Konverzační příručka

cs Drobné vyřizování   »   ta கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

51 [padesát jedna]

Drobné vyřizování

Drobné vyřizování

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

51 [Aimpatti oṉṟu]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

[kaṭai kaṇṇikkuc cellutal]

Vyberte, jak chcete překlad zobrazit:   
čeština tamilština Poslouchat Více
Chci jít do knihovny. எ---க- -ூல--்--ற்-ு ----- வேண்டும். எனக-க- ந-லகத-த-ற-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ந-ல-த-த-ற-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------- எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 0
eṉak---n-la-att-ṟ-u-c---- -----m. eṉakku nūlakattiṟku cella vēṇṭum. e-a-k- n-l-k-t-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. --------------------------------- eṉakku nūlakattiṟku cella vēṇṭum.
Chci jít do knihkupectví. எ-க்-ு -ு-்தகக் க--க்-ு -ெல்ல வ-ண்-ு--. எனக-க- ப-த-தகக- கட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-த-த-க- க-ை-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 0
Eṉa-k- p--t-k---ka------ ce-l- v-----. Eṉakku puttakak kaṭaikku cella vēṇṭum. E-a-k- p-t-a-a- k-ṭ-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Eṉakku puttakak kaṭaikku cella vēṇṭum.
Chci jít ke stánku. எ--்க---த--ிர-கை-- -ட-க-கு-செல்- -ே---ு-். எனக-க- பத-த-ர-க-க- கட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-்-ி-ி-ை-் க-ை-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------ எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 0
Eṉ-kku -a--irik----k---i-k- ce--a---ṇṭ-m. Eṉakku pattirikaik kaṭaikku cella vēṇṭum. E-a-k- p-t-i-i-a-k k-ṭ-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Eṉakku pattirikaik kaṭaikku cella vēṇṭum.
Chci si půjčit nějakou knihu. எ--்க- -ரு ப----கம்---ு--- ----ட---. எனக-க- ஒர- ப-த-தகம- எட-க-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ப-த-த-ம- எ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------ எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 0
Eṉak-- o-------a-a--e-uk-- v--ṭ-m. Eṉakku oru puttakam eṭukka vēṇṭum. E-a-k- o-u p-t-a-a- e-u-k- v-ṇ-u-. ---------------------------------- Eṉakku oru puttakam eṭukka vēṇṭum.
Chci koupit nějakou knihu. என-்க- --ு-ப-த---ம----ங---வ-ண--ும். எனக-க- ஒர- ப-த-தகம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ப-த-த-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------- எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 0
E-a--- oru -ut----m-vā-k- vē-ṭ-m. Eṉakku oru puttakam vāṅka vēṇṭum. E-a-k- o-u p-t-a-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. --------------------------------- Eṉakku oru puttakam vāṅka vēṇṭum.
Chci si koupit noviny. எ-க-கு-ஒரு ச-ய-த--்த--்-வ--்க-வே--ட-ம-. எனக-க- ஒர- ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஒ-ு ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉ-k-u oru --ytitt-- v-ṅ------ṭu-. Eṉakku oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- o-u c-y-i-t-ḷ v-ṅ-a v-ṇ-u-. ---------------------------------- Eṉakku oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum.
Chci do knihovny půjčit si knihu. என---ு-நூலகம்--ென்-ு------ுத-த--- எடு-்க-வே-்----. எனக-க- ந-லகம- ச-ன-ற- ஒர- ப-த-தகம- எட-க-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ந-ல-ம- ச-ன-ற- ஒ-ு ப-த-த-ம- எ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------- எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 0
E-a-k- -ūlak-m c---- or- --tt-----eṭ---a --ṇ-um. Eṉakku nūlakam ceṉṟu oru puttakam eṭukka vēṇṭum. E-a-k- n-l-k-m c-ṉ-u o-u p-t-a-a- e-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------ Eṉakku nūlakam ceṉṟu oru puttakam eṭukka vēṇṭum.
Chci do knihkupectví koupit si knihu. எனக-----ு----க--கடைக--ு---ச--்-- --- புத--க-- -ா-்க ---்-ும-. எனக-க- ப-த-தகக- கட-க-க-ச- ச-ன-ற- ஒர- ப-த-தகம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-த-த-க- க-ை-்-ு-் ச-ன-ற- ஒ-ு ப-த-த-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------------- எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉ-k-u -ut--kak-ka-a-k-uc-ce-ṟ- --u -----k----ā-ka vē--u-. Eṉakku puttakak kaṭaikkuc ceṉṟu oru puttakam vāṅka vēṇṭum. E-a-k- p-t-a-a- k-ṭ-i-k-c c-ṉ-u o-u p-t-a-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ---------------------------------------------------------- Eṉakku puttakak kaṭaikkuc ceṉṟu oru puttakam vāṅka vēṇṭum.
Chci ke stánku koupit si noviny. எனக்---ப----ரிக-க்-கட-க்-ுச்-----று---ு-செ-்-ி-்தா-்--ா--- -ேண--ும-. எனக-க- பத-த-ர-க-க- கட-க-க-ச- ச-ன-ற- ஒர- ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-்-ி-ி-ை-் க-ை-்-ு-் ச-ன-ற- ஒ-ு ச-ய-த-த-த-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------------------------- எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉ--ku-pattir-k----k-ṭa---uc-ceṉṟ- or- --yt-t--- vā------ṇṭum. Eṉakku pattirikaik kaṭaikkuc ceṉṟu oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- p-t-i-i-a-k k-ṭ-i-k-c c-ṉ-u o-u c-y-i-t-ḷ v-ṅ-a v-ṇ-u-. -------------------------------------------------------------- Eṉakku pattirikaik kaṭaikkuc ceṉṟu oru ceytittāḷ vāṅka vēṇṭum.
Chci do optiky. என-்---ம-----க-------டிக--கட--்கு ச--்--வே-்டும-. எனக-க- ம-க-க-க- கண-ண-ட-க- கட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ம-க-க-க- க-்-ா-ி-் க-ை-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 0
E-akk----k-uk-k-----ik-----i--- cella v--ṭ-m. Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭik kaṭaikku cella vēṇṭum. E-a-k- m-k-u- k-ṇ-ā-i- k-ṭ-i-k- c-l-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------- Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭik kaṭaikku cella vēṇṭum.
Chci do supermarketu. எ-க-க- -ூ-ர்மார--்-ெ--ட----ு-ச-ல-ல-வே-்----. எனக-க- ஸ-பர-ம-ர-க-க-ட-ட-க-க- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஸ-ப-்-ா-்-்-ெ-்-ு-்-ு ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------- எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். 0
E-a--u sū--rm--kk-ṭṭ-k----e--- -----m. Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku cella vēṇṭum. E-a-k- s-p-r-ā-k-e-ṭ-k-u c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku cella vēṇṭum.
Chci do pekárny. எ--்க--ப--ரி-்கு-் ச-ல்- வே-்--ம். எனக-க- ப-கர-க-க-ச- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-க-ி-்-ு-் ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------- எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். 0
Eṉ-k-u-pēka--kk-c------ v---um. Eṉakku pēkarikkuc cella vēṇṭum. E-a-k- p-k-r-k-u- c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------- Eṉakku pēkarikkuc cella vēṇṭum.
Chci si koupit brýle. எ---கு மூ---ு-் --்ண-டி வாங-க---ண-ட-ம-. எனக-க- ம-க-க-க- கண-ண-ட- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ம-க-க-க- க-்-ா-ி வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 0
Eṉ--k----kkuk--a-ṇā-i----k- vēṇ-um. Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum. E-a-k- m-k-u- k-ṇ-ā-i v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------- Eṉakku mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum.
Chci koupit ovoce a zeleninu. எ----- -ா-்கற- ப-வ-ைக-் --ங்---ேண்--ம். எனக-க- க-ய-கற- பழவக-கள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- க-ய-க-ி ப-வ-ை-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 0
Eṉakku --y-a-----------i-aḷ vā----vē--u-. Eṉakku kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- k-y-a-i p-ḻ-v-k-i-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Eṉakku kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum.
Chci koupit housky a chléb. என-்கு--ோ-்-ும் ப--------வாங-க வ-ண-ட---. எனக-க- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------- எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 0
E--k-u r-l-u- -r-ṭu----ṅk- --ṇ--m. Eṉakku rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum. E-a-k- r-l-u- p-e-u- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ---------------------------------- Eṉakku rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum.
Chci do optiky koupit si brýle. எனக-க- கண்-ா---்-கடை-்-- --ன்--------ு-் க-்--ட- வாங்க வ-ண்டு-். எனக-க- கண-ண-ட-க- கட-க-க- ச-ன-ற- ம-க-க-க- கண-ண-ட- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- க-்-ா-ி-் க-ை-்-ு ச-ன-ற- ம-க-க-க- க-்-ா-ி வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------------------- எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 0
Eṉ-k-- -aṇ-ā--- k---ik-u-c--------ku--ka---ṭ---āṅk----ṇ-um. Eṉakku kaṇṇāṭik kaṭaikku ceṉṟu mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum. E-a-k- k-ṇ-ā-i- k-ṭ-i-k- c-ṉ-u m-k-u- k-ṇ-ā-i v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------------------- Eṉakku kaṇṇāṭik kaṭaikku ceṉṟu mūkkuk kaṇṇāṭi vāṅka vēṇṭum.
Chci do supermarketu koupit si ovoce a zeleninu. எ-க--- ஸூ-ர--ா--க--ெட---க்-ு-ச---ற- காய---ி------கள- -ாங்க----்ட-ம-. எனக-க- ஸ-பர-ம-ர-க-க-ட-ட-க-க- ச-ன-ற- க-ய-கற- பழவக-கள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஸ-ப-்-ா-்-்-ெ-்-ு-்-ு ச-ன-ற- க-ய-க-ி ப-வ-ை-ள- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------------------------- எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 0
E--k-- sū-a---rkk-ṭṭukk--ceṉṟu --y-aṟ--p-ḻa-akaik-- -āṅka---ṇṭ-m. Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku ceṉṟu kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum. E-a-k- s-p-r-ā-k-e-ṭ-k-u c-ṉ-u k-y-a-i p-ḻ-v-k-i-a- v-ṅ-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------------------------- Eṉakku sūparmārkkeṭṭukku ceṉṟu kāykaṟi paḻavakaikaḷ vāṅka vēṇṭum.
Chci do pekařství koupit si housky a chléb. எ----ு-ப-க-ிக-க---------- ரோல-ஸு---ப-ர--ு-்-வாங-க--ே--டு--. எனக-க- ப-கர-க-க-ச- ச-ன-ற- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ப-க-ி-்-ு-் ச-ன-ற- ர-ல-ஸ-ம- ப-ர-ட-ம- வ-ங-க வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------------------------------- எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 0
E--kku---k-ri--uc -eṉ-- r---u--p--ṭu- ----a --ṇ-um. Eṉakku pēkarikkuc ceṉṟu rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum. E-a-k- p-k-r-k-u- c-ṉ-u r-l-u- p-e-u- v-ṅ-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------------- Eṉakku pēkarikkuc ceṉṟu rōlsum preṭum vāṅka vēṇṭum.

Minoritní jazyky v Evropě

V Evropě se mluví mnoha různými jazyky. Většina z nich je indoevropských. Kromě velkých národních jazyků jsou tu také menší jazyky. Jsou to minoritní jazyky. Minoritní jazyky jsou jiné, než ty úřední. Ale nejsou to dialekty. Nejsou to ani jazyky imigrantů. Minoritní jazyky jsou vždy etnického původu. To znamená, že jsou to jazyky specifických etnických skupin. V téměř každé evropské zemi jsou nějaké minoritní jazyky. V Evropské unii je to dohromady cca 40 jazyků. Některými minoritními jazyky se mluví pouze v jedné zemi. Mezi takové patří lužická srbština v Německu. Romštinou se naopak mluví v mnoha evropských zemích. Minoritní jazyky mají zvláštní postavení. Protože jimi mluví pouze relativně malá skupina lidí. Tyto skupiny si nemohou dovolit vybudovat vlastní školy. Je pro ně také obtížné vydávat vlastní literaturu. V důsledku toho hrozí mnoha minoritním jazykům vymření. Evropská unie chce minoritní jazyky chránit. Protože každý jazyk je důležitou součástí kultury a identity. Některé národy nemají vlastní stát a existují pouze jako menšiny. Na podporu jejich jazyků existují různé programy a projekty. S jejich pomocí by se měla zachovat také kultura menších etnických skupin. Přesto mnohé minoritní jazyky brzo vymizí. Mezi ně patří livonština, kterou se mluví v jedné provincii Lotyšska. Používá ji dnes už jen asi 20 rodilých mluvčích. Livonština je tak nejmenším jazykem na světě...