Phrasebook

en Fruits and food   »   pa ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

15 [fifteen]

Fruits and food

Fruits and food

15 [ਪੰਦਰਾਂ]

15 [padarāṁ]

ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

[phala tē bhōjana]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
I have a strawberry. ਮ----ਕ-ਲ-ਇ-ਕ-ਸ-----ੀ-ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸਟਰ-ਬਰ- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਰ-ਬ-ੀ ਹ-। ------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਾਬਰੀ ਹੈ। 0
mē-ē -ōl----- s-ṭa--ba---hai. mērē kōla ika saṭarābarī hai. m-r- k-l- i-a s-ṭ-r-b-r- h-i- ----------------------------- mērē kōla ika saṭarābarī hai.
I have a kiwi and a melon. ਮ-ਰੇ---- --ਕ-ਕ--ੀ ਅਤ---ੱਕ ਖ-ਬੂਜ- ਹੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਵ- ਅਤ- ਇ-ਕ ਖਰਬ-ਜ- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਵ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਖ-ਬ-ਜ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ। 0
M-rē -ō---ik- -----atē-ika--h-r-b-jā -ai. Mērē kōla ika kivī atē ika kharabūjā hai. M-r- k-l- i-a k-v- a-ē i-a k-a-a-ū-ā h-i- ----------------------------------------- Mērē kōla ika kivī atē ika kharabūjā hai.
I have an orange and a grapefruit. ਮੇਰੇ -ੋ--ਇ-ਕ ----ਾ-ਅਤੇ -ੱਕ--ੰਗ-- ਹੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਤਰ- ਅਤ- ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਰ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਤ-ਾ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਰ ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। 0
Mē-ē k-l--i-- -at--ā-at---ka----r--h-i. Mērē kōla ika satarā atē ika agūra hai. M-r- k-l- i-a s-t-r- a-ē i-a a-ū-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika satarā atē ika agūra hai.
I have an apple and a mango. ਮੇ-- ਕੋ---ੱਕ -ੇਬ ਅਤ- -ੱ--ਅ-ਬ--ੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਅਤ- ਇ-ਕ ਅ-ਬ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਬ ਹ-। -------------------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ। 0
M-----ōl- -k-----a --- ik- a-- ---. Mērē kōla ika sēba atē ika aba hai. M-r- k-l- i-a s-b- a-ē i-a a-a h-i- ----------------------------------- Mērē kōla ika sēba atē ika aba hai.
I have a banana and a pineapple. ਮ-ਰ- -ੋਲ ਇੱਕ -ੇ-ਾ-ਅ-- ਇੱਕ--ਨ------ੈ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਲ- ਅਤ- ਇ-ਕ ਅਨ-ਨ-ਸ ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਲ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਾ-ਾ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ। 0
Mērē k--a ----kēlā-------a-----ā-a -ai. Mērē kōla ika kēlā atē ika anānāsa hai. M-r- k-l- i-a k-l- a-ē i-a a-ā-ā-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika kēlā atē ika anānāsa hai.
I am making a fruit salad. ਮੈ---ੱਕ -ਲਾਂ-ਦਾ ਸਲਾ- --- -ਿਹਾ / -------। ਮ-- ਇ-ਕ ਫਲ-- ਦ- ਸਲ-ਦ ਬਣ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਫ-ਾ- ਦ- ਸ-ਾ- ਬ-ਾ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ-----p-a-āṁ-dā --l--a----- r-h-/----ī--ā-. Maiṁ ika phalāṁ dā salāda baṇā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a p-a-ā- d- s-l-d- b-ṇ- r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ ika phalāṁ dā salāda baṇā rihā/ rahī hāṁ.
I am eating toast. ਮ-----ਕ --ਸਟ -ਾ ਰ--ਾ /-ਰ-ੀ ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਟ-ਸਟ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ ika -ōsaṭa-k-ā -i--/ -a-- ---. Maiṁ ika ṭōsaṭa khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a ṭ-s-ṭ- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa khā rihā/ rahī hāṁ.
I am eating toast with butter. ਮੈ--ਇ-ਕ-ਟੋ-ਟ ਮ-ਖਣ ---ਨ-ਲ ------ਾ-- ਰ-ੀ-ਹਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਟ-ਸਟ ਮ-ਖਣ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ-i-- ṭōs-ṭ---a---ṇa d--n--- -h------/ ra---h-ṁ. Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
I am eating toast with butter and jam. ਮੈ- ਇ-ਕ-ਟ--ਟ ---- -ਤ- -ੁਰ--- -ੇ -ਾਲ -- -ਿਹਾ---ਰਹੀ--ਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਟ-ਸਟ ਮ-ਖਣ ਅਤ- ਮ-ਰ-ਬ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਅ-ੇ ਮ-ਰ-ਬ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-ika ṭ--a----a-h-ṇa --ē-murabē -ē-nā-a-kh- -ihā- --hī--ā-. Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa atē murabē dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a a-ē m-r-b- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- -------------------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa atē murabē dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
I am eating a sandwich. ਮੈਂ ਇ-ਕ--ੈ-ਡਵਿੱ- -ਾ ਰ-ਹ-----ਹ- ਹ-ਂ। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ--ਡਵ--ਚ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ i-a---i---v----k---rih---ra---h--. Maiṁ ika saiṇḍavica khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica khā rihā/ rahī hāṁ.
I am eating a sandwich with margarine. ਮ-ਂ-ਇੱਕ ਸ-ਂ-ਵਿ-ਚ --ਰਜਰੀ--ਦ--ਨਾਲ--ਾ-ਰ--- ----- ---। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ--ਡਵ--ਚ ਮ-ਰਜਰ-ਨ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Mai--ik- -ai--a-ic--mār-j-rīn---ē -āl- k-ā r-hā--ra-- h--. Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. ਮ-- ਇੱ- -ੈ-ਡ---- -ਾ-ਜਰ-----ੇ---ਾ-- -ੇ-ਨ-ਲ-ਖਾ-ਰਿ---/ ਰਹੀ--ਾ-। ਮ-- ਇ-ਕ ਸ--ਡਵ--ਚ ਮ-ਰਜਰ-ਨ ਅਤ- ਟਮ-ਟਰ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰਹ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ--k---ai-ḍa-i---mā-aj-r-n---tē--am-ṭ-r- -ē -āla --ā-rihā/-r--- ---. Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna atē ṭamāṭara dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ. M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna atē ṭamāṭara dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
We need bread and rice. ਸ-ਨ-ੰ --ਟੀ-----ਚੌ-ਾਂ ਦੀ -ਰ--- ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਰ-ਟ- ਅਤ- ਚ-ਲ-- ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਰ-ਟ- ਅ-ੇ ਚ-ਲ-ਂ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sānū--ōṭī---ē---ulā---ī----ūra-a-hai. Sānū rōṭī atē caulāṁ dī zarūrata hai. S-n- r-ṭ- a-ē c-u-ā- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------- Sānū rōṭī atē caulāṁ dī zarūrata hai.
We need fish and steaks. ਸਾਨੂੰ--ੱਛ- ਅਤ- ਸਟੇ--------ੂ-----। ਸ-ਨ-- ਮ-ਛ- ਅਤ- ਸਟ-ਕਸ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਛ- ਅ-ੇ ਸ-ੇ-ਸ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sānū ---hī a---saṭ-------- --r----a ha-. Sānū machī atē saṭēkasa dī zarūrata hai. S-n- m-c-ī a-ē s-ṭ-k-s- d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū machī atē saṭēkasa dī zarūrata hai.
We need pizza and spaghetti. ਸਾਨ-ੰ-ਪੀਜ਼ਾ-ਅ-----ਾਘੇਟੀ ਦੀ---ੂ-----। ਸ-ਨ-- ਪ-ਜ਼- ਅਤ- ਸਪ-ਘ-ਟ- ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਪ-ਜ਼- ਅ-ੇ ਸ-ਾ-ੇ-ੀ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ----------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਾਘੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sān---ī---a---s---gh-------za--ra-- -ai. Sānū pīzā atē sapāghēṭī dī zarūrata hai. S-n- p-z- a-ē s-p-g-ē-ī d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū pīzā atē sapāghēṭī dī zarūrata hai.
What else do we need? ਸ---ੰ---- ਕਿ----ਜ਼ ਦ--ਜ਼-ੂਰ- --। ਸ-ਨ-- ਹ-ਰ ਕ-ਸ ਚ-ਜ਼ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਹ-ਰ ਕ-ਸ ਚ-ਜ਼ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sānū------k-sa cīz--d---a--r-ta--ai. Sānū hōra kisa cīza dī zarūrata hai. S-n- h-r- k-s- c-z- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------ Sānū hōra kisa cīza dī zarūrata hai.
We need carrots and tomatoes for the soup. ਸ-ਨ-ੰ-ਸੂ- ਵਸ-ੇ-ਗਾ-ਰ ਅ-ੇ ----- ਦ- -ਰ-ਰਤ ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਸ-ਪ ਵਸਤ- ਗ-ਜਰ ਅਤ- ਟਮ-ਟਰ ਦ- ਜ਼ਰ-ਰਤ ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਸ-ਪ ਵ-ਤ- ਗ-ਜ- ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਸੂਪ ਵਸਤੇ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sānū sū-a-va-a-- -ā-ar--atē--a-āṭara--- za-ū--t---ai. Sānū sūpa vasatē gājara atē ṭamāṭara dī zarūrata hai. S-n- s-p- v-s-t- g-j-r- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- z-r-r-t- h-i- ----------------------------------------------------- Sānū sūpa vasatē gājara atē ṭamāṭara dī zarūrata hai.
Where is the supermarket? ਸ--ਰ –--ਾ-ਕੀ- ਕਿੱਥ- ਹ-? ਸ-ਪਰ – ਮ-ਰਕ-ਟ ਕ--ਥ- ਹ-? ਸ-ਪ- – ਮ-ਰ-ੀ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ----------------------- ਸੁਪਰ – ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
S--ara-–--ā--k-ṭa--it-- ha-? Supara – mārakīṭa kithē hai? S-p-r- – m-r-k-ṭ- k-t-ē h-i- ---------------------------- Supara – mārakīṭa kithē hai?

Media and language

Our language is also influenced by media. New media play an especially large role here. A whole language has emerged from text messages, email and chatting. This media language is of course different in every country. Certain characteristics, however, are found in all media languages. Above all, speed is important for us users. Although we write, we want to generate a live communication. Meaning, we want to exchange information as quickly as possible. So we simulate a real conversation. In this way, our language has developed a verbal character. Words or sentences are often shortened. Grammar and punctuation rules are generally ignored. Our spelling is looser, and prepositions are often missing completely. Feelings are only seldom expressed in media language. Here we prefer to use so-called emoticons. These are symbols that are meant to indicate what we're feeling at the moment. There are also distinct codes for texting and a slang for chat communication. Media language is therefore a very reduced language. But it is used by all (users) in a similar way. Studies show that education or intellect don't make a difference. Young people especially like using media language. That's why critics believe that our language is in danger. Science sees the phenomenon less pessimistically. Because children can differentiate when and how they should write. Experts believe that the new media language even has advantages. Because it can promote children's language skills and creativity. And: More is being written today – not letters, but emails! We're happy about this!
Did you know?
Georgian is spoken by approximately 4 million people. Georgian is counted among the southern Caucasian languages. It is written in its own semiotic system, the Georgian alphabet. This writing system has 33 letters. They have the same sequence as the Greek alphabet. However, the Georgian writing system is most likely derived from that of the Aramaic language. In Georgian it is typical to have many consonants follow each other. Many Georgian words are therefore difficult for foreigners to pronounce. The grammar is also not very easy. It contains many elements that do not exist in any other language. Georgian vocabulary reveals a lot about the history of the Caucasus. It contains many words that were adopted from other languages. Among them are Greek, Persian, Arabic, Russian and Turkish. But the special thing about Georgian is its long tradition. Georgian is among the oldest living languages of the civilized world!