بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در یک ردیف
آن‌ها در یک ردیف ایستاده‌اند.
em fila
Eles estão em fila.
به سمت شمال
ما به سمت شمال به قطب شمال می‌رویم.
para o norte
Nós dirigimos para o norte em direção ao Polo Norte.
بدون توجه به
او به میزان نوشیدنی‌اش توجه نمی‌کند.
independentemente
Ele não se importa com quanto bebe.