بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
به
آن‌ها به آب پریدند.
ind
De hopper ind i vandet.
تنها
من تنها شب را لذت می‌برم.
alene
Jeg nyder aftenen helt alene.
به طور کنجکاو
به طور کنجکاو، این خر می‌تواند بخندد.
nysgerrigt
Nysgerrigt kan dette æsel grine.