Pasikalbėjimų knygelė

lt III (trečias) pokalbis   »   kn ಲೋಕಾರೂಢಿ ೩

22 [dvidešimt du]

III (trečias) pokalbis

III (trečias) pokalbis

೨೨ [ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು]

22 [Ippatteraḍu]

ಲೋಕಾರೂಢಿ ೩

[lōkārūḍhi - 3]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių kanadų Žaisti Daugiau
Ar rūkote? ನೀ-ು--ೂ--ಾ--ಮ---ತ-ತ--ಾ? ನ-ವ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ----------------------- ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
nīvu-d-ū-a-ā-a māḍu--īrā? nīvu dhūmapāna māḍuttīrā? n-v- d-ū-a-ā-a m-ḍ-t-ī-ā- ------------------------- nīvu dhūmapāna māḍuttīrā?
Anksčiau taip (rūkiau). ಮುಂ-ೆ -ಾಡ--್ತ---ದೆ. ಮ--ಚ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ಮ-ಂ-ೆ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-. ------------------- ಮುಂಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 0
Mun̄c---āḍut-id--. Mun-ce māḍuttidde. M-n-c- m-ḍ-t-i-d-. ------------------ Mun̄ce māḍuttidde.
Bet dabar neberūkau. ಆ-ರೆ--ಗ--ೂಮ--ನ--ಾ-ುವುದ-ಲ--. ಆದರ- ಈಗ ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಆ-ರ- ಈ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- --------------------------- ಆದರೆ ಈಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 0
Āda-- -ga -h-m-p-na-mā--vu-i-l-. Ādare īga dhūmapāna māḍuvudilla. Ā-a-e ī-a d-ū-a-ā-a m-ḍ-v-d-l-a- -------------------------------- Ādare īga dhūmapāna māḍuvudilla.
Ar jums netrukdys, jei rūkysiu? ನ--ು ಧ-ಮ--ನ-ಮಾಡ-ದರ---ಿ-ಗೆ--ೊಂದರೆ ಆ----ತ--ಯೆ? ನ-ನ- ಧ-ಮಪ-ನ ಮ-ಡ-ದರ- ನ-ಮಗ- ತ--ದರ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ನ-ನ- ಧ-ಮ-ಾ- ಮ-ಡ-ದ-ೆ ನ-ಮ-ೆ ತ-ಂ-ರ- ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? -------------------------------------------- ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Nā---dh---p-na--āḍ-dare -i-ag- to---r---g-tt-----? Nānu dhūmapāna māḍidare nimage tondare āguttadeye? N-n- d-ū-a-ā-a m-ḍ-d-r- n-m-g- t-n-a-e ā-u-t-d-y-? -------------------------------------------------- Nānu dhūmapāna māḍidare nimage tondare āguttadeye?
Ne, visai ne. ಇಲ----ಖ-ಡ-ತ-----. ಇಲ-ಲ, ಖ-ಡ-ತ ಇಲ-ಲ. ಇ-್-, ಖ-ಡ-ತ ಇ-್-. ----------------- ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 0
Illa- ----ḍi---i--a. Illa, khaṇḍita illa. I-l-, k-a-ḍ-t- i-l-. -------------------- Illa, khaṇḍita illa.
Tai man netrukdo. ಅದ- --ಗೆ---ಂದ---ಮ------ಿ---. ಅದ- ನನಗ- ತ--ದರ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ಅ-ು ನ-ಗ- ತ-ಂ-ರ- ಮ-ಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ---------------------------- ಅದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 0
Adu--ana---to-d-re mā----di-l-. Adu nanage tondare māḍuvudilla. A-u n-n-g- t-n-a-e m-ḍ-v-d-l-a- ------------------------------- Adu nanage tondare māḍuvudilla.
Ar ko nors išgersite? ಏ-ನ್ನ-ದರೂ-ಕುಡ----ಿ--? ಏನನ-ನ-ದರ- ಕ-ಡ-ಯ-ವ-ರ-? ಏ-ನ-ನ-ದ-ೂ ಕ-ಡ-ಯ-ವ-ರ-? --------------------- ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವಿರಾ? 0
Ēn-----arū-ku--y--i-ā? Ēnannādarū kuḍiyuvirā? Ē-a-n-d-r- k-ḍ-y-v-r-? ---------------------- Ēnannādarū kuḍiyuvirā?
Gal konjako? ಬ್-ಾ-ಡಿ? ಬ-ರ--ಡ-? ಬ-ರ-ಂ-ಿ- -------- ಬ್ರಾಂಡಿ? 0
B--ṇḍ-? Brāṇḍi? B-ā-ḍ-? ------- Brāṇḍi?
Ne, geriau alaus. ಬ-----ೀರ್-ವ---. ಬ-ಡ, ಬ-ರ- ವ-ಸ-. ಬ-ಡ- ಬ-ರ- ವ-ಸ-. --------------- ಬೇಡ, ಬೀರ್ ವಾಸಿ. 0
B-ḍ-, b-r v-si. Bēḍa, bīr vāsi. B-ḍ-, b-r v-s-. --------------- Bēḍa, bīr vāsi.
Ar daug keliaujate? ನೀ-ು--ಹಳ-ಪ್-----ಮ-ಡುತ--ೀರಾ? ನ-ವ- ಬಹಳ ಪ-ರಯ-ಣ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಬ-ಳ ಪ-ರ-ಾ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? --------------------------- ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
Nī-u -a-a-- -r--ā-- m-ḍu--ī-ā? Nīvu bahaḷa prayāṇa māḍuttīrā? N-v- b-h-ḷ- p-a-ā-a m-ḍ-t-ī-ā- ------------------------------ Nīvu bahaḷa prayāṇa māḍuttīrā?
Taip, daugiausiai keliauju verslo reikalais. ಹೌ--,-ಅ---ಳಲ--- ----ಚ-ನವು-----ಹ-ರ -ಂ--ಧ--. ಹ-ದ-, ಅವ-ಗಳಲ-ಲ- ಹ-ಚ-ಚ-ನವ- ವ-ಯವಹ-ರ ಸ-ಬ-ಧ-ತ. ಹ-ದ-, ಅ-ು-ಳ-್-ಿ ಹ-ಚ-ಚ-ನ-ು ವ-ಯ-ಹ-ರ ಸ-ಬ-ಧ-ತ- ------------------------------------------ ಹೌದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ. 0
Ha-d-- -----ḷalli he---navu-v---ahār- -am---dhi--. Haudu, avugaḷalli heccinavu vyavahāra sambandhita. H-u-u- a-u-a-a-l- h-c-i-a-u v-a-a-ā-a s-m-a-d-i-a- -------------------------------------------------- Haudu, avugaḷalli heccinavu vyavahāra sambandhita.
Bet dabar (mes) čia atostogaujame. ಆದರ- --ವು ಈಗ --್ಲಿ ------ಲ---ದ-ವ-. ಆದರ- ನ-ವ- ಈಗ ಇಲ-ಲ- ರಜ-ಯಲ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ಆ-ರ- ನ-ವ- ಈ- ಇ-್-ಿ ರ-ೆ-ಲ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ---------------------------------- ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 0
Ād-r- --v- --- -----r-j--al-id--v-. Ādare nāvu īga illi rajeyalliddēve. Ā-a-e n-v- ī-a i-l- r-j-y-l-i-d-v-. ----------------------------------- Ādare nāvu īga illi rajeyalliddēve.
Koks karštis! ಅ---ಾ!--ನ--ಸೆಖ-. ಅಬ-ಬ-! ಏನ- ಸ-ಖ-. ಅ-್-ಾ- ಏ-ು ಸ-ಖ-. ---------------- ಅಬ್ಬಾ! ಏನು ಸೆಖೆ. 0
Abbā-------e--e. Abbā! Ēnu sekhe. A-b-! Ē-u s-k-e- ---------------- Abbā! Ēnu sekhe.
Taip, šiandien tikrai karšta. ಹ-----ಇಂ----ಿಜವ-ಗಿಯ--ತುಂಬ ಸೆಖೆ-ಾ-ಿ--. ಹ-ದ-, ಇ-ದ- ನ-ಜವ-ಗ-ಯ- ತ--ಬ ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ಹ-ದ-, ಇ-ದ- ನ-ಜ-ಾ-ಿ-ು ತ-ಂ- ಸ-ಖ-ಯ-ಗ-ದ-. ------------------------------------- ಹೌದು, ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿಯು ತುಂಬ ಸೆಖೆಯಾಗಿದೆ. 0
H-u-u- i--u n--a-āg-y- tum-a-s-k---ā--de. Haudu, indu nijavāgiyu tumba sekheyāgide. H-u-u- i-d- n-j-v-g-y- t-m-a s-k-e-ā-i-e- ----------------------------------------- Haudu, indu nijavāgiyu tumba sekheyāgide.
Einame į balkoną. ಉಪ-ಪ--ಗ- --ಗ--ಲ-ಗ- ಹ---ಣ-ೆ? ಉಪ-ಪರ-ಗ- ಮ-ಗಸ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ಣವ-? ಉ-್-ರ-ಗ- ಮ-ಗ-ಾ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ಣ-ೆ- --------------------------- ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೊಗಸಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣವೆ? 0
Up---ig--mo--s--eg- h-gōṇave? Upparige mogasālege hōgōṇave? U-p-r-g- m-g-s-l-g- h-g-ṇ-v-? ----------------------------- Upparige mogasālege hōgōṇave?
Rytoj čia bus vakarėlis. ನ--ೆ-ಇಲ್-----------ೋಷ----ಇ--. ನ-ಳ- ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಸ-ತ-ಷಕ-ಟ ಇದ-. ನ-ಳ- ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಸ-ತ-ಷ-ೂ- ಇ-ೆ- ----------------------------- ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕೂಟ ಇದೆ. 0
N--e---li -n-- -an--ṣakūṭa -de. Nāḷe illi ondu santōṣakūṭa ide. N-ḷ- i-l- o-d- s-n-ō-a-ū-a i-e- ------------------------------- Nāḷe illi ondu santōṣakūṭa ide.
Ar jūs taip pat ateisite? ನೀ-ೂ --------ರಾ? ನ-ವ- ಸಹ ಬರ-ವ-ರ-? ನ-ವ- ಸ- ಬ-ು-ಿ-ಾ- ---------------- ನೀವೂ ಸಹ ಬರುವಿರಾ? 0
Nīvū sa------uvir-? Nīvū saha baruvirā? N-v- s-h- b-r-v-r-? ------------------- Nīvū saha baruvirā?
Taip, mes taip pat esame pakviesti / mus taip pat pakvietė. ಹ--ು,-ನಮ----ಹ ಆ-್ವ-ನ--ದ-. ಹ-ದ-, ನಮಗ- ಸಹ ಆಹ-ವ-ನ ಇದ-. ಹ-ದ-, ನ-ಗ- ಸ- ಆ-್-ಾ- ಇ-ೆ- ------------------------- ಹೌದು, ನಮಗೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. 0
Haud-,--am-g--s-ha---v-n--i-e. Haudu, namagū saha āhvāna ide. H-u-u- n-m-g- s-h- ā-v-n- i-e- ------------------------------ Haudu, namagū saha āhvāna ide.

Kalba ir rašyba

Kiekviena kalba yra naudojama bendravimui. Kalbėdami išreiškiame savo mintis ir jausmus. Tai darydami ne visada sekame mūsų kalbos taisyklėmis. Naudojamės nuosava kalba, šnekamąja kalba. Ji skiriasi nuo rašytinės. Rašytinėje kalboje lengviau pastebimos jos taisyklės. Rašytinė išraiška leidžia kalbai tapti tikra kalba. Ji paverčia kalbą matoma. Rašytiniai šaltiniai leido perduoti tūkstančių metų senumo žinias. Todėl rašytinė kalba yra kiekvienos rafinuotos kultūros pagrindas. Pirmoji rašytinė kalba buvo sukurta daugiau nei prieš 5000 metų. Tai buvo Šumerų dantiraštis. Šumerai raštus išraižydavo molio plokštėse. Dantiraštis buvo naudojamas tris šimtus metų. Maždaug tokį laiką egzistavo ir Senovės Egipto hieroglifai. Juos studijavo labai daug mokslininkų. Hieroglifai yra ganėtinai sudėtingos rašymo sistemos atspindys. Tačiau greičiausiai jie buvo sumanyti dėl gana paprastos priežasties. Tais laikais Egipto karalystė buvo milžiniška ir joje gyveno daug gyventojų. Kasdienis gyvenimas ir, svarbiausia, ekonomika, turėjo būti atidžiai kontroliuojami. Reikėjo valdyti mokesčius ir apskaitos sistemą. Tam egiptiečiai sukūrė nuosavą grafinę sistemą. Tačiau alfabetinė sistema yra kilusi iš Šumerų laikų. Kiekviena rašymo sistema daug atskleidžia apie ją naudojusius žmones. Negana to, per rašymą atsiskleidžia kiekvienos šalies bruožai. Deja, bet dailyraščio menas po truputį nyksta. Moderniosios technologijos rankraščius verčia nykti. Tad ne tik kalbėkite, bet ir rašykite!