Phrasebook

en Conjunctions 1   »   pa ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1

94 [ninety-four]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

94 [ਚੁਰਾਨਵੇਂ]

94 [Curānavēṁ]

ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1

[samucabōdhaka 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Wait until the rain stops. ਠਹ---, -ਦ-- --ਕ --ਰਿਸ਼ ਨਹ-ਂ--ੁ---। ਠਹ-ਰ-, ਜਦ-- ਤ-ਕ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਨਹ-- ਰ-ਕਦ-। ਠ-ਿ-ੋ- ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਨ-ੀ- ਰ-ਕ-ੀ- --------------------------------- ਠਹਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। 0
ṭ--hirō, -ad---t-k- b-ri-a ---īṁ ---a--. ṭhahirō, jadōṁ taka bāriśa nahīṁ rukadī. ṭ-a-i-ō- j-d-ṁ t-k- b-r-ś- n-h-ṁ r-k-d-. ---------------------------------------- ṭhahirō, jadōṁ taka bāriśa nahīṁ rukadī.
Wait until I’m finished. ਠ-ਿਰ- ਜ------ਕ------ਪ-ਰ- ਨ--ਂ--ੁ--ਾ। ਠਹ-ਰ- ਜਦ-- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਪ-ਰ- ਨਹ-- ਹ--ਦ-। ਠ-ਿ-ੋ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਪ-ਰ- ਨ-ੀ- ਹ-ੰ-ਾ- ------------------------------------ ਠਹਿਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 0
Ṭh-hi---j-dōṁ-t--a--ē---pūr----hīṁ-hu--. Ṭhahirō jadōṁ taka mērā pūrā nahīṁ hudā. Ṭ-a-i-ō j-d-ṁ t-k- m-r- p-r- n-h-ṁ h-d-. ---------------------------------------- Ṭhahirō jadōṁ taka mērā pūrā nahīṁ hudā.
Wait until he comes back. ਠ---ੋ,ਜ-ੋਂ --ਕ -ਹ-ਵਾ---ਨ--ਂ----ਦ-। ਠਹ-ਰ-,ਜਦ-- ਤ-ਕ ਉਹ ਵ-ਪਸ ਨਹ-- ਆਉ-ਦ-। ਠ-ਿ-ੋ-ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਉ- ਵ-ਪ- ਨ-ੀ- ਆ-ਂ-ਾ- ---------------------------------- ਠਹਿਰੋ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 0
Ṭ-a-i-ō--adō- t-ka u-a --pasa ---īṁ --und-. Ṭhahirō,jadōṁ taka uha vāpasa nahīṁ ā'undā. Ṭ-a-i-ō-j-d-ṁ t-k- u-a v-p-s- n-h-ṁ ā-u-d-. ------------------------------------------- Ṭhahirō,jadōṁ taka uha vāpasa nahīṁ ā'undā.
I’ll wait until my hair is dry. ਮੈ--ਰ-ਕਾਂਗਾ / -ੁ-ਾਂਗੀ ਜ-ੋਂ--ੱਕ-ਮ-ਰੇ -----ੁ-ਕ-ਨ--- -ਾਂ--। ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ- ਜਦ-- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਵ-ਲ ਸ--ਕ ਨਹ-- ਜ--ਦ-। ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਵ-ਲ ਸ-ੱ- ਨ-ੀ- ਜ-ਂ-ੇ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 0
Mai- ------ā/--u-āṅ-ī---d-ṁ-tak- ---ē v-----uk----h-ṁ jā--ē. Maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī jadōṁ taka mērē vāla suka nahīṁ jāndē. M-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī j-d-ṁ t-k- m-r- v-l- s-k- n-h-ṁ j-n-ē- ------------------------------------------------------------ Maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī jadōṁ taka mērē vāla suka nahīṁ jāndē.
I’ll wait until the film is over. ਜ-ੋਂ-ਤੱਕ ਫ------- -ਹ-- ਹ---ਾ-----ੈ--ਰ---ਂਗਾ - ਰੁ-ਾ-ਗ-। ਜਦ-- ਤ-ਕ ਫ-ਲਮ ਖਤਮ ਨਹ-- ਹ- ਜ--ਦ- ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ-। ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਫ-ਲ- ਖ-ਮ ਨ-ੀ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ। 0
Jad-ṁ t-k- ph-l--- k-a---a na--ṁ -ō---nd--ma-ṁ -uk---ā/ -u--ṅgī. Jadōṁ taka philama khatama nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī. J-d-ṁ t-k- p-i-a-a k-a-a-a n-h-ṁ h- j-n-ī m-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------------------- Jadōṁ taka philama khatama nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī.
I’ll wait until the traffic light is green. ਜ-ੋਂ -ੱ- -ਰ- ਬੱ-ੀ ਨ--ਂ-ਹੋ--ਾਂਦ---ੈਂ-ਰ----ਗ- / ਰ-ਕਾਂ--। ਜਦ-- ਤ-ਕ ਹਰ- ਬ-ਤ- ਨਹ-- ਹ- ਜ--ਦ- ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ-। ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਹ-ੀ ਬ-ਤ- ਨ-ੀ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ। 0
Jadōṁ t-ka --r- --t-----īṁ -ō--ā--ī ma-ṁ r--āṅg-- r-kā---. Jadōṁ taka harī batī nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī. J-d-ṁ t-k- h-r- b-t- n-h-ṁ h- j-n-ī m-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------------- Jadōṁ taka harī batī nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī.
When do you go on holiday? ਤੁਸੀ- -ੁਟੀਆਂ --ੱਚ ਕਿੱ-------ਹ--ਹੋ? ਤ-ਸ-- ਛ-ਟ-ਆ- ਵ--ਚ ਕ--ਥ- ਜ- ਰਹ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਛ-ਟ-ਆ- ਵ-ੱ- ਕ-ੱ-ੇ ਜ- ਰ-ੇ ਹ-? ---------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 0
Tusīṁ-------ā- -i-a--i--- jā-r-h--hō? Tusīṁ chuṭī'āṁ vica kithē jā rahē hō? T-s-ṁ c-u-ī-ā- v-c- k-t-ē j- r-h- h-? ------------------------------------- Tusīṁ chuṭī'āṁ vica kithē jā rahē hō?
Before the summer holidays? ਗਰ-ੀ ਦੀ---ਛੁ-----ਤ-ਂ -ਹ----? ਗਰਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਤ-- ਪਹ-ਲ--? ਗ-ਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ-? ---------------------------- ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? 0
G----ī--ī'-ṁ ----ī'-ṁ--ōṁ -a--lāṁ? Garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ? G-r-m- d-'-ṁ c-u-ī-ā- t-ṁ p-h-l-ṁ- ---------------------------------- Garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ?
Yes, before the summer holidays begin. ਹਾ-,-ਗ-ਮੀ -ੀ-- -----ਂ -ੁਰੂ---ਣ ਤੋ---ਹ-ਲ--। ਹ--, ਗਰਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ--। ਹ-ਂ- ਗ-ਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ-। ------------------------------------------ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 0
H-ṁ- --ram--dī'-- chuṭ-'āṁ -u-- h-ṇa -ōṁ --h-lā-. Hāṁ, garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ. H-ṁ- g-r-m- d-'-ṁ c-u-ī-ā- ś-r- h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ- ------------------------------------------------- Hāṁ, garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ.
Repair the roof before the winter begins. ਸ--ੀ-ਸ਼ੁ-- ਹ-ਣ -ੋਂ------- ਛ---ਠੀ-----। ਸਰਦ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਛ-ਤ ਠ-ਕ ਕਰ-। ਸ-ਦ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਛ-ਤ ਠ-ਕ ਕ-ੋ- ------------------------------------- ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। 0
Sa-a---ś-rū -ōṇ--tōṁ p----ā---ha-a ----a k-r-. Saradī śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ chata ṭhīka karō. S-r-d- ś-r- h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ c-a-a ṭ-ī-a k-r-. ---------------------------------------------- Saradī śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ chata ṭhīka karō.
Wash your hands before you sit at the table. ਮੇਜ਼ ----ੈਠ- -ੋ--ਪ--ਲ-ਂ ਆਪਣ- -ੱਥ -ੋ--ਵ-। ਮ-ਜ਼ ਤ- ਬ-ਠਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਆਪਣ- ਹ-ਥ ਧ- ਲਵ-। ਮ-ਜ਼ ਤ- ਬ-ਠ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਆ-ਣ- ਹ-ਥ ਧ- ਲ-ੋ- --------------------------------------- ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ। 0
Mē---t- b---h-ṇa-tō---a---āṁ āpaṇē---t-a d-- la-ō. Mēza tē baiṭhaṇa tōṁ pahilāṁ āpaṇē hatha dhō lavō. M-z- t- b-i-h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ ā-a-ē h-t-a d-ō l-v-. -------------------------------------------------- Mēza tē baiṭhaṇa tōṁ pahilāṁ āpaṇē hatha dhō lavō.
Close the window before you go out. ਤ---ਂ-ਬ-ਹਰ ਜ-ਣ ਤੋਂ ਪਹ-ਲ-- ਖਿ----ਬ-ਦ -ਰੋ। ਤ-ਸ-- ਬ-ਹਰ ਜ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਖ-ੜਕ- ਬ-ਦ ਕਰ-। ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਹ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਖ-ੜ-ੀ ਬ-ਦ ਕ-ੋ- ---------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। 0
Tusī- bā--ra j--- -ōṁ pahil-- k-iṛ-k--bada karō. Tusīṁ bāhara jāṇa tōṁ pahilāṁ khiṛakī bada karō. T-s-ṁ b-h-r- j-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ k-i-a-ī b-d- k-r-. ------------------------------------------------ Tusīṁ bāhara jāṇa tōṁ pahilāṁ khiṛakī bada karō.
When will you come home? ਤੁ--- -ਾਪ- -- ਕ--ਂ --- ---- ਹ-? ਤ-ਸ-- ਵ-ਪਸ ਘਰ ਕਦ-- ਆਉਣ ਵ-ਲ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਵ-ਪ- ਘ- ਕ-ੋ- ਆ-ਣ ਵ-ਲ- ਹ-? ------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? 0
T---- --p-sa---ara-k-d---ā-u----ā-- -ō? Tusīṁ vāpasa ghara kadōṁ ā'uṇa vālē hō? T-s-ṁ v-p-s- g-a-a k-d-ṁ ā-u-a v-l- h-? --------------------------------------- Tusīṁ vāpasa ghara kadōṁ ā'uṇa vālē hō?
After class? ਕਲਾ----- ਬਾ--? ਕਲ-ਸ ਤ-- ਬ-ਅਦ? ਕ-ਾ- ਤ-ਂ ਬ-ਅ-? -------------- ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 0
Kal--a -ōṁ-bā'---? Kalāsa tōṁ bā'ada? K-l-s- t-ṁ b-'-d-? ------------------ Kalāsa tōṁ bā'ada?
Yes, after the class is over. ਹਾ-,--ਾ--ਖ-ਮ ----ਤ-ਂ ਬਾ-ਦ। ਹ--,ਕਲ-ਸ ਖਤਮ ਹ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ। ਹ-ਂ-ਕ-ਾ- ਖ-ਮ ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ-। -------------------------- ਹਾਂ,ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 0
Hā-,ka-ā---khatama-hō-- tō- bā'a-a. Hāṁ,kalāsa khatama hōṇa tōṁ bā'ada. H-ṁ-k-l-s- k-a-a-a h-ṇ- t-ṁ b-'-d-. ----------------------------------- Hāṁ,kalāsa khatama hōṇa tōṁ bā'ada.
After he had an accident, he could not work anymore. ਉ--ੇ-ਨਾਲ-----ਾ ਵਾਪ-ਨ--ੋਂ ਬ--- -- --ਮ --ੀਂ ---ਸਕ--। ਉਸਦ- ਨ-ਲ ਹ-ਦਸ- ਵ-ਪਰਨ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਕ-ਮ ਨਹ-- ਕਰ ਸਕ-ਆ। ਉ-ਦ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ-ਨ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਕ-ਮ ਨ-ੀ- ਕ- ਸ-ਿ-। -------------------------------------------------- ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 0
U---- n-la hād-s--vāparana---ṁ--ā'a-a --a-kama n---ṁ ---a-s---'-. Usadē nāla hādasā vāparana tōṁ bā'ada uha kama nahīṁ kara saki'ā. U-a-ē n-l- h-d-s- v-p-r-n- t-ṁ b-'-d- u-a k-m- n-h-ṁ k-r- s-k-'-. ----------------------------------------------------------------- Usadē nāla hādasā vāparana tōṁ bā'ada uha kama nahīṁ kara saki'ā.
After he had lost his job, he went to America. ਉਸ-ੀ ਨੌਕ-- --ੱ---ਾਣ ਤ-ਂ -ਾ-ਦ ---ਅਮਰ--- -ਲ----ਆ। ਉਸਦ- ਨ-ਕਰ- ਛ--ਟ ਜ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਅਮਰ-ਕ- ਚਲ- ਗ-ਆ। ਉ-ਦ- ਨ-ਕ-ੀ ਛ-ੱ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਅ-ਰ-ਕ- ਚ-ਾ ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 0
U------au-----c-uṭa--āṇa---- -ā-a----h----a--k--calā gi'-. Usadī naukarī chuṭa jāṇa tōṁ bā'ada uha amarīkā calā gi'ā. U-a-ī n-u-a-ī c-u-a j-ṇ- t-ṁ b-'-d- u-a a-a-ī-ā c-l- g-'-. ---------------------------------------------------------- Usadī naukarī chuṭa jāṇa tōṁ bā'ada uha amarīkā calā gi'ā.
After he went to America, he became rich. ਅ--ੀਕਾ-ਜਾਣ -ੋ--ਬ--ਦ ਉਹ ਅ----ਹ---ਿ-। ਅਮਰ-ਕ- ਜ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਅਮ-ਰ ਹ- ਗ-ਆ। ਅ-ਰ-ਕ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਅ-ੀ- ਹ- ਗ-ਆ- ----------------------------------- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। 0
Ama---ā----a---- bā'ad--uha --īr--h-----ā. Amarīkā jāṇa tōṁ bā'ada uha amīra hō gi'ā. A-a-ī-ā j-ṇ- t-ṁ b-'-d- u-a a-ī-a h- g-'-. ------------------------------------------ Amarīkā jāṇa tōṁ bā'ada uha amīra hō gi'ā.

How to learn two languages at once

Foreign languages are becoming increasingly important today. Many people are learning a foreign language. There are, however, many interesting languages in the world. Therefore, many people learn multiple languages at the same time. It's typically not a problem if children grow up bilingual. Their brain learns both languages automatically. When they are older they know what belongs to which language. Bilingual individuals know the typical features of both languages. It's different with adults. They cannot learn two languages simultaneously as easily. Those who learn two languages at once should follow some rules. First, it's important to compare both languages to each other. Languages that belong to the same language family are often very similar. That can lead to mixing them up. Therefore, it makes sense to closely analyze both languages. For example, you can make a list. There you can record the similarities and differences. This way the brain is forced to work with both languages intensively. It can better remember what the particularities of the two languages are. One should also choose separate colors and folders for each language. That helps clearly separate the languages from each other. If a person is learning dissimilar languages, it's different. There is no danger of mixing up two very different languages. In this case, there is danger in comparing the languages with one another! It would be better to compare the languages with one's native language. When the brain recognizes the contrast, it will learn more effectively. It is also important that both languages are learned with equal intensity. However, theoretically it doesn't matter to the brain how many languages it learns…