Phrasebook

en Small Talk 2   »   th การสนทนา 2

21 [twenty-one]

Small Talk 2

Small Talk 2

21 [ยี่สิบเอ็ด]

yêe-sìp-èt

การสนทนา 2

[gan-sǒn-tá-na]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Where do you come from? คุณ---า---น-คร-- ----? ค-ณมาจากไหน คร-บ / คะ? ค-ณ-า-า-ไ-น ค-ั- / ค-? ---------------------- คุณมาจากไหน ครับ / คะ? 0
k-------j----n--i--ra-----́ koon-ma-ja-k-na-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-ma-jàk-nǎi-kráp-ká
From Basel. ม--า-บา-ซ- -ร-บ /-ค่ะ มาจากบาเซล คร-บ / ค-ะ ม-จ-ก-า-ซ- ค-ั- / ค-ะ --------------------- มาจากบาเซล ครับ / ค่ะ 0
ma-j----ba-sayn--rá----̂ ma-ja-k-ba-sayn-kra-p-ka- m---a-k-b---a-n-k-a-p-k-̂ ------------------------- ma-jàk-ba-sayn-kráp-kâ
Basel is in Switzerland. บ---ล-ยู-ใ---ะ---สว-ส-ซอแ-นด์ บาเซลอย--ในประเทศสว-สเซอแลนด- บ-เ-ล-ย-่-น-ร-เ-ศ-ว-ส-ซ-แ-น-์ ----------------------------- บาเซลอยู่ในประเทศสวิสเซอแลนด์ 0
b--s---l-r--yo-o-na----r-̀---́---̂y--w----s--̶--æn ba-sa--lur--yo-o-nai-bhra--ta--sa-yt-wi-t-sur--læn b---a---u-̶-y-̂---a---h-a---a---a-y---i-t-s-r---æ- -------------------------------------------------- ba-sá-lur̶-yôo-nai-bhrà-tá-sâyt-wít-sur̶-læn
May I introduce Mr. Miller? ผม----ิฉ-น -อ---นำให้---รู้--กก---ค--มี--ลอ-----้ไ----ร---- --? ผม / ด-ฉ-น ขอแนะน-ให-ค-ณร--จ-กก-บ ค-ณม-ลเลอร- ได-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ข-แ-ะ-ำ-ห-ค-ณ-ู-จ-ก-ั- ค-ณ-ี-เ-อ-์ ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ คุณมีลเลอร์ ได้ไหม ครับ / คะ? 0
po--------h--n--a---n-------ha-----on-ro----a-----̀--koon--een-l-r---a----ǎi---áp---́ po-m-di--cha-n-ka-w-næ--nam-ha-i-koon-ro-o-ja-k-ga-p-koon-meen-lur--da-i-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-n-́-n-m-h-̂---o-n-r-́---a-k-g-̀---o-n-m-e---u-̶-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-nǽ-nam-hâi-koon-róo-jàk-gàp-koon-meen-lur̶-dâi-mǎi-kráp-ká
He is a foreigner. เขา-ป็น-น-่--ชาติ เขาเป-นคนต-างชาต- เ-า-ป-น-น-่-ง-า-ิ ----------------- เขาเป็นคนต่างชาติ 0
k--o--hen-k---dha-n--cha--h-̀ ka-o-bhen-kon-dha-ng-cha-dhi- k-̌---h-n-k-n-d-a-n---h---h-̀ ----------------------------- kǎo-bhen-kon-dhàng-cha-dhì
He speaks several languages. เ--พ-------าย-า-า เขาพ-ดได-หลายภาษา เ-า-ู-ไ-้-ล-ย-า-า ----------------- เขาพูดได้หลายภาษา 0
k--o----ot-da------------ǎ ka-o-po-ot-da-i-la-i-pa-sa- k-̌---o-o---a-i-l-̌---a-s-̌ --------------------------- kǎo-pôot-dâi-lǎi-pa-sǎ
Are you here for the first time? ค-ณ-า-ี่น----ั---รก-ช่-หม--รับ-/ ค-? ค-ณมาท--น--คร--งแรกใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-ร-้-แ-ก-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k--n-ma--ê---e--k--a-ng--æ̂---ha--------k--́p-ká koon-ma-te-e-ne-ek-ra-ng-ræ-k-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e---a-n---æ-k-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- koon-ma-têe-nêek-ráng-ræ̂k-châi-mǎi-kráp-ká
No, I was here once last year. ไม่ใ----ม - -ิฉัน-เค-ม-ท-่--่--ื--ปี--่แล---ร-บ-/ -ะ ไม-ใช- ผม / ด-ฉ-น เคยมาท--น--เม--อป-ท--แล-วคร-บ / คะ ไ-่-ช- ผ- / ด-ฉ-น เ-ย-า-ี-น-่-ม-่-ป-ท-่-ล-ว-ร-บ / ค- ---------------------------------------------------- ไม่ใช่ ผม / ดิฉัน เคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วครับ / คะ 0
m--i-ch--i--o-------c-ǎn-k-н--m-----e-n-̂e---̂ua--he---ê--lǽ---ráp--á ma-i-cha-i-po-m-di--cha-n-kuнy-ma-te-e-ne-e-me-ua-bhee-te-e-læ-o-kra-p-ka- m-̂---h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-k-н---a-t-̂---e-e-m-̂-a-b-e---e-e-l-́---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------- mâi-châi-pǒm-dì-chǎn-kuнy-ma-têe-nêe-mêua-bhee-têe-lǽo-kráp-ká
Only for a week, though. แ--ห--่งสั---ห-เ-่-นั--คร-บ - -ะ แค-หน--งส-ปดาห-เท-าน--นคร-บ / คะ แ-่-น-่-ส-ป-า-์-ท-า-ั-น-ร-บ / ค- -------------------------------- แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับ / คะ 0
kæ----̀un--sà--da----o-na-n--ráp---́ kæ--ne-ung-sa-p-da-ta-o-na-n-kra-p-ka- k-̂-n-̀-n---a-p-d---a-o-n-́---r-́---a- -------------------------------------- kæ̂-nèung-sàp-da-tâo-nán-kráp-ká
How do you like it here? คุ--อบ--่น----- ค--- - คะ? ค-ณชอบท--น--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-อ-ท-่-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------- คุณชอบที่นี่ไหม ครับ / คะ? 0
k-o--châ-p-t--e-ne-e---̌--------k-́ koon-cha-wp-te-e-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-̂---e-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
A lot. The people are nice. คนที--ี------ผม-- ----น-ชอบม------ /-คะ คนท--น--ใจด- ผม / ด-ฉ-น ชอบมากคร-บ / คะ ค-ท-่-ี-ใ-ด- ผ- / ด-ฉ-น ช-บ-า-ค-ั- / ค- --------------------------------------- คนที่นี่ใจดี ผม / ดิฉัน ชอบมากครับ / คะ 0
ko-------n-----ai--ee-po---di--chǎn---------âk--r-----á kon-te-e-ne-e-jai-dee-po-m-di--cha-n-cha-wp-ma-k-kra-p-ka- k-n-t-̂---e-e-j-i-d-e-p-̌---i---h-̌---h-̂-p-m-̂---r-́---a- ---------------------------------------------------------- kon-têe-nêe-jai-dee-pǒm-dì-chǎn-châwp-mâk-kráp-ká
And I like the scenery, too. แล--ม-/---ฉ-น ---อบ-ัศน--------ยคร-- / คะ และผม / ด-ฉ-น ก-ชอบท-ศน-ยภาพด-วยคร-บ / คะ แ-ะ-ม / ด-ฉ-น ก-ช-บ-ั-น-ย-า-ด-ว-ค-ั- / ค- ----------------------------------------- และผม / ดิฉัน ก็ชอบทัศนียภาพด้วยครับ / คะ 0
lǽ----m-d-----ǎ--------hâ----a-t---e-y---p--p-du--y-k-áp-k-́ læ--po-m-di--cha-n-ga-w-cha-wp-ta-t-nee-ya--pa-p-du-ay-kra-p-ka- l-́-p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-w---a-t-n-e-y-́-p-̂---u-a---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- lǽ-pǒm-dì-chǎn-gâw-châwp-tát-nee-yá-pâp-dûay-kráp-ká
What is your profession? คุ----า--ะ---ค-ับ - คะ? ค-ณท-งานอะไร คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-า-อ-ไ- ค-ั- / ค-? ----------------------- คุณทำงานอะไร ครับ / คะ? 0
ko-n-ta--nga-------i-----p--á koon-tam-ngan-a--rai-kra-p-ka- k-o---a---g-n-a---a---r-́---a- ------------------------------ koon-tam-ngan-à-rai-kráp-ká
I am a translator. ผม / -ิ-ัน-เป็-น--แ-ล ผม / ด-ฉ-น เป-นน-กแปล ผ- / ด-ฉ-น เ-็-น-ก-ป- --------------------- ผม / ดิฉัน เป็นนักแปล 0
p--m------ha----he---a-k---læ po-m-di--cha-n-bhen-na-k-bhlæ p-̌---i---h-̌---h-n-n-́---h-æ ----------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-nák-bhlæ
I translate books. ผ--/--------ปล-น---ือ ผม / ด-ฉ-น แปลหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น แ-ล-น-ง-ื- --------------------- ผม / ดิฉัน แปลหนังสือ 0
p--m-d-̀----̌n---læ-n-̌ng-s-̌u po-m-di--cha-n-bhlæ-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---h-æ-n-̌-g-s-̌- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-bhlæ-nǎng-sěu
Are you alone here? ค-ณม-ที่-ี--นเ--ย---่--ม--รั--/--ะ? ค-ณมาท--น--คนเด-ยวใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-ี-น-่-น-ด-ย-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k-on-m--t-----ê---on-d-e----âi--ǎ---ra----á koon-ma-te-e-ne-e-kon-deeo-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-t-̂---e-e-k-n-d-e---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- koon-ma-têe-nêe-kon-deeo-châi-mǎi-kráp-ká
No, my wife / my husband is also here. ไม่ใ-่ ภรร---อ----- สา-ีขอ--ิฉัน -็---ี---่--ว- คร-บ - ค-ะ ไม-ใช- ภรรยาของผม / สาม-ของด-ฉ-น ก-มาท--น--ด-วย คร-บ / ค-ะ ไ-่-ช- ภ-ร-า-อ-ผ- / ส-ม-ข-ง-ิ-ั- ก-ม-ท-่-ี-ด-ว- ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------------------------------- ไม่ใช่ ภรรยาของผม / สามีของดิฉัน ก็มาที่นี่ด้วย ครับ / ค่ะ 0
mâ--ch----p----a---o-g---̌m--a--m-̂ek--ng-di---ha----a-w-ma-t-̂---e-e-----y----́p-k-̂ ma-i-cha-i-pan-ya-k-ong-po-m-sa--me-ek-ong-di--cha-n-ga-w-ma-te-e-ne-e-du-ay-kra-p-ka- m-̂---h-̂---a---a-k-o-g-p-̌---a---e-e---n---i---h-̌---a-w-m---e-e-n-̂---u-a---r-́---a- -------------------------------------------------------------------------------------- mâi-châi-pan-yâk-ong-pǒm-sǎ-mêek-ong-dì-chǎn-gâw-ma-têe-nêe-dûay-kráp-kâ
And those are my two children. แ--นั่---็นลูก-ั้-สอ--นของ ผม - -ิฉ-น และน--นเป-นล-กท--งสองคนของ ผม / ด-ฉ-น แ-ะ-ั-น-ป-น-ู-ท-้-ส-ง-น-อ- ผ- / ด-ฉ-น ------------------------------------- และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของ ผม / ดิฉัน 0
l-----̂----en-lo----t-----sǎ--g-------̌w---po-m-d-̀-ch--n læ--na-n-bhen-lo-ok-ta-ng-sa-wng-kon-ka-wng-po-m-di--cha-n l-́-n-̂---h-n-l-̂-k-t-́-g-s-̌-n---o---a-w-g-p-̌---i---h-̌- ---------------------------------------------------------- lǽ-nân-bhen-lôok-táng-sǎwng-kon-kǎwng-pǒm-dì-chǎn

Romance Languages

700 million people speak a Romance language as their native tongue. Thus the Romance language group ranks among the most significant worldwide. Romance languages belong to the Indo-European language family. All Romance languages date back to Latin. This means they are descendants of the language of Rome. The basis of all Romance languages was Vulgar Latin. By which is meant the Latin spoken in late ancient times. Vulgar Latin was spread throughout Europe through Roman conquests. Out of it there then developed the Romance languages and dialects. Latin itself is an Italian language. There are in total about 15 Romance languages. The exact number is difficult to determine. It is often unclear whether independent languages or only dialects exist. A few Romance languages have died out over the years. But new languages based on Romance languages have also developed. They are Creole languages. Today, Spanish is the largest Romance language worldwide. It belongs to the world languages with more than 380 million speakers. Romance languages are very interesting for scientists. Because the history of this linguistic group is well-documented. Latin or Roman texts have existed for 2,500 years. Linguists use them to examine the evolution of the individual languages. Thus, the rules from which language develops can be researched. Many of these results can be transferred to other languages. The grammar of Romance languages is similarly constructed. Above all, however, the vocabulary of the languages is similar. If a person speaks one Romance language, he can easily learn another one. Thank you, Latin!
Did you know?
The Japanese language is surely one of the most fascinating. Many people find the writing system especially interesting. It is comprised of Chinese symbols and two syllabaries. Another characteristic of Japanese is that it has many dialects. These differ from one another significantly in some cases. Thus it is possible that two speakers from different regions do not understand each other. Japanese has a melodic accent. If a word needs to be emphasized it is not spoken louder. The pitches of the sounds are varied. Approximately 130 million people speak Japanese. Naturally, the majority of those live in Japan. There are also large groups of Japanese speakers in Brazil and North America. They are the descendants of Japanese emigrants. There are relatively few true second language speakers. That is exactly what should motivate us to learn this exciting language!