Konverzační příručka

cs zdůvodnění 3   »   ta காரணம் கூறுதல் 3

77 [sedmdesát sedm]

zdůvodnění 3

zdůvodnění 3

77 [எழுபத்து ஏழு]

77 [Eḻupattu ēḻu]

காரணம் கூறுதல் 3

[kāraṇam kūṟutal 3]

Vyberte, jak chcete překlad zobrazit:   
čeština tamilština Poslouchat Více
Proč nejíte ten dort? நீ----் -----ேக----ப--ிடா-ல- ---க்-ிறீர----? ந-ங-கள- ஏன- க-க- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் க-க- ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? -------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் கேக் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
n---a---ṉ k-k c-p--ṭām-l ---k--ṟ--k-ḷ? nīṅkaḷ ēṉ kēk cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ? n-ṅ-a- ē- k-k c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? -------------------------------------- nīṅkaḷ ēṉ kēk cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ?
Musím zhubnout. ந--- -ன- ----- ---ைக்க----்டு--. ந-ன- என- எட-ய- க-ற-க-க வ-ண-ட-ம-. ந-ன- எ-் எ-ை-ை க-ற-க-க வ-ண-ட-ம-. -------------------------------- நான் என் எடையை குறைக்க வேண்டும். 0
N-ṉ-eṉ -ṭa-y-i ku-ai-k--vē-ṭu-. Nāṉ eṉ eṭaiyai kuṟaikka vēṇṭum. N-ṉ e- e-a-y-i k-ṟ-i-k- v-ṇ-u-. ------------------------------- Nāṉ eṉ eṭaiyai kuṟaikka vēṇṭum.
Nejím ten dort, protože musím zhubnout. எட-ய--- -ுறைப்ப-ற---க ந-ன- இதை--ாப--ி-ா--் இருக--ி-ே-். எட-ய-க- க-ற-ப-பதற-க-க ந-ன- இத- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ன-. எ-ை-ை-் க-ற-ப-ப-ற-க-க ந-ன- இ-ை ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ே-்- ------------------------------------------------------- எடையைக் குறைப்பதற்காக நான் இதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறேன். 0
Eṭa-ya----uṟaip---aṟk--a---ṉ -tai--āppiṭ-mal-ir---iṟēṉ. Eṭaiyaik kuṟaippataṟkāka nāṉ itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ. E-a-y-i- k-ṟ-i-p-t-ṟ-ā-a n-ṉ i-a- c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------- Eṭaiyaik kuṟaippataṟkāka nāṉ itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ.
Proč nepijete to pivo? ந-ங்--- ஏ-் -ிய-- க-ட----ாமல- இ--க்--றீர-கள்? ந-ங-கள- ஏன- ப-யர- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் ப-ய-் க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? --------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் பியர் குடிக்காமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
Nīṅk-ḷ -- -iya- k-ṭi---m-l--r-k-iṟīrk--? Nīṅkaḷ ēṉ piyar kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- p-y-r k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? ---------------------------------------- Nīṅkaḷ ēṉ piyar kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ?
Musím ještě řídit. ந-ன் -ண-டி--ட--வ--்டு-். ந-ன- வண-ட- ஓட-டவ-ண-ட-ம-. ந-ன- வ-்-ி ஓ-்-வ-ண-ட-ம-. ------------------------ நான் வண்டி ஓட்டவேண்டும். 0
Nā- -aṇṭ----ṭ-v-----. Nāṉ vaṇṭi ōṭṭavēṇṭum. N-ṉ v-ṇ-i ō-ṭ-v-ṇ-u-. --------------------- Nāṉ vaṇṭi ōṭṭavēṇṭum.
Nepiju ho, protože musím ještě řídit. ந-----ண்டி-ஓட்--வ-ண்-ும்-எ-்ப-ா---பிய---கு--க்க---ல-லை. ந-ன- வண-ட- ஓட-ட வ-ண-ட-ம- என-பத-ல- ப-யர- க-ட-க-க வ-ல-ல-. ந-ன- வ-்-ி ஓ-்- வ-ண-ட-ம- எ-்-த-ல- ப-ய-் க-ட-க-க வ-ல-ல-. ------------------------------------------------------- நான் வண்டி ஓட்ட வேண்டும் என்பதால் பியர் குடிக்க வில்லை. 0
N-ṉ va-------a--ē---m e---tā--p--ar -u-i--a---llai. Nāṉ vaṇṭi ōṭṭa vēṇṭum eṉpatāl piyar kuṭikka villai. N-ṉ v-ṇ-i ō-ṭ- v-ṇ-u- e-p-t-l p-y-r k-ṭ-k-a v-l-a-. --------------------------------------------------- Nāṉ vaṇṭi ōṭṭa vēṇṭum eṉpatāl piyar kuṭikka villai.
Proč nepiješ tu kávu? நீ ஏன---ா-ி-க-ட-க-க-மல் -ருக்க-ற---? ந- ஏன- க-ப- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ய-? ந- ஏ-் க-ப- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------ நீ ஏன் காபி குடிக்காமல் இருக்கிறாய்? 0
N---- ---i ---i--ām------k--ṟāy? Nī ēṉ kāpi kuṭikkāmal irukkiṟāy? N- ē- k-p- k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-y- -------------------------------- Nī ēṉ kāpi kuṭikkāmal irukkiṟāy?
Je studená. அ-ு-ஆ-ி இருக்க-ற--. அத- ஆற- இர-க-க-றத-. அ-ு ஆ-ி இ-ு-்-ி-த-. ------------------- அது ஆறி இருக்கிறது. 0
At- --i -r--k--a-u. Atu āṟi irukkiṟatu. A-u ā-i i-u-k-ṟ-t-. ------------------- Atu āṟi irukkiṟatu.
Nebudu ji pít, protože je studená. கா-ி---ி--ர-ப--தா-் --ன--க-டிக-க-ில்--. க-ப- ஆற- இர-ப-பத-ல- ந-ன- க-ட-க-கவ-ல-ல-. க-ப- ஆ-ி இ-ு-்-த-ல- ந-ன- க-ட-க-க-ி-்-ை- --------------------------------------- காபி ஆறி இருப்பதால் நான் குடிக்கவில்லை. 0
Kā-i---i ir-ppa--l--ā----ṭ------l-ai. Kāpi āṟi iruppatāl nāṉ kuṭikkavillai. K-p- ā-i i-u-p-t-l n-ṉ k-ṭ-k-a-i-l-i- ------------------------------------- Kāpi āṟi iruppatāl nāṉ kuṭikkavillai.
Proč nepiješ ten čaj? ந--ஏன் ட---ு---்--ம-்-இ---்கி-ாய்? ந- ஏன- ட- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ய-? ந- ஏ-் ட- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ா-்- ---------------------------------- நீ ஏன் டீ குடிக்காமல் இருக்கிறாய்? 0
N--ē- ṭī-----k----l ---kki-ā-? Nī ēṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟāy? N- ē- ṭ- k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-y- ------------------------------ Nī ēṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟāy?
Nemám cukr. என-ன---்--க்--ை-இ-்லை. என-ன-டம- சக-கர- இல-ல-. எ-்-ி-ம- ச-்-ர- இ-்-ை- ---------------------- என்னிடம் சக்கரை இல்லை. 0
Eṉṉiṭ-- -akk-ra- il-ai. Eṉṉiṭam cakkarai illai. E-ṉ-ṭ-m c-k-a-a- i-l-i- ----------------------- Eṉṉiṭam cakkarai illai.
Nepiju ten čaj, protože nemám cukr. ந-----ீ---ட-க--ாமல் -ர--்கிற--்----ன---ல---ன-ன--ம--ச--க---இல--ை. ந-ன- ட- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ன- ஏன-ன-ற-ல- என-ன-டம- சக-கர- இல-ல-. ந-ன- ட- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ே-் ஏ-ெ-்-ா-் எ-்-ி-ம- ச-்-ர- இ-்-ை- ---------------------------------------------------------------- நான் டீ குடிக்காமல் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னிடம் சக்கரை இல்லை. 0
Nāṉ--ī ku--kkāma- --uk-i-ē- --eṉ-----ṉ----m c------- il-ai. Nāṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟēṉ ēṉeṉṟāl eṉṉiṭam cakkarai illai. N-ṉ ṭ- k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ ē-e-ṟ-l e-ṉ-ṭ-m c-k-a-a- i-l-i- ----------------------------------------------------------- Nāṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟēṉ ēṉeṉṟāl eṉṉiṭam cakkarai illai.
Proč nejíte tu polévku? ந-----் ஏ------் க-டி-்---ல---ர-க--ி---்-ள-? ந-ங-கள- ஏன- ஸ-ப- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் ஸ-ப- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? -------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் ஸூப் குடிக்காமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
Nī-kaḷ--ṉ --- -uṭ--kāma- i--kk--īr-aḷ? Nīṅkaḷ ēṉ sūp kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- s-p k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? -------------------------------------- Nīṅkaḷ ēṉ sūp kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ?
Neobjednal jsem si ji. நான--அ-ற்க--ஆ-்-ர் --ய்-வ--்லை. ந-ன- அதற-க- ஆர-டர- ச-ய-யவ-ல-ல-. ந-ன- அ-ற-க- ஆ-்-ர- ச-ய-ய-ி-்-ை- ------------------------------- நான் அதற்கு ஆர்டர் செய்யவில்லை. 0
Nāṉ-a-aṟ-- ā-----ce-ya--llai. Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyavillai. N-ṉ a-a-k- ā-ṭ-r c-y-a-i-l-i- ----------------------------- Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyavillai.
Nebudu ji jíst, protože jsem si ji neobjednal. நான்-அத---ு ஆர்--் ---்ய-----்-இத-----்ப--ா-ல--இர-க்க-றே--. ந-ன- அதற-க- ஆர-டர- ச-ய-ய-தத-ல- இத- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ன-. ந-ன- அ-ற-க- ஆ-்-ர- ச-ய-ய-த-ா-் இ-ை ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ே-்- ----------------------------------------------------------- நான் அதற்கு ஆர்டர் செய்யாததால் இதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறேன். 0
N-- ataṟku-ā---- -eyyāta--- --a--cā-p-ṭām-l-ir---iṟēṉ. Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyātatāl itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ. N-ṉ a-a-k- ā-ṭ-r c-y-ā-a-ā- i-a- c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyātatāl itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ.
Proč nejíte to maso? நீ-்கள் ஏ-- -ற-ச்ச---ா-்பி-ாமல--இ---்------க--? ந-ங-கள- ஏன- இற-ச-ச- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் இ-ை-்-ி ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? ----------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் இறைச்சி சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
Nī--a---------c-- cā----ā--l i---kiṟī-k-ḷ? Nīṅkaḷ ēṉ iṟaicci cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- i-a-c-i c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? ------------------------------------------ Nīṅkaḷ ēṉ iṟaicci cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ?
Jsem vegetarián. நான- --ு--------ி. ந-ன- ஒர- ச-வ உணவ-. ந-ன- ஒ-ு ச-வ உ-வ-. ------------------ நான் ஒரு சைவ உணவி. 0
N-ṉ-or---ai-a uṇ--i. Nāṉ oru caiva uṇavi. N-ṉ o-u c-i-a u-a-i- -------------------- Nāṉ oru caiva uṇavi.
Nejím to, protože jsem vegetarián. ந-ன- --ைச்ச- ச-ப---டவில----ஏன---ற--் நா-- ஒர- சை--உ-வ-. ந-ன- இற-ச-ச- ச-ப-ப-டவ-ல-ல- ஏன-ன-ற-ல- ந-ன- ஒர- ச-வ உணவ-. ந-ன- இ-ை-்-ி ச-ப-ப-ட-ி-்-ை ஏ-ெ-்-ா-் ந-ன- ஒ-ு ச-வ உ-வ-. ------------------------------------------------------- நான் இறைச்சி சாப்பிடவில்லை ஏனென்றால் நான் ஒரு சைவ உணவி. 0
N-- -ṟ---ci--āp-----i--ai--ṉeṉ-āl --ṉ --u c-iva u---i. Nāṉ iṟaicci cāppiṭavillai ēṉeṉṟāl nāṉ oru caiva uṇavi. N-ṉ i-a-c-i c-p-i-a-i-l-i ē-e-ṟ-l n-ṉ o-u c-i-a u-a-i- ------------------------------------------------------ Nāṉ iṟaicci cāppiṭavillai ēṉeṉṟāl nāṉ oru caiva uṇavi.

Gesta pomáhají při učení nových slov

Když se učíme slovíčka, má náš mozek spoustu práce. Musí uložit každé nové slovo. Můžete však svému mozku v učení pomoct. A to pomocí gest. Gesta pomáhají naší paměti. Lépe si zapamatuje slova, když zároveň zpracovává i gesta. Jasně to prokázala jedna studie. Vědci nechali studenty učit se slovíčka. Tato slova však ve skutečnosti neexistovala. Byla součástí umělého jazyka. Několik slov se studenti učili pomocí gest. To znamená, že studenti tato slova nejen slyšeli či četli. Pomocí gest také napodobovali význam těchto slov. Při učení byla monitorována činnost jejich mozku. Během pokusu došli vědci k zajímavému závěru. Při učení slovíček pomocí gest bylo aktivnějších více oblastí mozku. Kromě centra řeči projevovaly aktivitu také senzomotorické oblasti. Tato přebytečná mozková aktivita ovlivňuje naši paměť. Při učení pomocí gest se vytvoří komplexní síť. Tyto sítě uchovají nová slova na více místech v mozku. Slovní zásoba je tak zpracovávána efektivněji. Když potom chceme použít určitá slova, náš mozek je rychleji najde. Jsou také lépe uložena. Je ale důležité, aby mělo gesto s takovým slovem spojitost. Náš mozek rozezná, když slovo a gesto k sobě nepatří. Nové objevy mohou vést k novým vyučovacím metodám. Jedinci, kteří toho o jazycích vědí málo, se často učí pomalu. Možná by se jim učilo lépe, kdyby slova fyzicky napodobovali…