بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
به نام مستعار
سربازان به نام مستعار می‌جنگند.
inkognito
Soldaterna slåss inkognito.
بیهوده
اینجا، انسان بیهوده به دنبال یک سند می‌گردد.
förgäves
Här söker man förgäves efter ett dokument.
متأسفانه
متأسفانه سگ او بیمار است.
tyvärr
Tyvärr är hennes hund sjuk.