Pasikalbėjimų knygelė

lt Kelyje   »   kn ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

37 [trisdešimt septyni]

Kelyje

Kelyje

೩೭ [ಮೂವತ್ತೇಳು]

37 [Mūvattēḷu]

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

[dāriyalli.]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių kanadų Žaisti Daugiau
Jis važiuoja motociklu. ಅವನ--ಮೋ--್--ೈಕಲ- ಓಡಿ-ು--ತ-ನ-. ಅವನ- ಮ-ಟರ- ಸ-ಕಲ- ಓಡ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಮ-ಟ-್ ಸ-ಕ-್ ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------------------- ಅವನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Av-nu --ṭ---sai--- -ḍ-sut---e. Avanu mōṭar saikal ōḍisuttāne. A-a-u m-ṭ-r s-i-a- ō-i-u-t-n-. ------------------------------ Avanu mōṭar saikal ōḍisuttāne.
Jis važiuoja dviračiu. ಅವನ--ಸ-----ಹೊ-ೆ--ತ್ತ--ೆ ಅವನ- ಸ-ಕಲ- ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ- ಅ-ನ- ಸ-ಕ-್ ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ- ----------------------- ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ 0
Av----saik----o--yut--ne Avanu saikal hoḍeyuttāne A-a-u s-i-a- h-ḍ-y-t-ā-e ------------------------ Avanu saikal hoḍeyuttāne
Jis eina pėsčias. ಅ--ು-----ು--ಂಡು-ಹೋ-ುತ್----. ಅವನ- ನಡ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ನ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------- ಅವನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
a-a-- naḍe-uko--u---g-t----. avanu naḍedukoṇḍu hōguttāne. a-a-u n-ḍ-d-k-ṇ-u h-g-t-ā-e- ---------------------------- avanu naḍedukoṇḍu hōguttāne.
Jis plaukia laivu. ಅವ-----ಗ---್ಲಿ--ೋ---್---ೆ. ಅವನ- ಹಡಗ-ನಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಹ-ಗ-ನ-್-ಿ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------- ಅವನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
Av-n---aḍ--ina--- hōg-t-ā-e. Avanu haḍaginalli hōguttāne. A-a-u h-ḍ-g-n-l-i h-g-t-ā-e- ---------------------------- Avanu haḍaginalli hōguttāne.
Jis plaukia valtimi. ಅವ-ು -ೋಣ-ಯಲ-----ೋಗುತ---ನೆ. ಅವನ- ದ-ಣ-ಯಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ದ-ಣ-ಯ-್-ಿ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------- ಅವನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
Avanu dō-iy---i h---tt-ne. Avanu dōṇiyalli hōguttāne. A-a-u d-ṇ-y-l-i h-g-t-ā-e- -------------------------- Avanu dōṇiyalli hōguttāne.
Jis plaukia. ಅ-ನು-ಈ---್ತ--ೆ ಅವನ- ಈಜ-ತ-ತ-ನ- ಅ-ನ- ಈ-ು-್-ಾ-ೆ -------------- ಅವನು ಈಜುತ್ತಾನೆ 0
Av--u-īj-tt--e Avanu ījuttāne A-a-u ī-u-t-n- -------------- Avanu ījuttāne
Ar čia pavojinga? ಇ-್ಲ- --ಾಯ --ೆ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ಅಪ-ಯ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಅ-ಾ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------- ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆಯೆ? 0
illi--p-ya-ide-e? illi apāya ideye? i-l- a-ā-a i-e-e- ----------------- illi apāya ideye?
Ar pavojinga vienam keliauti autostopu? ಇ---ಿ-ಒ--ಬ-ೇ-ಓ-ಾಡ---ದ- ಅಪ-ಯ--ರ-ಯ-? ಇಲ-ಲ- ಒಬ-ಬರ- ಓಡ-ಡ-ವ-ದ- ಅಪ-ಯಕ-ರ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-್-ರ- ಓ-ಾ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ-ಯ-? ---------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆ? 0
Il-i --b--- ---ḍ-vu-- -p---k--i--? Illi obbarē ōḍāḍuvudu apāyakāriye? I-l- o-b-r- ō-ā-u-u-u a-ā-a-ā-i-e- ---------------------------------- Illi obbarē ōḍāḍuvudu apāyakāriye?
Ar pavojinga naktį eiti pasivaikščioti? ಇಲ-ಲ- -ಾತ---------ನ--ದ-ಡುವ------ಾಯ-ಾ--ಯೆ? ಇಲ-ಲ- ರ-ತ-ರ-ಯಲ-ಲ- ನಡ-ದ-ಡ-ವ-ದ- ಅಪ-ಯಕ-ರ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ರ-ತ-ರ-ಯ-್-ಿ ನ-ೆ-ಾ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ-ಯ-? ----------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆ? 0
Il-- -ātr----l- n-ḍed-ḍuv--- apā----r--e? Illi rātriyalli naḍedāḍuvudu apāyakāriye? I-l- r-t-i-a-l- n-ḍ-d-ḍ-v-d- a-ā-a-ā-i-e- ----------------------------------------- Illi rātriyalli naḍedāḍuvudu apāyakāriye?
(Mes) pasiklydome. ನ-ವ--ದಾ-- ---ಪ--್-ೇ--. ನ-ವ- ದ-ರ- ತಪ-ಪ-ದ-ದ-ವ-. ನ-ವ- ದ-ರ- ತ-್-ಿ-್-ೇ-ೆ- ---------------------- ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. 0
N-----āri-t---i-dēv-. Nāvu dāri tappiddēve. N-v- d-r- t-p-i-d-v-. --------------------- Nāvu dāri tappiddēve.
(Mes) važiuojame ne tuo keliu. ನಾವ--ತಪ-----ಾರ-ಯ-್-ಿ--ದ-ದೇವೆ. ನ-ವ- ತಪ-ಪ- ದ-ರ-ಯಲ-ಲ- ಇದ-ದ-ವ-. ನ-ವ- ತ-್-ು ದ-ರ-ಯ-್-ಿ ಇ-್-ೇ-ೆ- ----------------------------- ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 0
N-vu---pp- d--iyalli i---ve. Nāvu tappu dāriyalli iddēve. N-v- t-p-u d-r-y-l-i i-d-v-. ---------------------------- Nāvu tappu dāriyalli iddēve.
Mes turime grįžti. ನ-ವು-ಹಿಂ--ರುಗ----. ನ-ವ- ಹ--ದ-ರ-ಗಬ-ಕ-. ನ-ವ- ಹ-ಂ-ಿ-ು-ಬ-ಕ-. ------------------ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. 0
Nā------di-u--b--u. Nāvu hindirugabēku. N-v- h-n-i-u-a-ē-u- ------------------- Nāvu hindirugabēku.
Kur čia galima pastatyti automobilį? ಗ-ಡಿಗಳ--ನು ಎ--ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ-ಹ---? ಗ-ಡ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ನ-ಲ-ಲ-ಸಬಹ-ದ-? ಗ-ಡ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ನ-ಲ-ಲ-ಸ-ಹ-ದ-? ------------------------------ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? 0
G-ḍiga----u e-l---ill----a-u--? Gāḍigaḷannu elli nillisabahudu? G-ḍ-g-ḷ-n-u e-l- n-l-i-a-a-u-u- ------------------------------- Gāḍigaḷannu elli nillisabahudu?
Ar čia yra stovėjimo aikštelė? ಇ--ಲ- -ಎ-----ರ------- ನ--್ದಾಣ--ದೆಯೆ? ಇಲ-ಲ- (ಎಲ-ಲ-ದರ-) ವ-ಹನ ನ-ಲ-ದ-ಣ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ (-ಲ-ಲ-ದ-ು- ವ-ಹ- ನ-ಲ-ದ-ಣ ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಾದರು) ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆಯೆ? 0
I-l- (-llād------āh-na ---d-ṇa---e-e? Illi (ellādaru) vāhana nildāṇa ideye? I-l- (-l-ā-a-u- v-h-n- n-l-ā-a i-e-e- ------------------------------------- Illi (ellādaru) vāhana nildāṇa ideye?
Kiek čia galima stovėti? ಇಲ-ಲಿ ಎ-್ಟು ಸಮ- ವ-ಹನಗಳನ್ನು ನಿ-್--ಸಬ-ುದು? ಇಲ-ಲ- ಎಷ-ಟ- ಸಮಯ ವ-ಹನಗಳನ-ನ- ನ-ಲ-ಲ-ಸಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಎ-್-ು ಸ-ಯ ವ-ಹ-ಗ-ನ-ನ- ನ-ಲ-ಲ-ಸ-ಹ-ದ-? ---------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? 0
Illi e--u sam-y---āhanaga--n---nill-saba-udu? Illi eṣṭu samaya vāhanagaḷannu nillisabahudu? I-l- e-ṭ- s-m-y- v-h-n-g-ḷ-n-u n-l-i-a-a-u-u- --------------------------------------------- Illi eṣṭu samaya vāhanagaḷannu nillisabahudu?
Ar (jūs) slidinėjate? ನ--- -್-ೀ-ಮ-ಡುತ್-ೀರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? --------------------- ನೀವು ಸ್ಕೀ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
N-----kī--ā-u-tīrā? Nīvu skī māḍuttīrā? N-v- s-ī m-ḍ-t-ī-ā- ------------------- Nīvu skī māḍuttīrā?
Ar (jūs) keliatės į viršų keltuvu? ನೀವ- ಸ್-- ಲಿ-್ಟ್--್ನು---ಲ----ಗ-ದು-ೊ--- ಹ-ಗ--್ತೀರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ-ಅನ-ನ- ಮ-ಲ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ-ಅ-್-ು ಮ-ಲ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? -------------------------------------------------- ನೀವು ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? 0
N-vu------ip--annu -ēle t-gedukoṇḍ- --g--tī--? Nīvu skī liphṭannu mēle tegedukoṇḍu hōguttīrā? N-v- s-ī l-p-ṭ-n-u m-l- t-g-d-k-ṇ-u h-g-t-ī-ā- ---------------------------------------------- Nīvu skī liphṭannu mēle tegedukoṇḍu hōguttīrā?
Ar čia galima išsinuomoti slides? ಇ-್ಲ----ಕೀ---ಬಾ-ಿಗೆ-ೆ -ೆ-ೆ-ುಕೊ--ಳಬ--ದ-? ಇಲ-ಲ- ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
I-l- s-īs------ege teged-k--ḷ--a-u-e? Illi skīs bāḍigege tegedukoḷḷabahude? I-l- s-ī- b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------- Illi skīs bāḍigege tegedukoḷḷabahude?

Kalbėjimas su savimi

Kai kas nors kalbasi su savimi, tai girdintiems būna keista. Tačiau kiekvienas taip darome, ir gana reguliariai. Psichologai mano, kad taip elgiasi 95% suaugusiųjų. Vaikai beveik visada žaisdami kalbasi su savimi. Todėl visiškai normalu su savimi kalbėtis. Tai tėra ypatinga bendravimo forma. Be to, kartais kalbėjimasis su savimi turi nemažai privalumų! Taip yra todėl, kad kalbėdami susidėliojame savo mintis. Kalbantis su savimi, pasigirsta vidinis mūsų balsas Tai taip pat galima pavadinti mąstymu garsiai. Išsiblaškę žmonės ypač mėgsta su savimi kalbėtis. Tam tikra jų smegenų sritis nėra pakankamai aktyvi. Todėl jie nėra tokie organizuoti. Kalbėjimasis su savimi – tai jų savipagalbos metodas. Kalbėjimasis su savimi taip pat gali padėti mums priimti sprendimus. Be to, tai padeda sumažinti stresą. Kalbantis su savimi lengviau susikoncentruoti, padidėja produktyvumas. Taip yra todėl, kad pasakyti ką nors garsiai trunka ilgiau nei pagalvoti. Kalbėdami tampame pastabesni savo mintimis. Lengviau įveikiame sunkius testus, kai juos spręsdami kalbamės su savimi. Tai įrodė įvairūs eksperimentai. Kalbėdamiesi su savimi suteikiame sau drąsos. Daugelis atletų kalbasi su savimi, kad geriau save motyvuotų. Deja, bet paprastai su savimi kalbamės esant blogai padėčiai. Todėl visuomet turėtume stengtis išlikti pozityvūs. Visuomet turėtume apgalvoti, ko iš tiesų norime. Taip savo kalbomis galime teigiamai paveikti veiksmus. Tik, deja, bet šitai veikia, jei išliekame realistai!