بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
کنار هم
آن‌ها کنار هم نشسته‌اند.
side ved side
Dei sit side ved side.
پایین
آن‌ها به من پایین نگاه می‌کنند.
ned
Dei ser ned på meg.
به طور زیبا
به طور زیبا، ما کودکان را دوست داریم.
herleg
Herleg, vi elskar born.