Konuşma Kılavuzu

tr Haftanın günleri   »   ta ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

9 [dokuz]

Haftanın günleri

Haftanın günleri

9 [ஒன்பது]

9 [Oṉpatu]

ஒரு வாரத்தின் கிழமைகள்

[oru vārattiṉ kiḻamaikaḷ]

Çeviriyi nasıl görmek istediğinizi seçin:   
Türkçe Tamil Oyna Daha
Pazartesi த--்க----ழமை த-ங-கட-க-ழம- த-ங-க-்-ி-ம- ------------ திங்கட்கிழமை 0
t-ṅ-aṭ-iḻ--ai tiṅkaṭkiḻamai t-ṅ-a-k-ḻ-m-i ------------- tiṅkaṭkiḻamai
Salı ச-வ்-ாய-----ழ-ை ச-வ-வ-ய-க-க-ழம- ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை --------------- செவ்வாய்க்கிழமை 0
ce--āy-k--a-ai cevvāykkiḻamai c-v-ā-k-i-a-a- -------------- cevvāykkiḻamai
Çarşamba புத-்-கி--ை ப-தன- க-ழம- ப-த-் க-ழ-ை ----------- புதன் கிழமை 0
pu-aṉ-k--a--i putaṉ kiḻamai p-t-ṉ k-ḻ-m-i ------------- putaṉ kiḻamai
Perşembe வி----்----ை வ-ய-ழக-க-ழம- வ-ய-ழ-்-ி-ம- ------------ வியாழக்கிழமை 0
viyā--k-i---ai viyāḻakkiḻamai v-y-ḻ-k-i-a-a- -------------- viyāḻakkiḻamai
Cuma வ-ள-ளி----ழ-ை வ-ள-ள-க-க-ழம- வ-ள-ள-க-க-ழ-ை ------------- வெள்ளிக்கிழமை 0
ve-ḷ-kk---mai veḷḷikkiḻamai v-ḷ-i-k-ḻ-m-i ------------- veḷḷikkiḻamai
Cumartesi ச-ி-்க-ழமை சன-க-க-ழம- ச-ி-்-ி-ம- ---------- சனிக்கிழமை 0
ca-ikk--amai caṉikkiḻamai c-ṉ-k-i-a-a- ------------ caṉikkiḻamai
Pazar ஞா----ற-க-க-ழ-ை ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழம- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழ-ை --------------- ஞாயிற்றுக்கிழமை 0
ñā-iṟṟ-k--ḻam-i ñāyiṟṟukkiḻamai ñ-y-ṟ-u-k-ḻ-m-i --------------- ñāyiṟṟukkiḻamai
hafta வ--ம் வ-ரம- வ-ர-் ----- வாரம் 0
v---m vāram v-r-m ----- vāram
pazartesiden Pazara kadar த-ங்-------து ஞ-ய----ரை த-ங-கள-ர-ந-த- ஞ-ய-ற-வர- த-ங-க-ி-ு-்-ு ஞ-ய-ற-வ-ை ----------------------- திங்களிருந்து ஞாயிறுவரை 0
ti--aḷ-r-n-u----i-u--rai tiṅkaḷiruntu ñāyiṟuvarai t-ṅ-a-i-u-t- ñ-y-ṟ-v-r-i ------------------------ tiṅkaḷiruntu ñāyiṟuvarai
İlk gün Pazartesidir. வ----த--் ---ல்-த-னம--த---க-்கி-மை. வ-ரத-த-ன- ம-தல- த-னம- த-ங-கட-க-ழம-. வ-ர-்-ி-் ம-த-் த-ன-் த-ங-க-்-ி-ம-. ----------------------------------- வாரத்தின் முதல் தினம் திங்கட்கிழமை. 0
v---t--ṉ---ta--t-ṉam--i---ṭk--a-a-. vārattiṉ mutal tiṉam tiṅkaṭkiḻamai. v-r-t-i- m-t-l t-ṉ-m t-ṅ-a-k-ḻ-m-i- ----------------------------------- vārattiṉ mutal tiṉam tiṅkaṭkiḻamai.
İkinci gün Salıdır. இ---டாவ-ு-தினம---ெ---ா-்க-க-ழ--. இரண-ட-வத- த-னம- ச-வ-வ-ய-க-க-ழம-. இ-ண-ட-வ-ு த-ன-் ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை- -------------------------------- இரண்டாவது தினம் செவ்வாய்க்கிழமை. 0
I-aṇṭ-v--u--iṉam -ev--y-kiḻa--i. Iraṇṭāvatu tiṉam cevvāykkiḻamai. I-a-ṭ-v-t- t-ṉ-m c-v-ā-k-i-a-a-. -------------------------------- Iraṇṭāvatu tiṉam cevvāykkiḻamai.
Üçüncü gün Çarşambadır. ம--்றா-த- -ி-ம-----ன்க-ழ--. ம-ன-ற-வத- த-னம- ப-தன-க-ழம-. ம-ன-ற-வ-ு த-ன-் ப-த-்-ி-ம-. --------------------------- மூன்றாவது தினம் புதன்கிழமை. 0
Mū-ṟ-va-u t---m-pu------am-i. Mūṉṟāvatu tiṉam putaṉkiḻamai. M-ṉ-ā-a-u t-ṉ-m p-t-ṉ-i-a-a-. ----------------------------- Mūṉṟāvatu tiṉam putaṉkiḻamai.
Dördüncü gün Perşembedir. நான-கா----த-னம--வி-ா-க்-ி---. ந-ன-க-வத- த-னம- வ-ய-ழக-க-ழம-. ந-ன-க-வ-ு த-ன-் வ-ய-ழ-்-ி-ம-. ----------------------------- நான்காவது தினம் வியாழக்கிழமை. 0
Nā-k--atu t---m--iyā----iḻ----. Nāṉkāvatu tiṉam viyāḻakkiḻamai. N-ṉ-ā-a-u t-ṉ-m v-y-ḻ-k-i-a-a-. ------------------------------- Nāṉkāvatu tiṉam viyāḻakkiḻamai.
Beşinci gün Cumadır. ஐந---வ---தி-----ெள--ி--கிழ-- . ஐந-த-வத- த-னம- வ-ள-ள-க-க-ழம- . ஐ-்-ா-த- த-ன-் வ-ள-ள-க-க-ழ-ை . ------------------------------ ஐந்தாவது தினம் வெள்ளிக்கிழமை . 0
A--tāva-- -i-----e--i--iḻ--a-. Aintāvatu tiṉam veḷḷikkiḻamai. A-n-ā-a-u t-ṉ-m v-ḷ-i-k-ḻ-m-i- ------------------------------ Aintāvatu tiṉam veḷḷikkiḻamai.
Altıncı gün Cumartesidir. ஆறா--ு-த---- ச--க்-ிழ-ை . ஆற-வத- த-னம- சன-க-க-ழம- . ஆ-ா-த- த-ன-் ச-ி-்-ி-ம- . ------------------------- ஆறாவது தினம் சனிக்கிழமை . 0
Āṟāva-u-----m ---ik-i-a-a-. Āṟāvatu tiṉam caṉikkiḻamai. Ā-ā-a-u t-ṉ-m c-ṉ-k-i-a-a-. --------------------------- Āṟāvatu tiṉam caṉikkiḻamai.
Yedinci gün Pazardır. ஏழாவ-- த---் ஞ--ிற-ற--ிழம--. ஏழ-வத- த-னம- ஞ-ய-ற-ற-க-ழம- . ஏ-ா-த- த-ன-் ஞ-ய-ற-ற-க-ழ-ை . ---------------------------- ஏழாவது தினம் ஞாயிற்றுகிழமை . 0
Ē-----u ---am --yiṟ----ḻ--ai. Ēḻāvatu tiṉam ñāyiṟṟukiḻamai. Ē-ā-a-u t-ṉ-m ñ-y-ṟ-u-i-a-a-. ----------------------------- Ēḻāvatu tiṉam ñāyiṟṟukiḻamai.
Hafta yedi gündür. ஒ---வா---தில்---- தின--கள்-உள்--. ஒர- வ-ரத-த-ல- ஏழ- த-னங-கள- உள-ளன. ஒ-ு வ-ர-்-ி-் ஏ-ு த-ன-்-ள- உ-்-ன- --------------------------------- ஒரு வாரத்தில் ஏழு தினங்கள் உள்ளன. 0
O---vārat-i- ēḻ----ṉ---aḷ-u----a. Oru vārattil ēḻu tiṉaṅkaḷ uḷḷaṉa. O-u v-r-t-i- ē-u t-ṉ-ṅ-a- u-ḷ-ṉ-. --------------------------------- Oru vārattil ēḻu tiṉaṅkaḷ uḷḷaṉa.
Biz yalnız beş gün çalışıyoruz. ந--் --- வ-ர---ி---ஐந--ு ----------ட-டு-- --ல--செய்கி-்--ம். ந-ம- ஒர- வ-ரத-த-ல- ஐந-த- த-னங-கள- மட-ட-ம- வ-ல- ச-ய-க-ன-ற-ம-. ந-ம- ஒ-ு வ-ர-்-ி-் ஐ-்-ு த-ன-்-ள- ம-்-ு-ே வ-ல- ச-ய-க-ன-ற-ம-. ------------------------------------------------------------ நாம் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து தினங்கள் மட்டுமே வேலை செய்கின்றோம். 0
N-- --u -ā-at-i--aint- ----ṅk-ḷ-m-ṭṭumē vē-ai c-----ṟ-m. Nām oru vārattil aintu tiṉaṅkaḷ maṭṭumē vēlai ceykiṉṟōm. N-m o-u v-r-t-i- a-n-u t-ṉ-ṅ-a- m-ṭ-u-ē v-l-i c-y-i-ṟ-m- -------------------------------------------------------- Nām oru vārattil aintu tiṉaṅkaḷ maṭṭumē vēlai ceykiṉṟōm.

Planlanan dil Esperanto

İngilizce günümüzün en önemli dünya dilidir. Onunla tüm insanlar anlaşma sağlamaktırlar. Ama başka diller de bunu hedeflemektedirler. Örneğin planlanan diller. Planlanan diller bilerek geliştirilip özenle hazırlanıyorlar, yani inşa edilmeleri doğrultusunda bir plan mevcut. Planlanmış dillerde değişik dillerden bazı kavramlar karıştırılır. Böylece birçok insan için öğrenilebilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Bu tür dillerin amacı uluslararası bir iletişim sağlamaktır. En tanınmış planlanan dil Esperanto'dur. İlk defa 1887 Varşova’da tanıtılmıştır. Kurucusu Ludwik L. Zamenhof adında bir doktordu. Huzursuzluğun başlıca sebebinin iletişimsizlik olduğunu görmüş. Bundan dolayı ulusu birleştirici bir dil yaratmak istemiş. Hedefi, bunun sayesinde tüm insanların eşit bir şekilde iletişim kurabilmeleri. Doktorun takma adı Umut Eden – Dr. Esperanto idi. Bu ne kadar çok hayaline inandığını göstermektedir. Evrensel anlaşma fikri yalnız çok eskilere dayanmaktadır. Bugüne dek ise birçok planlanmış dil geliştirilmiştir. Bununla bağlantılı olarak hoşgörü ve insan hakları da hedeflenmiştir. Esperanto günümüzde 120 ülkeye aşkın insanlar tarafından bilinmektedir. Bu dile ama eleştiriler de mevcut. Örneğin kelime dağarcığın %70'i Roman kökenlidir. Esperanto açıkçası Hint-Avrupa dilinden etkilenmiştir. Konuşmacıları ise kongre ve derneklerde fikir alışverişinde bulunuyorlar ve düzenli olarak buluşmalar ve konuşmalar organize edilmektedir. Esperanto sizin de ilginizi çekti mi? Ĉu vi parolas Esperanton? – Jes, mi parolas Esperanton tre bone!