Phrasebook

Conjunctions 1   »  
คำสันธาน 1

94 [ninety-four]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

94 [เก้าสิบสี่]

gâo-sìp-sèe

+

คำสันธาน 1

[kam-sǎn-tan]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Thai Play More
Wait until the rain stops. รอ---- จ------------ด รอก่อน จนกว่าฝนจะหยุด 0
ra------------------------------t raw-gàwn-jon-gwà-fǒn-jà-yòot
+
Wait until I’m finished. รอ---- จ----- ผ- / ด---- จ-----จ รอก่อน จนกว่า ผม / ดิฉัน จะเสร็จ 0
ra-------------------------------------------t raw-gàwn-jon-gwà-pǒm-dì-chǎn-jà-sà-rèt
+
Wait until he comes back. รอ---- จ---------------า รอก่อน จนกว่าเขาจะกลับมา 0
ra---------------------------------a raw-gàwn-jon-gwà-kǎo-jà-glàp-ma
+
     
I’ll wait until my hair is dry. ผม / ด---- ร--------------ง ผม / ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง 0
po-----------------------------------------g pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-pǒm-jà-hæ̂ng
+
I’ll wait until the film is over. ผม / ด---- ร--------------บ ผม / ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ 0
po-----------------------------------------p pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-nǎng-jà-jòp
+
I’ll wait until the traffic light is green. ผม / ด---- ร----------------------------------ว ผม / ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 0
po-------------------------------------------------------------------o pǒm-dì-chǎn-râwt-nók-wâ-sǎn-yan-fai-jà-bhlìan-bhen-sěe-kěeo
+
     
When do you go on holiday? คุ-------------------? คุณจะไปพักร้อนเมื่อไร? 0
ko-------------------------------i koon-jà-bhai-pák-ráwn-mêua-rai
+
Before the summer holidays? ก่-----------------------? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ? 0
ga------------------------------------u gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-èek-rěu
+
Yes, before the summer holidays begin. ใช- ก-----------------------ม ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม 0
ch-------------------------------------------m châi-gàwn-wan-yòot-rí-doo-ráwn-jà-rêr̶m
+
     
Repair the roof before the winter begins. ซ่-------- ก-------------------ง ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง 0
sa-------------------------------------------------g sâwm-lǎng-ka-gàwn-têe-rí-doo-nǎo-jà-ma-těung
+
Wash your hands before you sit at the table. ล้----------- ก---------------------ะ ล้างมือของคุณ ก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ 0
la------------------------------------------------------́ láng-meu-kǎwng-koon-gàwn-têe-koon-jà-nâng-têe-dhó
+
Close the window before you go out. ปิ--------- ก----------------------ก ปิดหน้าต่าง ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก 0
bh-------------------------------------------------------k bhìt-nâ-dhàng-gàwn-têe-koon-jà-àwk-bhai-kâng-nâwk
+
     
When will you come home? คุ------------------? คุณจะกลับบ้านเมื่อไร? 0
ko--------------------------i koon-jà-glàp-bân-mêua-rai
+
After class? หล---------------? หลังเลิกเรียนหรือ? 0
la-------------------u lǎng-lêr̶k-rian-rěu
+
Yes, after the class is over. คร-- / ค-- ห-----------น ครับ / ค่ะ หลังเลิกเรียน 0
kr------------------------n kráp-kâ-lǎng-lêr̶k-rian
+
     
After he had an accident, he could not work anymore. หล----------------------- เ----------------------ป หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาก็ทำงานไม่ได้อีกต่อไป 0
la----------------------------------------------------------------------------------------i lǎng-jàk-kǎo-bhrà-sòp-òo-bàt-hǎy-dhòo-kǎo-gâw-tam-ngan-mâi-dâi-èek-dhàw-bhai
+
After he had lost his job, he went to America. หล---------------- เ------------------า หลังจากที่เขาตกงาน เขาก็ไปประเทศอเมริกา 0
la---------------------------------------------------------------------a lǎng-jàk-têe-kǎo-dhòk-ngan-kǎo-gâw-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga
+
After he went to America, he became rich. หล----------------------------- เ---------ย หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย 0
la-------------------------------------------------------------------------y lǎng-jàk-têe-kǎo-dâi-bhai-bhrà-tay-sǎw-may-rí-ga-kǎo-gâw-râm-ruay
+
     

How to learn two languages at once

Foreign languages are becoming increasingly important today. Many people are learning a foreign language. There are, however, many interesting languages in the world. Therefore, many people learn multiple languages at the same time. It's typically not a problem if children grow up bilingual. Their brain learns both languages automatically. When they are older they know what belongs to which language. Bilingual individuals know the typical features of both languages. It's different with adults. They cannot learn two languages simultaneously as easily. Those who learn two languages at once should follow some rules. First, it's important to compare both languages to each other. Languages that belong to the same language family are often very similar. That can lead to mixing them up. Therefore, it makes sense to closely analyze both languages. For example, you can make a list. There you can record the similarities and differences. This way the brain is forced to work with both languages intensively. It can better remember what the particularities of the two languages are. One should also choose separate colors and folders for each language. That helps clearly separate the languages from each other. If a person is learning dissimilar languages, it's different. There is no danger of mixing up two very different languages. In this case, there is danger in comparing the languages with one another! It would be better to compare the languages with one's native language. When the brain recognizes the contrast, it will learn more effectively. It is also important that both languages are learned with equal intensity. However, theoretically it doesn't matter to the brain how many languages it learns…