Phrasebook

en Shops   »   pa ਦੁਕਾਨਾਂ

53 [fifty-three]

Shops

Shops

53 [ਤਰਵੰਜਾ]

53 [Taravajā]

ਦੁਕਾਨਾਂ

[dukānāṁ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
We’re looking for a sports shop. ਅਸ---ਇ----ੇ-ਾਂ ਦੀ -ੁ-ਾਨ----------ਾ-। ਅ_ ਇੱ_ ਖੇ_ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਖ-ਡ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
asīṁ -ka khē-ā--d----kā-- -ab-- r-hē---ṁ. a___ i__ k_____ d_ d_____ l____ r___ h___ a-ī- i-a k-ē-ā- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------- asīṁ ika khēḍāṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
We’re looking for a butcher shop. ਅ-ੀ- ਇੱ- ਕਸ-ਈ--ੀ -ੁਕਾ---ੱ- --ੇ -ਾ-। ਅ_ ਇੱ_ ਕ__ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਕ-ਾ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asī- ik----s-'- -ī d-k--- ---ha-ra-ē-h-ṁ. A___ i__ k_____ d_ d_____ l____ r___ h___ A-ī- i-a k-s-'- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------- Asīṁ ika kasā'ī dī dukāna labha rahē hāṁ.
We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.). ਅ--- ਇੱ--ਦ-ਾਈ-- ਦੀ ਦੁਕਾ- ਲੱਭ--ਹ- ਹ-ਂ। ਅ_ ਇੱ_ ਦ___ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਦ-ਾ-ਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asī---ka-d---'-'ā---- duk-na-la--a -a-- h--. A___ i__ d________ d_ d_____ l____ r___ h___ A-ī- i-a d-v-'-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- -------------------------------------------- Asīṁ ika davā'ī'āṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
We want to buy a football. ਅ-ੀਂ --ਕ-ਫੁਟ------ੀ-ਣ- ਹ-। ਅ_ ਇੱ_ ਫੁ___ ਖ___ ਹੈ_ ਅ-ੀ- ਇ-ਕ ਫ-ਟ-ਾ- ਖ-ੀ-ਣ- ਹ-। -------------------------- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਟਬਾਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। 0
A-ī- ik--p-uṭa--la k--rī-a-- -ai. A___ i__ p________ k________ h___ A-ī- i-a p-u-a-ā-a k-a-ī-a-ī h-i- --------------------------------- Asīṁ ika phuṭabāla kharīdaṇī hai.
We want to buy salami. ਅਸ-- -ਲਾ-ੀ--ਰ-ਦਣੀ-ਹ-। ਅ_ ਸ__ ਖ___ ਹੈ_ ਅ-ੀ- ਸ-ਾ-ੀ ਖ-ੀ-ਣ- ਹ-। --------------------- ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। 0
Asī- -a-ā-ī ---r-daṇī-ha-. A___ s_____ k________ h___ A-ī- s-l-m- k-a-ī-a-ī h-i- -------------------------- Asīṁ salāmī kharīdaṇī hai.
We want to buy medicine. ਅਸ----ਵ--ਆ---ਰੀਦ--ਆ- --। ਅ_ ਦ___ ਖ____ ਹ__ ਅ-ੀ- ਦ-ਾ-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ-ਆ- ਹ-। ------------------------ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। 0
A--- d----ī-ā- kh--īd-ṇī'āṁ -an-. A___ d________ k___________ h____ A-ī- d-v-'-'-ṁ k-a-ī-a-ī-ā- h-n-. --------------------------------- Asīṁ davā'ī'āṁ kharīdaṇī'āṁ hana.
We’re looking for a sports shop to buy a football. ਅ--ਂ -ੁ---- -ਰ------ -ੱਕ -ੇਡਾ- -- -ੁ--ਨ-ਲ-ਭ ਰ-ੇ--ਾਂ। ਅ_ ਫੁ___ ਖ___ ਲ_ ਇੱ_ ਖੇ_ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਫ-ਟ-ਾ- ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਇ-ਕ ਖ-ਡ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਫੁਟਬਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asīṁ -hu---āl--kh-r-d------'----a khēḍ-ṁ--ī du--n- -ab----a---hā-. A___ p________ k________ l___ i__ k_____ d_ d_____ l____ r___ h___ A-ī- p-u-a-ā-a k-a-ī-a-a l-'- i-a k-ē-ā- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------------------------ Asīṁ phuṭabāla kharīdaṇa la'ī ika khēḍāṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
We’re looking for a butcher shop to buy salami. ਅ-ੀ---ਲਾ-ੀ ਖ-----ਲ--ਕਸ-ਈ-ਦੀ--ੁ--ਨ -ੱ- ਰਹੇ--ਾਂ। ਅ_ ਸ__ ਖ___ ਲ_ ਕ__ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਸ-ਾ-ੀ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਾ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Asī-------ī k--r--aṇa l--- k-sā---dī duk-n--l--ha rahē --ṁ. A___ s_____ k________ l___ k_____ d_ d_____ l____ r___ h___ A-ī- s-l-m- k-a-ī-a-a l-'- k-s-'- d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------- Asīṁ salāmī kharīdaṇa la'ī kasā'ī dī dukāna labha rahē hāṁ.
We’re looking for a drugstore to buy medicine. ਅਸ-- --ਾ-ਆ- -ਰੀ----ਈ-ਦਵ--ਆ--ਦ------- -ੱ- ਰ-ੇ--ਾ-। ਅ_ ਦ___ ਖ___ ਲ_ ਦ___ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਅ-ੀ- ਦ-ਾ-ਆ- ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਦ-ਾ-ਆ- ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------- ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
A-īṁ--a---ī--- -h-rī---- -a-ī---v-'ī'ā--dī d---na --b-a r-h---āṁ. A___ d________ k________ l___ d________ d_ d_____ l____ r___ h___ A-ī- d-v-'-'-ṁ k-a-ī-a-a l-'- d-v-'-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------- Asīṁ davā'ī'āṁ kharīdaṇa la'ī davā'ī'āṁ dī dukāna labha rahē hāṁ.
I’m looking for a jeweller / jeweler (am.). ਮ-- -ੱ---ਹਿ---ਂ--ੀ ਦ---ਨ -----ਹੇ - -ਹੀ---ਹਾ-। ਮੈਂ ਇੱ_ ਗ___ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰ_ / ਰ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਗ-ਿ-ਿ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- --------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ --- -a-iṇ-'ā--d- -ukān---abh--r--ē/-rah-'---h--. M___ i__ g________ d_ d_____ l____ r____ r______ h___ M-i- i-a g-h-ṇ-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------------------------------- Maiṁ ika gahiṇi'āṁ dī dukāna labha rahē/ rahī'āṁ hāṁ.
I’m looking for a photo equipment store. ਮ-- -ੱ-----ਰੇ -ੀ ------ਲ-ਭ-ਰ--ਾ-/-ਰ-----ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕੈ__ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ-ika-ka-m-rē d--d-kā-a--a--a r---/ r--ī --ṁ. M___ i__ k______ d_ d_____ l____ r____ r___ h___ M-i- i-a k-i-a-ē d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------ Maiṁ ika kaimarē dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
I’m looking for a confectionery. ਮ-ਂ--ੱਕ---ਕ ਦੀ ਦ---ਨ ਲ-ਭ -ਿ---- ਰ-----ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕੇ_ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ-ik---ēk--dī---k-n-----h- r-hā- r--ī --ṁ. M___ i__ k___ d_ d_____ l____ r____ r___ h___ M-i- i-a k-k- d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika kēka dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
I actually plan to buy a ring. ਮ-ਂ--ੱ---ੰਗੂਠ- --ੀ-ਣ ਬਾ----ੋਚ-ਰ--- --ਂ /ਰ-- -ਾਂ ਮੈਂ ਇੱ_ ਅੰ__ ਖ___ ਬਾ_ ਸੋ_ ਰਿ_ ਹਾਂ /__ ਹਾਂ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਖ-ੀ-ਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-ਂ /-ਹ- ਹ-ਂ ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ /ਰਹੀ ਹਾਂ 0
Mai---ka-a-ūṭh- k-a--da-- -ā rih-/ r--ī---ṁ. M___ i__ a_____ k________ j_ r____ r___ h___ M-i- i-a a-ū-h- k-a-ī-a-a j- r-h-/ r-h- h-ṁ- -------------------------------------------- Maiṁ ika agūṭhī kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ.
I actually plan to buy a roll of film. ਮੈ---ੱ----ਲਮ ---ਦਣ ਬ--ੇ-ਸੋਚ --ਹਾ -ਾਂ-/-ਹ----ਂ ਮੈਂ ਇੱ_ ਫਿ__ ਖ___ ਬਾ_ ਸੋ_ ਰਿ_ ਹਾਂ /__ ਹਾਂ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਫ-ਲ- ਖ-ੀ-ਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-ਂ /-ਹ- ਹ-ਂ --------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ /ਰਹੀ ਹਾਂ 0
M-iṁ-i---p-i-a-a kha-ī--ṇa j--r--ā- -a-ī--ā-. M___ i__ p______ k________ j_ r____ r___ h___ M-i- i-a p-i-a-a k-a-ī-a-a j- r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ ika philama kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ.
I actually plan to buy a cake. ਮ-ਂ ਇੱ--ਕ-ਕ-ਖ-ੀਦਣ-ਬਾ-ੇ -ੋ- ---ਾ -ਾਂ /ਰ-- -ਾਂ ਮੈਂ ਇੱ_ ਕੇ_ ਖ___ ਬਾ_ ਸੋ_ ਰਿ_ ਹਾਂ /__ ਹਾਂ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਬ-ਰ- ਸ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ-ਂ /-ਹ- ਹ-ਂ -------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ /ਰਹੀ ਹਾਂ 0
Ma-- --a kē------r-daṇ- jā-rih-/ --hī hā-. M___ i__ k___ k________ j_ r____ r___ h___ M-i- i-a k-k- k-a-ī-a-a j- r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------ Maiṁ ika kēka kharīdaṇa jā rihā/ rahī hāṁ.
I’m looking for a jeweler to buy a ring. ਮੈ--ਇ-- ----ਠ- -ਰੀਦਣ ਲਈ---ਿਣ-ਆ--ਦ- ਦੁਕਾ- -ੱ- --ਹਾ /-ਰਹ- -ਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਅੰ__ ਖ___ ਲ_ ਗ___ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਠ- ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਗ-ਿ-ਿ-ਂ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ i-a-a--ṭhī-k---īd----l-'ī---hi-i'ā- ---d--ā-- ----- -i--/-r-hī --ṁ. M___ i__ a_____ k________ l___ g________ d_ d_____ l____ r____ r___ h___ M-i- i-a a-ū-h- k-a-ī-a-a l-'- g-h-ṇ-'-ṁ d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------------------------------ Maiṁ ika agūṭhī kharīdaṇa la'ī gahiṇi'āṁ dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
I’m looking for a photo shop to buy a roll of film. ਮ---ਇ-ਕ-ਕ-ਮ---ਦ- ਰੋ----ੀਦਣ ਲਈ--ੈਮ-- ਦ----ਕ----ੱ---ਿ-- --ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱ_ ਕੈ__ ਦਾ ਰੋ_ ਖ___ ਲ_ ਕੈ__ ਦੀ ਦੁ__ ਲੱ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਰ-ਲ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਦ-ਕ-ਨ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ --------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ 0
M-i- -----a-m--- d---ō---k-ar--a-a-la-- -ai-ar--d- ----na-l--ha-r--ā/----- h-ṁ. M___ i__ k______ d_ r___ k________ l___ k______ d_ d_____ l____ r____ r___ h___ M-i- i-a k-i-a-ē d- r-l- k-a-ī-a-a l-'- k-i-a-ē d- d-k-n- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ------------------------------------------------------------------------------- Maiṁ ika kaimarē dā rōla kharīdaṇa la'ī kaimarē dī dukāna labha rihā/ rahī hāṁ.
I’m looking for a confectionery to buy a cake. ਮੈ- -ੱ----- -ਰ-ਦ---ਈ ਬੇ--- ਲ----ਿ-- ---ਹ- ---। ਮੈਂ ਇੱ_ ਕੇ_ ਖ___ ਲ_ ਬੇ__ ਲੱ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਕ-ਕ ਖ-ੀ-ਣ ਲ- ਬ-ਕ-ੀ ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ -ka -ēka kh--īd-ṇ- la'ī--ē-arī--abh- rih---ra-ī -ā-. M___ i__ k___ k________ l___ b_____ l____ r____ r___ h___ M-i- i-a k-k- k-a-ī-a-a l-'- b-k-r- l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------------------- Maiṁ ika kēka kharīdaṇa la'ī bēkarī labha rihā/ rahī hāṁ.

Changing language = Changing personality

Our language belongs to us. It's an important part of our personality. But many people speak multiple languages. Does that mean they have multiple personalities? Researchers believe: yes! When we change languages, we also change our personality. That is to say, we behave differently. American scientists have come to this conclusion. They studied the behavior of bi-lingual women. These women grew up with English and Spanish. They were equally familiar with both languages and cultures. Despite this, their behavior was dependent on the language. When they spoke Spanish the women were more confident. They were also comfortable when people around them were speaking Spanish. Then, when they spoke English, their behavior changed. They were less confident and often unsure of themselves. The researchers noticed that the women also appeared more solitary. So the language we speak influences our behavior. Researchers don't yet know why this is so. Perhaps we are guided by cultural norms. When speaking, we think about the culture from which the language comes. This is done automatically. Therefore, we try to adapt to the culture. We behave in a way that is customary for that culture. Chinese speakers were very reserved in experiments. Then when they spoke English, they were more open. Perhaps we change our behavior in order to integrate better. We want to be like those, with whom we're speaking…
Did you know?
Belarusian is counted among the East Slavic languages. It is the native language of about 8 million people. These people all live in Belarus. There are also people in Poland that speak Belarusian though. It is closely related to Russian and Ukrainian. That means that these languages are very similar to each other. They all arose from the common ancestral language Rus. Nevertheless there are a few important differences. For example, Belarusian orthography is strictly phonetic. That means the pronunciation of the words determines how they are written. This feature differentiates Belarusian from both its relatives. There are also many words in Belarusian that come from Polish. That is not the case in Russian. Belarusian grammar is very similar to the grammar of other Slavic languages. Whoever likes this language family should definitely learn Belarusian!