بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
چرا
جهان چرا اینگونه است؟
miksi
Miksi maailma on sellainen kuin se on?
دیروز
دیروز باران سنگینی آمد.
eilen
Satoi rankasti eilen.
بطور بی‌پروا
او بطور بی‌پروا افتاد.
huolimattomasti
Hän kaatui huolimattomasti.