بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
خارج از مسیر معمول
او خارج از مسیر معمول در برف رانندگی می‌کند.
fora del camí
Ell conduïx fora del camí a través de la neu.
به بالا
شما می‌توانید با این به بالای پله‌ها بروید.
cap amunt
Pots conduir per les escales amb això.
بیش از حد
کار برایم بیش از حد شده است.
massa
La feina se m‘està fent massa pesada.