਵ-ਡ- ਸ-ਟ-ੇ- ਦ- ਲ-ੜ ਹ-! ---------------------------- ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! 0
T-in--vaḍ- s--a-ēs--dī---ṛa--a-! Tainū vaḍē sūṭakēsa dī lōṛa hai! T-i-ū v-ḍ- s-ṭ-k-s- d- l-ṛ- h-i- -------------------------------- Tainū vaḍē sūṭakēsa dī lōṛa hai!
Don’t forget your passport! ਪਾ-ਪ--ਟ--ਾ --ਲ--। ਪ-ਸਪ-ਰਟ ਨ- ਭ-ਲਣ-। ਪ-ਸ-ੋ-ਟ ਨ- ਭ-ਲ-ਾ- ----------------- ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਭੁਲਣਾ। 0
P-s-pōr--- n--bh--a--. Pāsapōraṭa nā bhulaṇā. P-s-p-r-ṭ- n- b-u-a-ā- ---------------------- Pāsapōraṭa nā bhulaṇā.
Don’t forget your ticket! ਟਿ-ਟ-ਨ----ਲਣਾ! ਟ-ਕਟ ਨ- ਭ-ਲਣ-! ਟ-ਕ- ਨ- ਭ-ਲ-ਾ- -------------- ਟਿਕਟ ਨਾ ਭੁਲਣਾ! 0
Ṭik-ṭa-n- b--laṇā! Ṭikaṭa nā bhulaṇā! Ṭ-k-ṭ- n- b-u-a-ā- ------------------ Ṭikaṭa nā bhulaṇā!
Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! ਆ-ਣੇ--ਾਤ-- ਚ-ਕ--ਾ ਭ-ੱ-ਣਾ! ਆਪਣ- ਯ-ਤਰ- ਚ-ਕ ਨ- ਭ--ਲਣ-! ਆ-ਣ- ਯ-ਤ-ੀ ਚ-ਕ ਨ- ਭ-ੱ-ਣ-! ------------------------- ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਚੈਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ! 0
Āp--ē yāt--ī c-ika -ā ----a-ā! Āpaṇē yātarī caika nā bhulaṇā! Ā-a-ē y-t-r- c-i-a n- b-u-a-ā- ------------------------------ Āpaṇē yātarī caika nā bhulaṇā!
Take some suntan lotion with you. ਆਪ-ੇ -ਾ--ਸਨ--ਰੀਨ--ੱ-੍ਹ- ---ਜ--। ਆਪਣ- ਨ-ਲ ਸਨਸਕਰ-ਨ ਮ-ਲ-ਹਮ ਲ- ਜ-ਓ। ਆ-ਣ- ਨ-ਲ ਸ-ਸ-ਰ-ਨ ਮ-ਲ-ਹ- ਲ- ਜ-ਓ- ------------------------------- ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਸਕਰੀਨ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੈ ਜਾਓ। 0
Ā-aṇ--n-la-sa-asak-rīna --l'ham---a- j-'ō. Āpaṇē nāla sanasakarīna mal'hama lai jā'ō. Ā-a-ē n-l- s-n-s-k-r-n- m-l-h-m- l-i j-'-. ------------------------------------------ Āpaṇē nāla sanasakarīna mal'hama lai jā'ō.
Take the sun-glasses with you. ਕਾ----ਸ਼ਮਾ -ੈ ਜ-ਓ। ਕ-ਲ- ਚਸ਼ਮ- ਲ- ਜ-ਓ। ਕ-ਲ- ਚ-ਮ- ਲ- ਜ-ਓ- ----------------- ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੈ ਜਾਓ। 0
Kā---caśa-ā--a- ----. Kālā caśamā lai jā'ō. K-l- c-ś-m- l-i j-'-. --------------------- Kālā caśamā lai jā'ō.
Take the sun hat with you. ਟ-ਪੀ-ਲ---ਾਓ। ਟ-ਪ- ਲ- ਜ-ਓ। ਟ-ਪ- ਲ- ਜ-ਓ- ------------ ਟੋਪੀ ਲੈ ਜਾਓ। 0
Ṭ--ī l-- jā-ō. Ṭōpī lai jā'ō. Ṭ-p- l-i j-'-. -------------- Ṭōpī lai jā'ō.
Do you want to take a road map? ਕ----ਸ-ਂ-ਸ-੍---–------ਦਾ ਨ-ਸ਼ਾ-ਲੈ-ਾ-ਚ-ਹੁੰ-ੇ-ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-- ਸੜ-ਹਕ – ਮ-ਰਗ ਦ- ਨਕਸ਼- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਸ-੍-ਕ – ਮ-ਰ- ਦ- ਨ-ਸ਼- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-? ---------------------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜ੍ਹਕ – ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 0
K- tu-īṁ-s-ṛ--ka – mār-ga d- -aka-ā -ai---cā--d---ō? Kī tusīṁ saṛhaka – māraga dā nakaśā laiṇā cāhudē hō? K- t-s-ṁ s-ṛ-a-a – m-r-g- d- n-k-ś- l-i-ā c-h-d- h-? ---------------------------------------------------- Kī tusīṁ saṛhaka – māraga dā nakaśā laiṇā cāhudē hō?
Do you want to take a travel guide? ਕੀ ਤ---- ਮਾ------ਰਸ਼-ਕ- ਪੁ-ਤਕ -ੈਣਾ-ਚਾ-ੁ--- --? ਕ- ਤ-ਸ-- ਮ-ਰਗ – ਦਰਸ਼-ਕ- ਪ-ਸਤਕ ਲ-ਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਮ-ਰ- – ਦ-ਸ਼-ਕ- ਪ-ਸ-ਕ ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-? --------------------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ – ਦਰਸ਼ਿਕਾ ਪੁਸਤਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 0
Kī tu-----ā---a-----r----ā-p-sa--ka--a-ṇā--āh-d----? Kī tusīṁ māraga – daraśikā pusataka laiṇā cāhudē hō? K- t-s-ṁ m-r-g- – d-r-ś-k- p-s-t-k- l-i-ā c-h-d- h-? ---------------------------------------------------- Kī tusīṁ māraga – daraśikā pusataka laiṇā cāhudē hō?
Do you want to take an umbrella? ਕ- ---ੀ----ਰੀ -ਈ ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-- ਛਤਰ- ਲਈ ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਛ-ਰ- ਲ- ਹ-? -------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੈ? 0
Kī--us-- ch------l--- ---? Kī tusīṁ chatarī la'ī hai? K- t-s-ṁ c-a-a-ī l-'- h-i- -------------------------- Kī tusīṁ chatarī la'ī hai?
Remember to take pants, shirts and socks. ਪ--ਟ--ਮੀਜ਼,--ਰਾਬਾਂ-ਯਾਦ-ਰੱਖੋ। ਪ--ਟ,ਕਮ-ਜ਼,ਜ-ਰ-ਬ-- ਯ-ਦ ਰ-ਖ-। ਪ-ਂ-,-ਮ-ਜ਼-ਜ-ਰ-ਬ-ਂ ਯ-ਦ ਰ-ਖ-। --------------------------- ਪੈਂਟ,ਕਮੀਜ਼,ਜੁਰਾਬਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 0
P--ṇṭ-----ī--,-----ā-------r---ō. Paiṇṭa,kamīza,jurābāṁ yāda rakhō. P-i-ṭ-,-a-ī-a-j-r-b-ṁ y-d- r-k-ō- --------------------------------- Paiṇṭa,kamīza,jurābāṁ yāda rakhō.
Remember to take ties, belts and sports jackets. ਟ-ਈ-ਬੈਲ- ਅ-ੇ -ੈ-ਟ-----ਰੱਖ-। ਟ-ਈ,ਬ-ਲਟ ਅਤ- ਜ-ਕਟ ਯ-ਦ ਰ-ਖ-। ਟ-ਈ-ਬ-ਲ- ਅ-ੇ ਜ-ਕ- ਯ-ਦ ਰ-ਖ-। --------------------------- ਟਾਈ,ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਜੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 0
Ṭ-'-,---l--a--t--jai---- y-da rakhō. Ṭā'ī,bailaṭa atē jaikaṭa yāda rakhō. Ṭ-'-,-a-l-ṭ- a-ē j-i-a-a y-d- r-k-ō- ------------------------------------ Ṭā'ī,bailaṭa atē jaikaṭa yāda rakhō.
Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. ਸੌ- ਵਾਲੇ-ਕੱਪੜ-- --ਤ--ੇ --ਪੜੇ ਅਤੇ--ੀ-– ਸ਼---- ਯ-ਦ ਰੱਖ-। ਸ-ਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਪੜ-, ਰ-ਤ ਦ- ਕ-ਪੜ- ਅਤ- ਟ- – ਸ਼ਰਟ-- ਯ-ਦ ਰ-ਖ-। ਸ-ਣ ਵ-ਲ- ਕ-ਪ-ੇ- ਰ-ਤ ਦ- ਕ-ਪ-ੇ ਅ-ੇ ਟ- – ਸ਼-ਟ-ਂ ਯ-ਦ ਰ-ਖ-। ----------------------------------------------------- ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੀ – ਸ਼ਰਟਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 0
Sauṇa -āl--ka-a--- -ā-a-dē-k-p-ṛ--atē-ṭ- –--a-a--- yāda ra---. Sauṇa vālē kapaṛē, rāta dē kapaṛē atē ṭī – śaraṭāṁ yāda rakhō. S-u-a v-l- k-p-ṛ-, r-t- d- k-p-ṛ- a-ē ṭ- – ś-r-ṭ-ṁ y-d- r-k-ō- -------------------------------------------------------------- Sauṇa vālē kapaṛē, rāta dē kapaṛē atē ṭī – śaraṭāṁ yāda rakhō.
You need shoes, sandals and boots. ਤ-----ਜ--ਤ-ਆ-,----ਲ --- --ਟ-- ----ਰੂ-- ਹ-। ਤ-ਨ-- ਜ--ਤ-ਆ-,ਸ--ਡਲ ਅਤ- ਬ-ਟ-- ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਤ-ਨ-ੰ ਜ-ੱ-ੀ-ਂ-ਸ-ਂ-ਲ ਅ-ੇ ਬ-ਟ-ਂ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------------------ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ,ਸੈਂਡਲ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
T-i-- --tī'ā---ai--ala-atē---ṭā---ī za--r----h-i. Tainū jutī'āṁ,saiṇḍala atē būṭāṁ dī zarūrata hai. T-i-ū j-t-'-ṁ-s-i-ḍ-l- a-ē b-ṭ-ṁ d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------------------- Tainū jutī'āṁ,saiṇḍala atē būṭāṁ dī zarūrata hai.
You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. ਤੈਨ-ੰ-ਰੁਮਾ-,-ਸਾਬ- ਅ-ੇ--ੇ-ਕ-- -ੀ-ਜ਼ਰੂ---ਹ-। ਤ-ਨ-- ਰ-ਮ-ਲ, ਸ-ਬਣ ਅਤ- ਨ-ਲਕਟਰ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਤ-ਨ-ੰ ਰ-ਮ-ਲ- ਸ-ਬ- ਅ-ੇ ਨ-ਲ-ਟ- ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ----------------------------------------- ਤੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਨੇਲਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
T---ū rumā-----āb-ṇa at- n-l-ka-ar-----z-r----- ha-. Tainū rumāla, sābaṇa atē nēlakaṭara dī zarūrata hai. T-i-ū r-m-l-, s-b-ṇ- a-ē n-l-k-ṭ-r- d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------------------- Tainū rumāla, sābaṇa atē nēlakaṭara dī zarūrata hai.
You need a comb, a toothbrush and toothpaste. ਤੈਨ---ਕੰ-ੇ, --ਦਾਂ ਦੇ ਬ-ਰ--ਅਤ---ੁੱ-------ੀ -ੋ- ਹੈ। ਤ-ਨ-- ਕ-ਘ-, ਦ-ਦ-- ਦ- ਬ-ਰਸ਼ ਅਤ- ਟ--ਥਪ-ਸਟ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ਤ-ਨ-ੰ ਕ-ਘ-, ਦ-ਦ-ਂ ਦ- ਬ-ਰ- ਅ-ੇ ਟ-ੱ-ਪ-ਸ- ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ------------------------------------------------- ਤੈਨੂੰ ਕੰਘੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
T-------gh-, --dā- -ē -u--śa atē--u-h--ēsa---d- lō-a-hai. Tainū kaghē, dadāṁ dē buraśa atē ṭuthapēsaṭa dī lōṛa hai. T-i-ū k-g-ē- d-d-ṁ d- b-r-ś- a-ē ṭ-t-a-ē-a-a d- l-ṛ- h-i- --------------------------------------------------------- Tainū kaghē, dadāṁ dē buraśa atē ṭuthapēsaṭa dī lōṛa hai.

The future of languages

More than 1.3 billion people speak Chinese. This makes Chinese the most spoken language worldwide. It will remain the case for the many years to come. The future of many other languages does not look as positive. Because many local languages will die out. Around 6,000 different languages are presently spoken. But experts estimate that the majority of them are threatened by extinction. About 90% of all languages will vanish. Most of them will die out in this century alone. This means that a language will be lost every day. The meaning of individual languages will also change in the future. English is still in second place. But the number of native speakers of languages is not remaining constant. The demographical development is responsible for this. In a few decades, other languages will be dominant. Hindi/Urdu and Arabic will soon be in 2nd and 3rd place. English will take 4th place. German will completely disappear out of the Top Ten . In turn, Malay will belong to the most important languages. While many languages die out, new ones will emerge. They will be hybrid languages. These linguistic hybrids will be spoken in cities more than anywhere else. Completely new variants of languages will also develop. So in the future there will be various forms of the English language. The number of bilingual people will increase considerably worldwide. How we will speak in the future is unclear. But even in 100 years there will still be different languages. So learning won't end so quickly…
Did you know?
Czech is the native language of about 12 million people. It is counted among the West Slavic languages. Czech and Slovakian are very similar to each other. This is due to the common history of both countries. Still, the languages are different from each other in a few ways. Younger Czechs and Slovaks sometimes have difficulty understanding each other. There are also speakers, however, who use a hybrid language. Spoken Czech is very different from the written form. It could be said that standard or high Czech only exists in the written form. It is only spoken at official occasions or in the media. This strict separation is an important hallmark of the Czech language. Czech grammar is not simple. For example, there are seven cases and four genders. Regardless, learning it is a lot of fun. You will discover so many new things in the process.