Konuşma Kılavuzu

tr Mevsimler ve hava   »   ta பருவ காலமும் வானிலையும்

16 [on altı]

Mevsimler ve hava

Mevsimler ve hava

16 [பதினாறு]

16 [Patiṉāṟu]

பருவ காலமும் வானிலையும்

[paruva kālamum vāṉilaiyum]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Tamil Oyna Daha
Bunlar mevsimlerdir: இவை-ள் -ர-வ--ல---ள-. இவ-கள- பர-வக-லங-கள-. இ-ை-ள- ப-ு-க-ல-்-ள-. -------------------- இவைகள் பருவகாலங்கள். 0
iva-ka---a-u-a--l-ṅ---. ivaikaḷ paruvakālaṅkaḷ. i-a-k-ḷ p-r-v-k-l-ṅ-a-. ----------------------- ivaikaḷ paruvakālaṅkaḷ.
ilkbahar, yaz, வ---தக-லம--க-----கா-ம் வஸந-தக-லம-,க-ட-க-க-லம- வ-ந-த-ா-ம-,-ோ-ை-்-ா-ம- ---------------------- வஸந்தகாலம்,கோடைக்காலம் 0
Vas--t--ā--m,-ō--i-kālam Vasantakālam,kōṭaikkālam V-s-n-a-ā-a-,-ō-a-k-ā-a- ------------------------ Vasantakālam,kōṭaikkālam
sonbahar ve kış. இ-ை-உத--- காலம- மற--ு-- ---ிர்---ம-. இல- உத-ர- க-லம- மற-ற-ம- க-ள-ர-க-லம-. இ-ை உ-ி-் க-ல-் ம-்-ு-் க-ள-ர-க-ல-்- ------------------------------------ இலை உதிர் காலம் மற்றும் குளிர்காலம். 0
il------r--ā-am --ṟ-um kuḷ--kā-am. ilai utir kālam maṟṟum kuḷirkālam. i-a- u-i- k-l-m m-ṟ-u- k-ḷ-r-ā-a-. ---------------------------------- ilai utir kālam maṟṟum kuḷirkālam.
Yaz sıcaktır. க-ட-க்காலம் -ெப--மா---ருக-கும-. க-ட-க-க-லம- வ-ப-பம-க இர-க-க-ம-. க-ட-க-க-ல-் வ-ப-ப-ா- இ-ு-்-ு-்- ------------------------------- கோடைக்காலம் வெப்பமாக இருக்கும். 0
Kōṭ-ikkā--m ve--am-----ruk-um. Kōṭaikkālam veppamāka irukkum. K-ṭ-i-k-l-m v-p-a-ā-a i-u-k-m- ------------------------------ Kōṭaikkālam veppamāka irukkum.
Yazın güneş açar. கோ-ைக்-ா-த-தி-் ச-ர-ய-்-ப---ா-ிக்கி----. க-ட-க-க-லத-த-ல- ச-ர-யன- ப-ரக-ச-க-க-ற-ன-. க-ட-க-க-ல-்-ி-் ச-ர-ய-் ப-ர-ா-ி-்-ி-ா-்- ---------------------------------------- கோடைக்காலத்தில் சூரியன் பிரகாசிக்கிறான். 0
Kōṭ-----l-t-----ū-iy-ṉ-----k-c-kki---. Kōṭaikkālattil cūriyaṉ pirakācikkiṟāṉ. K-ṭ-i-k-l-t-i- c-r-y-ṉ p-r-k-c-k-i-ā-. -------------------------------------- Kōṭaikkālattil cūriyaṉ pirakācikkiṟāṉ.
Yazın gezmeyi severiz. க-ட--்-ா--்-ில் -ம---ு ---்--்--ெல----ல---ிக-ு-்-வ--ுப-ப-். க-ட-க-க-லத-த-ல- நமக-க- நடக-கச- ச-ல-ல-தல- ம-கவ-ம- வ-ர-ப-பம-. க-ட-க-க-ல-்-ி-் ந-க-க- ந-க-க-் ச-ல-ல-த-் ம-க-ு-் வ-ர-ப-ப-்- ----------------------------------------------------------- கோடைக்காலத்தில் நமக்கு நடக்கச் செல்லுதல் மிகவும் விருப்பம். 0
K-ṭ-ikkālat--l --m-k---n-ṭ--k---c--------m--avu- --ru-pam. Kōṭaikkālattil namakku naṭakkac cellutal mikavum viruppam. K-ṭ-i-k-l-t-i- n-m-k-u n-ṭ-k-a- c-l-u-a- m-k-v-m v-r-p-a-. ---------------------------------------------------------- Kōṭaikkālattil namakku naṭakkac cellutal mikavum viruppam.
Kış soğuktur. குளிர-க---் கு--ர---ச--ாக---ு-்--ம-. க-ள-ர-க-லம- க-ள-ர-ச-ச-ய-க இர-க-க-ம-. க-ள-ர-க-ல-் க-ள-ர-ச-ச-ய-க இ-ு-்-ு-்- ------------------------------------ குளிர்காலம் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். 0
K-ḷi-k-lam --ḷ--c---āk--iruk-um. Kuḷirkālam kuḷircciyāka irukkum. K-ḷ-r-ā-a- k-ḷ-r-c-y-k- i-u-k-m- -------------------------------- Kuḷirkālam kuḷircciyāka irukkum.
Kışın kar veya yağmur yağar. குள-ர----த்த--்-ப-ி அல்ல---மழ----ய்---ம். க-ள-ர-க-லத-த-ல- பன- அல-லத- மழ- ப-ய-யல-ம-. க-ள-ர-க-ல-்-ி-் ப-ி அ-்-த- ம-ை ப-ய-ய-ா-்- ----------------------------------------- குளிர்காலத்தில் பனி அல்லது மழை பெய்யலாம். 0
K-ḷ-rk--a--il-p-ṉi --la-- ma-a- peyy--ā-. Kuḷirkālattil paṉi allatu maḻai peyyalām. K-ḷ-r-ā-a-t-l p-ṉ- a-l-t- m-ḻ-i p-y-a-ā-. ----------------------------------------- Kuḷirkālattil paṉi allatu maḻai peyyalām.
Kışın evde kalmayı severiz. கு------ல-்--ல் -ம-்க--மன-யில- த-்---து வி--ப-ப-். க-ள-ர-க-லத-த-ல- நமக-க- மன-ய-ல- தங-க-வத- வ-ர-ப-பம-. க-ள-ர-க-ல-்-ி-் ந-க-க- ம-ை-ி-் த-்-ு-த- வ-ர-ப-ப-்- -------------------------------------------------- குளிர்காலத்தில் நமக்கு மனையில் தங்குவது விருப்பம். 0
K-ḷirk-----i--na---k- m-ṉai-i- t---uvat- -iru---m. Kuḷirkālattil namakku maṉaiyil taṅkuvatu viruppam. K-ḷ-r-ā-a-t-l n-m-k-u m-ṉ-i-i- t-ṅ-u-a-u v-r-p-a-. -------------------------------------------------- Kuḷirkālattil namakku maṉaiyil taṅkuvatu viruppam.
Soğuk. க-ள-ர---இரு--கி---. க-ள-ர-க இர-க-க-றத-. க-ள-ர-க இ-ு-்-ி-த-. ------------------- குளிராக இருக்கிறது. 0
Ku-----a i-u-ki-at-. Kuḷirāka irukkiṟatu. K-ḷ-r-k- i-u-k-ṟ-t-. -------------------- Kuḷirāka irukkiṟatu.
Yağmur yağıyor. ம-- --ய்க-றத-. மழ- ப-ய-க-றத-. ம-ை ப-ய-க-ற-ு- -------------- மழை பெய்கிறது. 0
Ma--i---y-iṟatu. Maḻai peykiṟatu. M-ḻ-i p-y-i-a-u- ---------------- Maḻai peykiṟatu.
Rüzgarlı. க--்-ு வீசி-அ-----ிறது. க-ற-ற- வ-ச- அட-க-க-றத-. க-ற-ற- வ-ச- அ-ி-்-ி-த-. ----------------------- காற்று வீசி அடிக்கிறது. 0
Kā------c- a-ik--ṟat-. Kāṟṟu vīci aṭikkiṟatu. K-ṟ-u v-c- a-i-k-ṟ-t-. ---------------------- Kāṟṟu vīci aṭikkiṟatu.
Sıcak. வெப்-மா- --ுக----து. வ-ப-பம-க இர-க-க-றத-. வ-ப-ப-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------- வெப்பமாக இருக்கிறது. 0
V--pamā-a-----ki----. Veppamāka irukkiṟatu. V-p-a-ā-a i-u-k-ṟ-t-. --------------------- Veppamāka irukkiṟatu.
Güneşli. வெய்-ில-ி--க----. வ-ய-ய-லட-க-க-றத-. வ-ய-ய-ல-ி-்-ி-த-. ----------------- வெய்யிலடிக்கிறது. 0
V-yy----ikk--a-u. Veyyilaṭikkiṟatu. V-y-i-a-i-k-ṟ-t-. ----------------- Veyyilaṭikkiṟatu.
Hava açık. வ----ம--ம-த--- ------ி--ு. வ-ப-பம- ம-தம-க இர-க-க-றத-. வ-ப-ப-் ம-த-ா- இ-ு-்-ி-த-. -------------------------- வெப்பம் மிதமாக இருக்கிறது. 0
Vep-am-m--amāk- iruk--ṟatu. Veppam mitamāka irukkiṟatu. V-p-a- m-t-m-k- i-u-k-ṟ-t-. --------------------------- Veppam mitamāka irukkiṟatu.
Bugün hava nasıl? இன--ு ---வ-ி-ை--------உ---த-? இன-ற- பர-வந-ல- எப-பட- உள-ளத-? இ-்-ு ப-ு-ந-ல- எ-்-ட- உ-்-த-? ----------------------------- இன்று பருவநிலை எப்படி உள்ளது? 0
Iṉ-- pa-uv-n-l-i-ep--ṭ--u---t-? Iṉṟu paruvanilai eppaṭi uḷḷatu? I-ṟ- p-r-v-n-l-i e-p-ṭ- u-ḷ-t-? ------------------------------- Iṉṟu paruvanilai eppaṭi uḷḷatu?
Bugün soğuk. இ-்-- -ுள-ர---உள-ளத-. இன-ற- க-ள-ர-க உள-ளத-. இ-்-ு க-ள-ர-க உ-்-த-. --------------------- இன்று குளிராக உள்ளது. 0
I----k-----ka--ḷ---u. Iṉṟu kuḷirāka uḷḷatu. I-ṟ- k-ḷ-r-k- u-ḷ-t-. --------------------- Iṉṟu kuḷirāka uḷḷatu.
Bugün sıcak. இன்-ு --ப்-மாக உ--ள--. இன-ற- வ-ப-பம-க உள-ளத-. இ-்-ு வ-ப-ப-ா- உ-்-த-. ---------------------- இன்று வெப்பமாக உள்ளது. 0
Iṉ-u v-----āk--u--atu. Iṉṟu veppamāka uḷḷatu. I-ṟ- v-p-a-ā-a u-ḷ-t-. ---------------------- Iṉṟu veppamāka uḷḷatu.

Öğrenmek ve duygular

Bir yabancı dilde iletişim kurabiliyorsak seviniriz. Kendimiz ve öğrenim gelişimimizle gurur duyarız. Başarımız söz konusu değil ise, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış oluyoruz. Yani öğrenme süreci birçok duygular ile bağlantılıdır. Yeni araştırmalar ise ilginç yeni sonuçlar elde etmektedirler. Bunlar, duyguların öğrenme esnasında önemli bir rol oynadıklarını göstermektedirler. Çünkü duygularımızın öğrenme başarımızda bir etkisi var. Beynimiz için öğrenmek hep bir görevdir. Ve bu görev bunu çözmek ister. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek duygularımızın tekelindedir. Sorunu çözebildiğimize inandığımız an kendimize güvenimiz tamdır. Bu duygusal kararlılığımız öğrenim sürecimize yardımcı olmaktadır. Olumlu düşünce böylece entelektüel becerimizi geliştirir. Stres altında öğrenme daha zor işlemektedir. Şüphe ve endişe mesela iyi bir performansı engeller. Korktuğumuzda özellikle çok kötü öğreniriz, çünkü o zaman zihnimiz yeni içerikleri kayıt edemez. O yüzden en önemlisi öğrenirken isteklendirmelerinizi yüksek tutmaktır. Şunu öğrendik ki, duygular öğrenmeyi etkiler. Ama öğrenmek aynı zamanda duygularımızı da etkilemektedirler. Gerçekleri işleyen beyin yapıları duygularımızı da işlemektedir. Böylece öğrenmek mutlu edebilir ve mutlu olan daha iyi öğrenir. Elbette öğrenmek hep keyifli bir süreç değildir, bazen yorucu da olabiliyor. Tam burada kendimize ufak hedefler belirlemeliyiz. Böylece beynimize fazla yüklenmemiş oluruz ve beklentilerimizi gerçekleştirebileceğimizden emin olabiliriz. Başarımız böylece bir ödül haline gelmiştir, bu da bizi yeniden motive eder. Yani: Öğrenin ve öğrenirken gülümseyin!