Phrasebook

en Giving reasons   »   pa ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

75 [seventy-five]

Giving reasons

Giving reasons

75 [ਪਝੰਤਰ]

75 [Pajhatara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 1

[kisē gala dā taraka dēṇā 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Why aren’t you coming? ਤੁ-ੀਂ --ਉਂ ਨਹੀ- -ਉ-ਦੇ ? ਤੁ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ__ ? ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਂ-ੇ ? ----------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? 0
tus-- -i-u----h------n--? t____ k____ n____ ā______ t-s-ṁ k-'-ṁ n-h-ṁ ā-u-d-? ------------------------- tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'undē?
The weather is so bad. ਮ-ਸ- --ੰਨਾ ਖਰਾਬ--ੈ? ਮੌ__ ਕਿੰ_ ਖ__ ਹੈ_ ਮ-ਸ- ਕ-ੰ-ਾ ਖ-ਾ- ਹ-? ------------------- ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ? 0
Mau-a-a-ki----ha---- ---? M______ k___ k______ h___ M-u-a-a k-n- k-a-ā-a h-i- ------------------------- Mausama kinā kharāba hai?
I am not coming because the weather is so bad. ਮ-ਂ------ਆ--ਿ-ਾ /---ੀ-ਹ-- ਕਿ-ਂਕਿ -ੌ-- ਬ----ਖ--- --। ਮੈਂ ਨ_ ਆ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ ਕਿ__ ਮੌ__ ਬ__ ਖ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਸ- ਬ-ੁ- ਖ-ਾ- ਹ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 0
Ma----ahī- --r--ā/ r-h- -ā------ṅ-- -ausama ------ kh--ā-----i. M___ n____ ā r____ r___ h__ k______ m______ b_____ k______ h___ M-i- n-h-ṁ ā r-h-/ r-h- h-ṁ k-'-ṅ-i m-u-a-a b-h-t- k-a-ā-a h-i- --------------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki mausama bahuta kharāba hai.
Why isn’t he coming? ਉਹ ਕਿ-ਂ -ਹੀਂ---ਰਿ--? ਉ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਉ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-? -------------------- ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 0
Uh---i-uṁ na--ṁ-ā r-h-? U__ k____ n____ ā r____ U-a k-'-ṁ n-h-ṁ ā r-h-? ----------------------- Uha ki'uṁ nahīṁ ā rihā?
He isn’t invited. ਉਸ--- ਸ--- -ਹ-- ਦ-----ਗਿਆ। ਉ__ ਸੱ_ ਨ_ ਦਿੱ_ ਗਿ__ ਉ-ਨ-ੰ ਸ-ਦ- ਨ-ੀ- ਦ-ੱ-ਾ ਗ-ਆ- -------------------------- ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 0
Usa----a-ā nah---dit---i--. U____ s___ n____ d___ g____ U-a-ū s-d- n-h-ṁ d-t- g-'-. --------------------------- Usanū sadā nahīṁ ditā gi'ā.
He isn’t coming because he isn’t invited. ਉਹ--ਹ-ਂ-ਆ----ਾ ਕ---ਕਿ -ਸਨ-ੰ ਬੁਲ--ਆ -ਹੀ--ਗ-ਆ। ਉ_ ਨ_ ਆ ਰਿ_ ਕਿ__ ਉ__ ਬੁ___ ਨ_ ਗਿ__ ਉ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਬ-ਲ-ਇ- ਨ-ੀ- ਗ-ਆ- -------------------------------------------- ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 0
Uha-nah-ṁ ā---h----'uṅki--s-nū bul---'ā -a--ṁ --'ā. U__ n____ ā r___ k______ u____ b_______ n____ g____ U-a n-h-ṁ ā r-h- k-'-ṅ-i u-a-ū b-l-'-'- n-h-ṁ g-'-. --------------------------------------------------- Uha nahīṁ ā rihā ki'uṅki usanū bulā'i'ā nahīṁ gi'ā.
Why aren’t you coming? ਤੂ- ਕਿਉ- -ਹ-ਂ-ਆ-ਉਂ-ਾ-- ਆਉ--ੀ? ਤੂੰ ਕਿ_ ਨ_ ਆਂ__ / ਆ___ ਤ-ੰ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਉ-ਦ- / ਆ-ਂ-ੀ- ----------------------------- ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਉਂਦਾ / ਆਉਂਦੀ? 0
Tū-ki'u--nah-ṁ ----d----'und-? T_ k____ n____ ā______ ā______ T- k-'-ṁ n-h-ṁ ā-u-d-/ ā-u-d-? ------------------------------ Tū ki'uṁ nahīṁ āṁundā/ ā'undī?
I have no time. ਮੇ-- -ੋ- ਵਕਤ----ਂ --। ਮੇ_ ਕੋ_ ਵ__ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। --------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M-----------ka-a---hīṁ h-i. M___ k___ v_____ n____ h___ M-r- k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- --------------------------- Mērē kōla vakata nahīṁ hai.
I am not coming because I have no time. ਮੈ--ਨ--ਂ ਆ----- - ਰਹੀ-ਕ--ਂਕ----ਰੇ--ੋਲ --ਤ -ਹੀ--ਹ-। ਮੈਂ ਨ_ ਆ ਰਿ_ / ਰ_ ਕਿ__ ਮੇ_ ਕੋ_ ਵ__ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Maiṁ n-hī- ā--i-ā---ah- k--uṅ-i mē-- k--a--a--ta-na--ṁ----. M___ n____ ā r____ r___ k______ m___ k___ v_____ n____ h___ M-i- n-h-ṁ ā r-h-/ r-h- k-'-ṅ-i m-r- k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā rihā/ rahī ki'uṅki mērē kōla vakata nahīṁ hai.
Why don’t you stay? ਤ---ਠ-ਿ---ਿ-ਂ -ਹ-ਂ-ਜ-ਂ-- - ----ੀ? ਤੂੰ ਠ__ ਕਿ_ ਨ_ ਜਾਂ_ / ਜਾਂ__ ਤ-ੰ ਠ-ਿ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਜ-ਂ-ਾ / ਜ-ਂ-ੀ- --------------------------------- ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ / ਜਾਂਦੀ? 0
Tū-ṭh-h-ra-ki'u- --hīṁ-jā-dā/ -----? T_ ṭ______ k____ n____ j_____ j_____ T- ṭ-a-i-a k-'-ṁ n-h-ṁ j-n-ā- j-n-ī- ------------------------------------ Tū ṭhahira ki'uṁ nahīṁ jāndā/ jāndī?
I still have to work. ਮੈ- ਅ---ਕ-ਮ-ਕ-ਨਾ --। ਮੈਂ ਅ_ ਕੰ_ ਕ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------- ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
M-iṁ---- -a-- ----nā-ha-. M___ a__ k___ k_____ h___ M-i- a-ē k-m- k-r-n- h-i- ------------------------- Maiṁ ajē kama karanā hai.
I am not staying because I still have to work. ਮੈਂ ਨਹ---ਰ----ਕਦਾ /-ਸ--ੀ ਕ--ਂ----ੈ- --ੇ --ਮ---ਨਾ --। ਮੈਂ ਨ_ ਰਿ_ ਸ__ / ਸ__ ਕਿ__ ਮੈਂ ਅ_ ਕੰ_ ਕ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਰ-ਹ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
Mai----h-ṁ ---- -a--dā---aka-- k-'uṅk- -aiṁ -jē-k--a ---anā -ai. M___ n____ r___ s______ s_____ k______ m___ a__ k___ k_____ h___ M-i- n-h-ṁ r-h- s-k-d-/ s-k-d- k-'-ṅ-i m-i- a-ē k-m- k-r-n- h-i- ---------------------------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ riha sakadā/ sakadī ki'uṅki maiṁ ajē kama karanā hai.
Why are you going already? ਤ-ਸ---ਹ--ੇ-----ਹੀ-ਕਿਉ---- --- /-----ਂ ਹ-? ਤੁ_ ਹੁ_ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ_ ਜਾ ਰ_ / ਰ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
Tus-ṁ ---ē -ōṁ ---k--uṁ-jā r--ē---a-ī'ā----? T____ h___ t__ h_ k____ j_ r____ r______ h__ T-s-ṁ h-ṇ- t-ṁ h- k-'-ṁ j- r-h-/ r-h-'-ṁ h-? -------------------------------------------- Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
I am tired. ਮੈ- -ੱਕ --- /-ਗਈ--ਾ-। ਮੈਂ ਥੱ_ ਗਿ_ / ਗ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- --------------------- ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
M-i--thak--g-'ā---a'- -āṁ. M___ t____ g____ g___ h___ M-i- t-a-a g-'-/ g-'- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
I’m going because I’m tired. ਮ-ਂ-ਜ--ਰਿਹ- - ਰ---ਹਾ- ---ਂਕ- -ੈ- ਥੱ- -ਿ----ਗਈ --ਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ ਕਿ__ ਮੈਂ ਥੱ_ ਗਿ_ / ਗ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਜ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਥ-ਕ ਗ-ਆ / ਗ- ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
Ma-- -ā-ri--- r-hī --- ki---ki maiṁ tha-a-g-'-- g----hāṁ. M___ j_ r____ r___ h__ k______ m___ t____ g____ g___ h___ M-i- j- r-h-/ r-h- h-ṁ k-'-ṅ-i m-i- t-a-a g-'-/ g-'- h-ṁ- --------------------------------------------------------- Maiṁ jā rihā/ rahī hāṁ ki'uṅki maiṁ thaka gi'ā/ ga'ī hāṁ.
Why are you going already? ਤ---- --ਣੇ ਤ-- ਹੀ-ਕ-ਉ--ਜਾ-ਰ-ੇ / -ਹ-----ੋ? ਤੁ_ ਹੁ_ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ_ ਜਾ ਰ_ / ਰ__ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਹ- ਕ-ਉ- ਜ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-? ----------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹੋ? 0
T-s-ṁ ---ē-t----ī ki'----ā-ra--/-r-h-'-ṁ h-? T____ h___ t__ h_ k____ j_ r____ r______ h__ T-s-ṁ h-ṇ- t-ṁ h- k-'-ṁ j- r-h-/ r-h-'-ṁ h-? -------------------------------------------- Tusīṁ huṇē tōṁ hī ki'uṁ jā rahē/ rahī'āṁ hō?
It is already late. ਬਹੁ- --ਰ--ੁੱ-ੀ -ੈ। ਬ__ ਦੇ_ ਚੁੱ_ ਹੈ_ ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Bahu-----ra c-kī---i. B_____ d___ c___ h___ B-h-t- d-r- c-k- h-i- --------------------- Bahuta dēra cukī hai.
I’m going because it is already late. ਮੈਂ--ੱਲ-- ---ੱ-ਦ--ਹਾ- ਕ-ਉ--ਿ--ਹ---ਂ--ੀ--ੇ---ੋ--ੁ-ਕੀ --। ਮੈਂ ਚੱ__ / ਚੱ__ ਹਾਂ ਕਿ__ ਪ__ ਹੀ ਦੇ_ ਹੋ ਚੁੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਚ-ਲ-ਾ / ਚ-ਲ-ੀ ਹ-ਂ ਕ-ਉ-ਕ- ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਦ-ਰ ਹ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ / ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
M--ṁ-ca----/-ca-a-ī hāṁ--i'uṅ---p--i--ṁ--ī dēra-hō-c--ī --i. M___ c______ c_____ h__ k______ p______ h_ d___ h_ c___ h___ M-i- c-l-d-/ c-l-d- h-ṁ k-'-ṅ-i p-h-l-ṁ h- d-r- h- c-k- h-i- ------------------------------------------------------------ Maiṁ caladā/ caladī hāṁ ki'uṅki pahilāṁ hī dēra hō cukī hai.

Native language = emotional, foreign language = rational?

When we learn foreign languages, we are stimulating our brain. Our thinking changes through learning. We become more creative and flexible. Complex thinking comes easier to people who are multilingual as well. The memory is exercised by learning. The more we learn, the better it functions. He who has learned many languages also learns other things faster. He can think more intently about a subject for a longer time. As a result, he solves problems faster. Multilingual individuals are also more decisive. But how they make decisions is dependent on languages too. The language in which we think influences our decisions. Psychologists examined multiple test subjects for a study. All test subjects were bilingual. They spoke another language in addition to their native language. The test subjects had to answer a question. The question had to do with the solution to a problem. In the process, the test subjects had to choose between two options. One option was considerably more risky than the other. The test subjects had to answer the question in both languages. And the answers changed when the language changed! When they were speaking their native language, the test subjects chose the risk. But in the foreign language they decided on the safer option. After this experiment, the test subjects had to place bets. Here too there was a clear difference. When they used a foreign language, they were more sensible. The researchers presume that we are more focused in foreign languages. Therefore, we make decisions not emotionally, but rationally…