Guia de conversação

px Aprender línguas estrangeiras   »   kn ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು

23 [vinte e três]

Aprender línguas estrangeiras

Aprender línguas estrangeiras

೨೩. [ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

23. [Ippattamūru]

ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು

[parabhāṣegaḷannu kaliyuvudu.]

Escolha como deseja ver a tradução:   
Português (BR) Canarês Tocar mais
Onde você aprendeu o espanhol? ನ-ವ- ಎ-್ಲ--ಸ-ಪ--ಿಷ್ ಕಲಿತಿರಿ? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ- ಸ-ಪ-ನ-ಷ- ಕಲ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ ಸ-ಪ-ನ-ಷ- ಕ-ಿ-ಿ-ಿ- ---------------------------- ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಕಲಿತಿರಿ? 0
N-v----li----niṣ---litir-? Nīvu elli spāniṣ kalitiri? N-v- e-l- s-ā-i- k-l-t-r-? -------------------------- Nīvu elli spāniṣ kalitiri?
Você também fala português? ನೀ-ು ಪೋರ-ಚಗ--- ಭಾಷ---ಾ-ನ-ಡು-್-ೀರಾ? ನ-ವ- ಪ-ರ-ಚಗ-ಸ- ಭ-ಷ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಪ-ರ-ಚ-ೀ-್ ಭ-ಷ- ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ೀ-ಾ- ---------------------------------- ನೀವು ಪೋರ್ಚಗೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
N--- ---ca--s --āṣe-m---nā-u---r-? Nīvu pōrcagīs bhāṣe mātanāḍuttīrā? N-v- p-r-a-ī- b-ā-e m-t-n-ḍ-t-ī-ā- ---------------------------------- Nīvu pōrcagīs bhāṣe mātanāḍuttīrā?
Sim e também sei um pouco de italiano. ಹ---- --ವ-್ಪ ---ಯ--ಿಯನ- -- -ಾ-------ಲೆ. ಹ-ದ-, ಸ-ವಲ-ಪ ಇಟ-ಯ-ಲ-ಯನ- ಸಹ ಮ-ತನ-ಡಬಲ-ಲ-. ಹ-ದ-, ಸ-ವ-್- ಇ-್-ಾ-ಿ-ನ- ಸ- ಮ-ತ-ಾ-ಬ-್-ೆ- --------------------------------------- ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಯಾಲಿಯನ್ ಸಹ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. 0
Ha-du,-sva--a-iṭy-l---n s-----ā--nāḍaba--e. Haudu, svalpa iṭyāliyan saha mātanāḍaballe. H-u-u- s-a-p- i-y-l-y-n s-h- m-t-n-ḍ-b-l-e- ------------------------------------------- Haudu, svalpa iṭyāliyan saha mātanāḍaballe.
Eu acho que você fala muito bem. ನನಗೆ---ವು-ತುಂ- --ನ-ನ----ಮ--ನ-ಡ---ತೀ---ಎ-----್ತ--. ನನಗ- ನ-ವ- ತ--ಬ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಮ-ತನ-ಡ-ತ-ತ-ರ- ಎನ-ಸ-ತ-ತದ-. ನ-ಗ- ನ-ವ- ತ-ಂ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಮ-ತ-ಾ-ು-್-ೀ-ಿ ಎ-ಿ-ು-್-ದ-. ------------------------------------------------- ನನಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. 0
N--ag---ī-u t-mba-ce-n-gi -āt-nā---t-r---nis-t-a--. Nanage nīvu tumba cennāgi mātanāḍuttīri enisuttade. N-n-g- n-v- t-m-a c-n-ā-i m-t-n-ḍ-t-ī-i e-i-u-t-d-. --------------------------------------------------- Nanage nīvu tumba cennāgi mātanāḍuttīri enisuttade.
As línguas são bastante semelhantes. ಈ--ಾ--ಗ--ಲ-ಲ----ು----ಒಂ---ತರ----ೆ. ಈ ಭ-ಷ-ಗಳ-ಲ-ಲ- ಬಹ-ತ-ಕ ಒ-ದ- ತರಹ ಇವ-. ಈ ಭ-ಷ-ಗ-ೆ-್-ಾ ಬ-ು-ೇ- ಒ-ದ- ತ-ಹ ಇ-ೆ- ---------------------------------- ಈ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ತರಹ ಇವೆ. 0
Ī--h-ṣeg--ell- --hutēk- -n-- ta--h--iv-. Ī bhāṣegaḷellā bahutēka ondē taraha ive. Ī b-ā-e-a-e-l- b-h-t-k- o-d- t-r-h- i-e- ---------------------------------------- Ī bhāṣegaḷellā bahutēka ondē taraha ive.
Eu percebo-as bem. ನಾ-ು -----ನ್--ಲ--- ಚ----ಾಗ- ಅರ್----ಿಕೊ-್ಳ-ಲ್--. ನ-ನ- ಅವ-ಗಳನ-ನ-ಲ-ಲ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಅರ-ಥಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳಬಲ-ಲ-. ನ-ನ- ಅ-ು-ಳ-್-ೆ-್-ಾ ಚ-ನ-ನ-ಗ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ಲ-ಲ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. 0
N-nu avu--ḷ--ne-lā-cen-ā-i --t---ā-i---ḷ------. Nānu avugaḷannellā cennāgi arthamāḍikoḷḷaballe. N-n- a-u-a-a-n-l-ā c-n-ā-i a-t-a-ā-i-o-ḷ-b-l-e- ----------------------------------------------- Nānu avugaḷannellā cennāgi arthamāḍikoḷḷaballe.
Mas falar e escrever é difícil. ಆದ-ೆ ಮಾತ-ಾ-ು--ದು --್-ು ---ಯು---- --್-. ಆದರ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ-ದ- ಮತ-ತ- ಬರ-ಯ-ವ-ದ- ಕಷ-ಟ. ಆ-ರ- ಮ-ತ-ಾ-ು-ು-ು ಮ-್-ು ಬ-ೆ-ು-ು-ು ಕ-್-. -------------------------------------- ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. 0
Ād-----ā--n--uvud- m---u b-reyuv-du-kaṣṭ-. Ādare mātanāḍuvudu mattu bareyuvudu kaṣṭa. Ā-a-e m-t-n-ḍ-v-d- m-t-u b-r-y-v-d- k-ṣ-a- ------------------------------------------ Ādare mātanāḍuvudu mattu bareyuvudu kaṣṭa.
Eu ainda cometo muitos erros. ನಾ-ು--ನ್ನೂ--ಹ ತು-ಬ- -ಪ-ಪ-ಗ-ನ್----ಾಡ-ತ್---ೆ. ನ-ನ- ಇನ-ನ- ಸಹ ತ--ಬ- ತಪ-ಪ-ಗಳನ-ನ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಇ-್-ೂ ಸ- ತ-ಂ-ಾ ತ-್-ು-ಳ-್-ು ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------- ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-nu--nnū----a-t---ā t-p--g---nnu----u-----. Nānu innū saha tumbā tappugaḷannu māḍuttēne. N-n- i-n- s-h- t-m-ā t-p-u-a-a-n- m-ḍ-t-ē-e- -------------------------------------------- Nānu innū saha tumbā tappugaḷannu māḍuttēne.
Por favor corrija-me sempre. ದ-ವಿಟ-ಟು -ನ-ನ---್-ು--ನ-ನು ಯ-ವ-ಗ---ಸ--ಪಡಿ--. ದಯವ-ಟ-ಟ- ನನ-ನ ತಪ-ಪ-ಗಳನ-ನ- ಯ-ವ-ಗಲ- ಸರ-ಪಡ-ಸ-. ದ-ವ-ಟ-ಟ- ನ-್- ತ-್-ು-ಳ-್-ು ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಸ-ಿ-ಡ-ಸ-. ------------------------------------------- ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ. 0
D-y--i--- -a--a--appug-ḷ-nnu-----ga-ū-sa---a---i. Dayaviṭṭu nanna tappugaḷannu yāvāgalū saripaḍisi. D-y-v-ṭ-u n-n-a t-p-u-a-a-n- y-v-g-l- s-r-p-ḍ-s-. ------------------------------------------------- Dayaviṭṭu nanna tappugaḷannu yāvāgalū saripaḍisi.
A sua pronúncia é muito boa. ನಿಮ-ಮ---್ಚ--------ಷ್ಟ--ಚೆ--ನ---ದೆ. ನ-ಮ-ಮ ಉಚ-ಚ-ರಣ- ಸ-ಕಷ-ಟ- ಚ-ನ-ನ-ಗ-ದ-. ನ-ಮ-ಮ ಉ-್-ಾ-ಣ- ಸ-ಕ-್-ು ಚ-ನ-ನ-ಗ-ದ-. ---------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 0
Nim'-a-uc-ā-aṇ- s-------ce--ā---e. Nim'ma uccāraṇe sākaṣṭu cennāgide. N-m-m- u-c-r-ṇ- s-k-ṣ-u c-n-ā-i-e- ---------------------------------- Nim'ma uccāraṇe sākaṣṭu cennāgide.
Você tem um pequeno sotaque. ನ-ಮ---ಮ-ತ-ನ-ಧ-ಟಿಯ---- ಸ-ವ--ಪ -್ಯತ-ಯ-ಸ -ದೆ. ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ನ ಧ-ಟ-ಯಲ-ಲ- ಸ-ವಲ-ಪ ವ-ಯತ-ಯ-ಸ ಇದ-. ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ನ ಧ-ಟ-ಯ-್-ಿ ಸ-ವ-್- ವ-ಯ-್-ಾ- ಇ-ೆ- ------------------------------------------ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. 0
Nim'ma-mātina-dhā-i--l-i sv-lp- -y-ty-----de. Nim'ma mātina dhāṭiyalli svalpa vyatyāsa ide. N-m-m- m-t-n- d-ā-i-a-l- s-a-p- v-a-y-s- i-e- --------------------------------------------- Nim'ma mātina dhāṭiyalli svalpa vyatyāsa ide.
Nota-se, de onde você vem. ನ-ವ- --್---ದ--ಂ--ದ--ೀ-ಿ-ಎ-ಬ--ು ಜ-ರಿ-ೆ-ಗ--್--ಗ--್-ದ-. ನ-ವ- ಎಲ-ಲ--ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ- ಎ-ಬ-ದ- ಜನರ-ಗ- ಗ-ತ-ತ-ಗ-ತ-ತದ-. ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ- ಎ-ಬ-ದ- ಜ-ರ-ಗ- ಗ-ತ-ತ-ಗ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------------------------- ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೂತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 0
N--u -llin-a--a-d-ddī-i ------ ----r-g----tt---t-a--. Nīvu ellinda bandiddīri embudu janarige gūttāguttade. N-v- e-l-n-a b-n-i-d-r- e-b-d- j-n-r-g- g-t-ā-u-t-d-. ----------------------------------------------------- Nīvu ellinda bandiddīri embudu janarige gūttāguttade.
Qual é a sua língua materna? ನ---- ಮ-ತೃಭ-ಷ--ಯಾವ-ದ-? ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ಭ-ಷ- ಯ-ವ-ದ-? ನ-ಮ-ಮ ಮ-ತ-ಭ-ಷ- ಯ-ವ-ದ-? ---------------------- ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು? 0
N-m-m--mā-r-b-āṣe yāvu-u? Nim'ma mātr-bhāṣe yāvudu? N-m-m- m-t-̥-h-ṣ- y-v-d-? ------------------------- Nim'ma mātr̥bhāṣe yāvudu?
Você está fazendo um curso de línguas? ನ-ವು ಭಾಷ---ರ--ಿ--ಿಗ---ೋಗುತ್----? ನ-ವ- ಭ-ಷ- ತರಗತ-ಗಳ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಭ-ಷ- ತ-ಗ-ಿ-ಳ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? -------------------------------- ನೀವು ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? 0
N--u -hāṣ---ar--------ige--ō-ut-īr-? Nīvu bhāṣā taragatigaḷige hōguttīrā? N-v- b-ā-ā t-r-g-t-g-ḷ-g- h-g-t-ī-ā- ------------------------------------ Nīvu bhāṣā taragatigaḷige hōguttīrā?
Qual é o material de ensino que você usa? ನೀವ--ಯಾ--ಪಠ್---ಸ--ಕ---ನ----ಯ---ಸ-ತ್-ೀರ-? ನ-ವ- ಯ-ವ ಪಠ-ಯಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಉಪಯ-ಗ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ವ ಪ-್-ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಉ-ಯ-ಗ-ಸ-ತ-ತ-ರ-? ---------------------------------------- ನೀವು ಯಾವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಿ? 0
Nīvu-yāva pa--y--us------nn-------gis-ttī-i? Nīvu yāva paṭhyapustakavannu upayōgisuttīri? N-v- y-v- p-ṭ-y-p-s-a-a-a-n- u-a-ō-i-u-t-r-? -------------------------------------------- Nīvu yāva paṭhyapustakavannu upayōgisuttīri?
Eu não sei de momento como isso se chama. ಪಠ್-ಪು----ದ ಹ--ರು-ನನ-ೆ ---ಯದ-್ಲ- ನ-ನ-ಿ-ಲ್ಲ- --್-. ಪಠ-ಯಪ-ಸ-ತಕದ ಹ-ಸರ- ನನಗ- ಸದ-ಯದಲ-ಲ- ನ-ನಪ-ನಲ-ಲ- ಇಲ-ಲ. ಪ-್-ಪ-ಸ-ತ-ದ ಹ-ಸ-ು ನ-ಗ- ಸ-್-ದ-್-ಿ ನ-ನ-ಿ-ಲ-ಲ- ಇ-್-. ------------------------------------------------- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 0
P--hy--u-ta---a --s-ru-n---ge s-----alli--ena-in-l-- ----. Paṭhyapustakada hesaru nanage sadyadalli nenapinalli illa. P-ṭ-y-p-s-a-a-a h-s-r- n-n-g- s-d-a-a-l- n-n-p-n-l-i i-l-. ---------------------------------------------------------- Paṭhyapustakada hesaru nanage sadyadalli nenapinalli illa.
Não me lembro do título. ಪ---ಪ---ತ---ಹ-ಸರು --ಗೆ -್--ಪಕಕ----ಬ-ುತ್ತ--್ಲ. ಪಠ-ಯಪ-ಸ-ತಕದ ಹ-ಸರ- ನನಗ- ಜ-ಞ-ಪಕಕ-ಕ- ಬರ-ತ-ತ-ಲ-ಲ. ಪ-್-ಪ-ಸ-ತ-ದ ಹ-ಸ-ು ನ-ಗ- ಜ-ಞ-ಪ-ಕ-ಕ- ಬ-ು-್-ಿ-್-. --------------------------------------------- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. 0
P-ṭhyapu-tak--- he-a-- ------------k-kke-ba--t---l-. Paṭhyapustakada hesaru nanage jñāpakakke baruttilla. P-ṭ-y-p-s-a-a-a h-s-r- n-n-g- j-ā-a-a-k- b-r-t-i-l-. ---------------------------------------------------- Paṭhyapustakada hesaru nanage jñāpakakke baruttilla.
Eu me esqueci disto. ನ--- ಅ-ನ್ನು--ರೆತು -ಿಟ್--------. ನ-ನ- ಅದನ-ನ- ಮರ-ತ- ಬ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಮ-ೆ-ು ಬ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 0
N-n--ad--nu-ma-etu biṭ-i--ē--. Nānu adannu maretu biṭṭiddēne. N-n- a-a-n- m-r-t- b-ṭ-i-d-n-. ------------------------------ Nānu adannu maretu biṭṭiddēne.

Línguas germânicas

As línguas germânicas pertencem à família das línguas indo-europeias. Este grupo de línguas é caraterizado pelas seus traços fonológicos. As diferenças que existem no sistema fonético diferenciam estas línguas das restantes. Há cerca de 15 línguas germânicas. São a língua materna de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. É difícil precisar o número exato de línguas. Nem sempre é claro quando se trata de uma língua ou de um dialeto. A língua germânica mais importante é o inglês. Possui quase 350 milhões de falantes nativos em todo o mundo. Logo a seguir, vêm o alemão e o holandês. As línguas germânicas foram subdivididas em vários grupos. Assim, temos as línguas germânicas setentrionais, ocidentais e orientais. As línguas germânicas setentrionais são as línguas escandinavas. O inglês, o alemão e o holandês são as línguas germânicas ocidentais. Todas as línguas germânicas orientais encontram-se extintas. A este ramo pertencia, por exemplo, o gótico. A colonização disseminou as línguas germânicas pelo mundo inteiro. Isto explica porque se compreende holandês tanto nas Caraíbas quanto na África do Sul. Todas as línguas germânicas provêm da mesma raiz. Todavia, ainda não é certo que tenha existido uma protolíngua com traços linguisticamente uniformes. Além disso, há muitos poucos textos do antigo germânico. Contrariamente às línguas românicas, as fontes são escassas. Por este motivo, o estudo das línguas germânicas pode reservar-nos mais dificuldades. Também conhecemos muito pouco sobre a cultura dos germânicos. Os povos germânicos não formavam nenhuma unidade. Por conseguinte, não existia sequer uma identidade comum. Por isso, a ciência é forçada a recorrer a fontes externas. Se não fossem os gregos e os romanos, saberíamos muito pouco sobre os povos germânicos!