Phrasebook

en In the department store   »   th ในห้างสรรพสินค้า

52 [fifty-two]

In the department store

In the department store

52 [ห้าสิบสอง]

hâ-sìp-sǎwng

ในห้างสรรพสินค้า

[nai-hâng-sàp-sǐn-ká]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Shall we go to the department store? เ-า-ปห้-งส-รพ---ค-า--น---? เ_____________________ เ-า-ป-้-ง-ร-พ-ิ-ค-า-ั-ไ-ม- -------------------------- เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม? 0
rao-b--------g-sa-p-s--n-k---ga---ǎi r_______________________________ r-o-b-a---a-n---a-p-s-̌---a---a---a-i ------------------------------------- rao-bhai-hâng-sàp-sǐn-ká-gan-mǎi
I have to go shopping. ผม-- ----น ต้อ-ไ-------ง ผ_ / ดิ__ ต้_________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ซ-้-ข-ง ------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องไปซื้อของ 0
po---d-̀-chǎn-dhâ-n-----i-se---k-̌w-g p________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-́---a-w-g --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-séu-kǎwng
I want to do a lot of shopping. ผม - ด---- --า-ซ-้-ข---ลาย-ย-าง ผ_ / ดิ__ อ________________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ข-ง-ล-ย-ย-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อของหลายอย่าง 0
p--m--i--c-ǎn----y-̂--se-u-k--wn--la---à---̂-g p_____________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-k-̌-n---a-i-a---a-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǎwng-lǎi-à-yâng
Where are the office supplies? แ-น-เ-ร-่อง---สำนั-งา--ย--ที--ห--ร-- --คะ? แ_________________________ / ค__ แ-น-เ-ร-่-ง-ช-ส-น-ก-า-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p-̌--ga-----̂-a---c-------̌--ná--ng-n-a--yô---ê---a-i-----p-ká p_____________________________________________________ p-̌---a---r-̂-a-g-c-a-i-s-̌---a-k-n-a---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pæ̌n-gà-krêuang-chái-sǎm-nák-ngan-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I need envelopes and stationery. ผ- / -ิ--- -้--กา--อ-จด-มา-แ---ค--่-- เ-ียน ผ_ / ดิ__ ต้______________________ เ___ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-จ-ห-า-แ-ะ-ค-ื-อ- เ-ี-น ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการซองจดหมายและเครื่อง เขียน 0
pǒm-------a-----a--ng-----sa--g---̀t--a---læ--krêua-g---̌an p___________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---o-t-m-̌---æ---r-̂-a-g-k-̌-n ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-sawng-jòt-mǎi-lǽ-krêuang-kǐan
I need pens and markers. ผ- / -ิฉัน-ต------ปา------ล-่---ะปา----มจิก ผ_ / ดิ__ ต้__________________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ก-ล-ก-ื-น-ล-ป-ก-า-ม-ิ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก 0
p-----i-----̌n---â-ng-ga---ha-k-g--lôok-l-̂-n-l---bh----g----y-jìk p__________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀---a-l-̂-k-l-̂-n-l-́-b-a-k-g---a---i-k --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhàk-ga-lôok-lêun-lǽ-bhàk-ga-may-jìk
Where is the furniture? แ-น-เฟ-นิ-จอร-อยู่--่ไ-น? แ__________________ แ-น-เ-อ-ิ-จ-ร-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------- แผนกเฟอนิเจอร์อยู่ที่ไหน? 0
p-̌n-gà---r̶-----jur-----y-̂--têe--a-i p______________________________ p-̌---a---u-̶-n-́-j-r---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------- pæ̌n-gà-fur̶-ní-jur̶-à-yôo-têe-nǎi
I need a cupboard and a chest of drawers. ผม-/ -ิ-ัน ต้-งกา-ต--แล-ต-้--้--ัก ผ_ / ดิ__ ต้______________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-แ-ะ-ู-ล-้-ช-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก 0
po-m-d---ch----d-a-wng-ga--d------æ----ô----́--ch--k p___________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̂---æ---h-̂---i-n-c-a-k ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhôo-lǽ-dhôo-lín-chák
I need a desk and a bookshelf. ผ-------ัน -----าร--๊-เขี--ห--งสือแ-ะช-้นว-ง-น--สือ ผ_ / ดิ__ ต้______________________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ต-ะ-ข-ย-ห-ั-ส-อ-ล-ช-้-ว-ง-น-ง-ื- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ 0
pǒm-d---c---n--ha-w---g---dhó-k-̌---nǎng-sěu-l-----án-wa---nǎn--se-u p_____________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-̌-n-n-̌-g-s-̌---æ---h-́---a-g-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhó-kǐan-nǎng-sěu-lǽ-chán-wang-nǎng-sěu
Where are the toys? แผน--อง--่น------่----รั-----ะ? แ__________________ / ค__ แ-น-ข-ง-ล-น-ย-่-ี-ไ-น-ร-บ / ค-? ------------------------------- แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
pæ̌---o---o---l--n-à-y------̂--n----kra-p-k-́ p____________________________________ p-̌---o-k-o-g-l-̂---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- pæ̌n-gòk-ong-lên-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I need a doll and a teddy bear. ผม-- -ิ--- ต้---ารตุ๊ก-า--ะ-ุ------ี ผ_ / ดิ__ ต้__________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ุ-ก-า-ล-ต-๊-ต-ห-ี ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี 0
p-̌--dì-ch-̌n--h-̂-ng-g----h-́ok-dh--lǽ--hó-k--h--měe p________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-d-a-l-́-d-o-o---h---e-e --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhóok-dha-lǽ-dhóok-dha-měe
I need a football and a chess board. ผม ------น ต้อ-กา---------ลแ--กร-ด-น-ม-กร-ก ผ_ / ดิ__ ต้___________________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-ฟ-ต-อ-แ-ะ-ร-ด-น-ม-ก-ุ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก 0
p-̌m--ì--hǎn--h-̂w-----n-l-----f--o----wn--ǽ--r-̀------àk-r-́ok p________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-o---o-o---a-n-l-́-g-a---a---a-k-r-́-k ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-lôok-fóot-bawn-lǽ-grà-dan-màk-róok
Where are the tools? แผนกเคร------ออ-ู่--่ไห--รั- /-คะ? แ___________________ / ค__ แ-น-เ-ร-่-ง-ื-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------------- แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p--n-ga--kr-------m-u--̀----o--êe-n-̌--k-a-----́ p_______________________________________ p-̌---a---r-̂-a-g-m-u-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-meu-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
I need a hammer and a pair of pliers. ผม-/ -ิฉ-- -้อ--า-ค้-น-ละ--ม ผ_ / ดิ__ ต้_____________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-น-ล-ค-ม ---------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการค้อนและคีม 0
p--------c-------âwn--g---k---n-læ--keem p__________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---æ---e-m ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-káwn-lǽ-keem
I need a drill and a screwdriver. ผม /---ฉัน ----การ--่-นแ-ะ-ข-วง ผ_ / ดิ__ ต้_________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ว-า-แ-ะ-ข-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง 0
p-----ì--hǎ----âw---ga-ro-t-wa-n-lǽ-kǎ--k--ng p_________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-r-́---a-n-l-́-k-̌---u-n- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-ga-rót-wân-lǽ-kǎi-kuang
Where is the jewellery / jewelry (am.) department? แ---เ-รื--งปร--ั-อ-ู--ี-ไหน? แ____________________ แ-น-เ-ร-่-ง-ร-ด-บ-ย-่-ี-ไ-น- ---------------------------- แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน? 0
pæ̌----̀---êu----bh-à--a---a---o-o----e--a-i p____________________________________ p-̌---a---r-̂-a-g-b-r-̀-d-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-bhrà-dàp-à-yôo-têe-nǎi
I need a chain and a bracelet. ผม-- --ฉั- อ-า--ด้สร-อ-ค--ละสร้--ข-อ--อ ผ_ / ดิ__ อ______________________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ร-อ-ค-แ-ะ-ร-อ-ข-อ-ื- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ 0
p--m-dì---ǎn-à-y--k-d-̂--sà-r-́w---a--l-́-sa---áwy---̂----u p___________________________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-̀-r-́-y-k-w-l-́-s-̀-r-́-y-k-̂---e- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sà-ráwy-kaw-lǽ-sà-ráwy-kâw-meu
I need a ring and earrings. ผ- /--ิ-ั--อ--ก-ด---วนและต่า-หู ผ_ / ดิ__ อ________________ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ห-น-ล-ต-า-ห- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้แหวนและต่างหู 0
p--m-dì--hǎ--à---̂----̂i-w--n-lǽ---àn--ho-o p_____________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-w-̌---æ---h-̀-g-h-̌- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-wæ̌n-lǽ-dhàng-hǒo

Women are more linguistically gifted than men!

Women are just as intelligent as men. On average they both have the same intelligence quotient. However, the gender competencies differ. For example, men think better three-dimensionally. They also solve mathematical problems better. Women, on the other hand, have a better memory. And they master languages better. Women make fewer mistakes in spelling and grammar. They also have a larger vocabulary and read more fluently. Therefore, they typically achieve better results in language tests. The reason for women's linguistic edge lies in the brain. The male and female brain is organized differently. The left half of the brain is responsible for language. This region controls linguistic processes. Despite this, women use both halves of the brain when processing speech. Furthermore, the two halves of their brain can exchange ideas better. So the female brain is more active in speech processing. And women can process speech more efficiently. How the brains differ is still unknown. Some scientists believe that biology is the reason for it. Female and male genes influence brain development. Women and men are also the way they are because of hormones. Others say that our upbringing influences our development. Because female babies are spoken and read to more. Young boys, on the other hand, receive more technical toys. So it could be that our environment shapes our brain. On the other hand, certain differences exist worldwide. And children are raised differently in every culture…
Did you know?
Vietnamese is counted among the Mon-Khmer languages. It is the native language of more than 80 million people. It is not related to Chinese. The majority of the vocabulary is, however, of Chinese origin. This is due to the fact that Vietnam was part of China for 1000 years. Then, during the time of colonization, French had a large influence on the development of Vietnamese. Vietnamese is a tonal language. That means that the pitch of syllables determines the meaning of a word. Therefore, wrong pronunciation can completely change what is said or even make it meaningless. Altogether there are six different pitches in Vietnamese. Today the language is written with Latin letters. Earlier, Chinese characters were used. Because Vietnamese is an isolating language, words are not inflected. The language is still in the early stages of being researched. Discover this language - it is really worth it!