Phrasebook

en Preparing a trip   »   th การเตรียมตัวเดินทาง

47 [forty-seven]

Preparing a trip

Preparing a trip

47 [สี่สิบเจ็ด]

sèe-sìp-jèt

การเตรียมตัวเดินทาง

[gan-dhriam-dhua-der̶n-tang]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
You have to pack our suitcase! คุณ---อง--ด-ร-เ-๋-ข--เร---้-! ค-ณ ต-องจ-ดกระเป-าของเราแล-ว! ค-ณ ต-อ-จ-ด-ร-เ-๋-ข-ง-ร-แ-้-! ----------------------------- คุณ ต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว! 0
k-o---ha-wn----̀t------------kǎ--g--a--l--o koon-dha-wng-ja-t-gra--bha-o-ka-wng-rao-læ-o k-o---h-̂-n---a-t-g-a---h-̌---a-w-g-r-o-l-́- -------------------------------------------- koon-dhâwng-jàt-grà-bhǎo-kǎwng-rao-lǽo
Don’t forget anything! อย่-ล---ะไรน-! อย-าล-มอะไรนะ! อ-่-ล-ม-ะ-ร-ะ- -------------- อย่าลืมอะไรนะ! 0
a--ya----um-à-ra----́ a--ya--leum-a--rai-na- a---a---e-m-a---a---a- ---------------------- à-yâ-leum-à-rai-ná
You need a big suitcase! ค-ณ---อ-ใ-้กร-เป-า-บ-ห--! ค-ณ ต-องใช-กระเป-าใบใหญ-! ค-ณ ต-อ-ใ-้-ร-เ-๋-ใ-ใ-ญ-! ------------------------- คุณ ต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่! 0
ko-n--h-̂--g---a---gr---------ba--y--i koon-dha-wng-cha-i-gra--bha-o-bai-ya-i k-o---h-̂-n---h-́---r-̀-b-a-o-b-i-y-̀- -------------------------------------- koon-dhâwng-chái-grà-bhǎo-bai-yài
Don’t forget your passport! อย-าลื--น-ง-ือ--ิน-าง-ะ! อย-าล-มหน-งส-อเด-นทางนะ! อ-่-ล-ม-น-ง-ื-เ-ิ-ท-ง-ะ- ------------------------ อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ! 0
a---â---um-n--ng--e-u-de-̶--ta---n-́ a--ya--leum-na-ng-se-u-der-n-tang-na- a---a---e-m-n-̌-g-s-̌---e-̶---a-g-n-́ ------------------------------------- à-yâ-leum-nǎng-sěu-der̶n-tang-ná
Don’t forget your ticket! อ---ลืม---วเค--่-งบิน-ะ! อย-าล-มต--วเคร--องบ-นนะ! อ-่-ล-ม-ั-ว-ค-ื-อ-บ-น-ะ- ------------------------ อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ! 0
à-y-̂--e---dhu-a-kr-̂u-----in-ná a--ya--leum-dhu-a-kre-uang-bin-na- a---a---e-m-d-u-a-k-e-u-n---i---a- ---------------------------------- à-yâ-leum-dhǔa-krêuang-bin-ná
Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)! อ-่-ล-มเ---เดิ--า--ะ! อย-าล-มเช-คเด-นทางนะ! อ-่-ล-ม-ช-ค-ด-น-า-น-! --------------------- อย่าลืมเช็คเดินทางนะ! 0
a--y---l-u--c-é--d---n-------á a--ya--leum-che-k-der-n-tang-na- a---a---e-m-c-e-k-d-r-n-t-n---a- -------------------------------- à-yâ-leum-chék-der̶n-tang-ná
Take some suntan lotion with you. เ----------ด--ปด้-ยนะ เอาคร-มก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ร-ม-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาครีมกันแดดไปด้วยนะ 0
ao-kree---a----̀---h-----̂-y--á ao-kreem-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---r-e---a---æ-t-b-a---u-a---a- -------------------------------- ao-kreem-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Take the sun-glasses with you. เอา--่-ก-นแ------ว-นะ เอาแว-นก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ว-น-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาแว่นกันแดดไปด้วยนะ 0
ao---̂n-ga-----t---a--dû-y-n-́ ao-wæ-n-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---æ-n-g-n-d-̀---h-i-d-̂-y-n-́ ------------------------------- ao-wæ̂n-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Take the sun hat with you. เ---ม--ก-----ไปด-ว-นะ เอาหมวกก-นแดดไปด-วยนะ เ-า-ม-ก-ั-แ-ด-ป-้-ย-ะ --------------------- เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ 0
ao----a---a--d-̀t-b-ai---̂-y-n-́ ao-mu-ak-gan-dæ-t-bhai-du-ay-na- a---u-a---a---æ-t-b-a---u-a---a- -------------------------------- ao-mùak-gan-dæ̀t-bhai-dûay-ná
Do you want to take a road map? คุณ-จ---า-ผนท----น--ด้ว----? ค-ณ จะเอาแผนท--ถนนไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-ผ-ท-่-น-ไ-ด-ว-ไ-ม- ---------------------------- คุณ จะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม? 0
k--n-jà----pæ̌--t---t-non-b--i-dû----a-i koon-ja--ao-pæ-n-te-et-non-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-p-̌---e-e---o---h-i-d-̂-y-m-̌- ------------------------------------------ koon-jà-ao-pæ̌n-têet-non-bhai-dûay-mǎi
Do you want to take a travel guide? คุณ-จะ-อา--่ม-อก-ร--ิ-ท-ง-ป---ยไหม? ค-ณ จะเอาค--ม-อการเด-นทางไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-ู-ม-อ-า-เ-ิ-ท-ง-ป-้-ย-ห-? ----------------------------------- คุณ จะเอาคู่มือการเดินทางไปด้วยไหม? 0
k-o------ao----o---u-g-n-d--̶--t------ai-d-̂ay-ma-i koon-ja--ao-ko-o-meu-gan-der-n-tang-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-k-̂---e---a---e-̶---a-g-b-a---u-a---a-i --------------------------------------------------- koon-jà-ao-kôo-meu-gan-der̶n-tang-bhai-dûay-mǎi
Do you want to take an umbrella? ค-ณ--ะ-อาร-----้---ห-? ค-ณ จะเอาร-มไปด-วยไหม? ค-ณ จ-เ-า-่-ไ-ด-ว-ไ-ม- ---------------------- คุณ จะเอาร่มไปด้วยไหม? 0
k--n---̀--o-rô--b-ai-d--ay-m--i koon-ja--ao-ro-m-bhai-du-ay-ma-i k-o---a---o-r-̂---h-i-d-̂-y-m-̌- -------------------------------- koon-jà-ao-rôm-bhai-dûay-mǎi
Remember to take pants, shirts and socks. อ-่-----า-เกง -ส--อ---ถุ-เ--านะ อย-าล-มกางเกง เส--อและถ-งเท-านะ อ-่-ล-ม-า-เ-ง เ-ื-อ-ล-ถ-ง-ท-า-ะ ------------------------------- อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ 0
a---a--l--m---ng-gay----e-u--lǽ-tǒong--a-----́ a--ya--leum-gang-gayng-se-ua-læ--to-ong-ta-o-na- a---a---e-m-g-n---a-n---e-u---æ---o-o-g-t-́---a- ------------------------------------------------ à-yâ-leum-gang-gayng-sêua-lǽ-tǒong-táo-ná
Remember to take ties, belts and sports jackets. อย่-ลื-เน--- เ-็-ขั-แ-- -สื้อนอก-ะ อย-าล-มเนคไท เข-มข-ดและ เส--อนอกนะ อ-่-ล-ม-น-ไ- เ-็-ข-ด-ล- เ-ื-อ-อ-น- ---------------------------------- อย่าลืมเนคไท เข็มขัดและ เสื้อนอกนะ 0
a---â--eu----̂---t----e-m--àt-l-́----ua--òk-n-́ a--ya--leum-na-yk-tai-ke-m-ka-t-læ--se-uan-o-k-na- a---a---e-m-n-̂-k-t-i-k-̌---a-t-l-́-s-̂-a---̀---a- -------------------------------------------------- à-yâ-leum-nâyk-tai-kěm-kàt-lǽ-sêuan-òk-ná
Remember to take pyjamas, nightgowns and t-shirts. อ--า-----ด-อ--เส--อ-ส่นอนแล----้-ยื--ะ อย-าล-มช-ดนอน เส--อใส-นอนและเส--อย-ดนะ อ-่-ล-ม-ุ-น-น เ-ื-อ-ส-น-น-ล-เ-ื-อ-ื-น- -------------------------------------- อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ 0
à--a-----m-c-o-o-----n--êua-s-̀---aw---æ--se--a-y-̂u--ná a--ya--leum-cho-ot-nawn-se-ua-sa-i-nawn-læ--se-ua-ye-ut-na- a---a---e-m-c-o-o---a-n-s-̂-a-s-̀---a-n-l-́-s-̂-a-y-̂-t-n-́ ----------------------------------------------------------- à-yâ-leum-chóot-nawn-sêua-sài-nawn-lǽ-sêua-yêut-ná
You need shoes, sandals and boots. คุ--ต---ใช-ร-งเ--า-รอ--ท---ตะแ-ะรอง-ท้าบ--ต ค-ณ ต-องใช-รองเท-า รองเท-าแตะและรองเท-าบ--ต ค-ณ ต-อ-ใ-้-อ-เ-้- ร-ง-ท-า-ต-แ-ะ-อ-เ-้-บ-๊- ------------------------------------------- คุณ ต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบู๊ต 0
ko-n--hâ--g---a-i-rawng--a-o--awn--tá---hæ----́---w---ta---bo--t koon-dha-wng-cha-i-rawng-ta-o-rawng-ta-o-dhæ--læ--rawng-ta-o-bo-ot k-o---h-̂-n---h-́---a-n---a-o-r-w-g-t-́---h-̀-l-́-r-w-g-t-́---o-o- ------------------------------------------------------------------ koon-dhâwng-chái-rawng-táo-rawng-táo-dhæ̀-lǽ-rawng-táo-bóot
You need handkerchiefs, soap and a nail clipper. ค-- -้อ-ใ--ผ้าเช-ดหน-า---ู่แ---ร-ไก-ตั-เ--บ ค-ณ ต-องใช-ผ-าเช-ดหน-า สบ--และกรรไกรต-ดเล-บ ค-ณ ต-อ-ใ-้-้-เ-็-ห-้- ส-ู-แ-ะ-ร-ไ-ร-ั-เ-็- ------------------------------------------- คุณ ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ 0
koo-------n----a---p---ch----n-----̀------l-----n-g-a--d-a---l--p koon-dha-wng-cha-i-pa--che-t-na--sa--bo-o-læ--gan-grai-dha-t-le-p k-o---h-̂-n---h-́---a---h-́---a---a---o-o-l-́-g-n-g-a---h-̀---e-p ----------------------------------------------------------------- koon-dhâwng-chái-pâ-chét-nâ-sà-bòo-lǽ-gan-grai-dhàt-lép
You need a comb, a toothbrush and toothpaste. ค-- --องใ--หวี--ป-ง--ฟ---ละ--ส-ฟัน ค-ณ ต-องใช-หว- แปรงส-ฟ-นและยาส-ฟ-น ค-ณ ต-อ-ใ-้-ว- แ-ร-ส-ฟ-น-ล-ย-ส-ฟ-น ---------------------------------- คุณ ต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน 0
koo--d-âw-g--ha---wě--b-------ě---an-læ---a----e---n koon-dha-wng-cha-i-we-e-bhræng-se-e-fan-læ--ya-se-e-fan k-o---h-̂-n---h-́---e-e-b-r-n---e-e-f-n-l-́-y---e-e-f-n ------------------------------------------------------- koon-dhâwng-chái-wěe-bhræng-sěe-fan-lǽ-ya-sěe-fan

The future of languages

More than 1.3 billion people speak Chinese. This makes Chinese the most spoken language worldwide. It will remain the case for the many years to come. The future of many other languages does not look as positive. Because many local languages will die out. Around 6,000 different languages are presently spoken. But experts estimate that the majority of them are threatened by extinction. About 90% of all languages will vanish. Most of them will die out in this century alone. This means that a language will be lost every day. The meaning of individual languages will also change in the future. English is still in second place. But the number of native speakers of languages is not remaining constant. The demographical development is responsible for this. In a few decades, other languages will be dominant. Hindi/Urdu and Arabic will soon be in 2nd and 3rd place. English will take 4th place. German will completely disappear out of the Top Ten . In turn, Malay will belong to the most important languages. While many languages die out, new ones will emerge. They will be hybrid languages. These linguistic hybrids will be spoken in cities more than anywhere else. Completely new variants of languages will also develop. So in the future there will be various forms of the English language. The number of bilingual people will increase considerably worldwide. How we will speak in the future is unclear. But even in 100 years there will still be different languages. So learning won't end so quickly…
Did you know?
Czech is the native language of about 12 million people. It is counted among the West Slavic languages. Czech and Slovakian are very similar to each other. This is due to the common history of both countries. Still, the languages are different from each other in a few ways. Younger Czechs and Slovaks sometimes have difficulty understanding each other. There are also speakers, however, who use a hybrid language. Spoken Czech is very different from the written form. It could be said that standard or high Czech only exists in the written form. It is only spoken at official occasions or in the media. This strict separation is an important hallmark of the Czech language. Czech grammar is not simple. For example, there are seven cases and four genders. Regardless, learning it is a lot of fun. You will discover so many new things in the process.